Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

Kunnallisvalitus on toisaalta kunnan asukkaan keino valvoa kunnan toiminnan laillisuutta, toisaalta se antaa oikeussuojaa asianosaiselle häntä itseään koskevassa päätöksenteossa. Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle ja hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Kunnallisvalitus on ensisijainen keino hakea muutosta valtuuston päätökseen. Valtuuston päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen. Jos oikaisuvaatimus on hylätty tai jätetty tutkimatta, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, muutoksenhakuoikeus on kaikilla niillä, joilla oli oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Valitusoikeus

Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen, sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä voi olla myös kuntayhtymä, joten liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen voi tehdä myös jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Valitusaika ja päätöksen tiedoksianto

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen tiedoksi kirjeellä. Kirjeen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon:

  • sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan,
  • jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen ja
  • muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
  • päätös on muuten lainvastainen.  

Valituskirjelmässä ei ole välttämätöntä vedota johonkin nimenomaiseen valitusperusteeseen. Siinä on kuitenkin mainittava ne tosiasialliset seikat, joiden johdosta päätöstä pidetään esimerkiksi lain­vas­taisena tai virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Uusia perusteluja ei voi esittää valitusajan päättymisen jälkeen, mutta aiemmin esitettyjä perusteluja ja vaatimuksia voi täydentää.

Kunnallisvali­tuksen tekijä ei ole sidot­tu oi­kaisuvaatimuk­sessa esittä­miinsä va­li­tuspe­rusteisiin, koska oi­kaisuvaatimuksen teke­misen pe­rusteet ovat va­paa­muo­toiset (KHO 29.9.2000/2433).

Oikeuskäytäntöä

KHO 25.8.2010 T 1935: Lomautuksen perustetta koskeva valitusperuste oli esitetty vasta vastaselityksessä KHO:lle. Tämän vuoksi ja koska muutoksenhakijat eivät muutenkaan olisi saaneet valittaa lomautuspäätöksistä lomauttamisen perusteita koskevalta osalta, ottaen huomioon kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §, sanottu valitusperuste oli jätettävä tutkimatta.

KHO 2015:115: Peruskoulun opettajan A:n virkasuhde oli purettu koeaikana kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n 3 momentin nojalla. Asiassa oli KHO:ssa ratkaistavana muun ohessa, oliko A esittänyt vastaselityksessään sellaisen uuden valitusperusteen, joka tuli jättää hallinto-oikeudessa kuntalain 90 §:n 3 momentin nojalla tutkimatta liian myöhään tehtynä.

KHO totesi, että asiassa oli kysymys virkasuhteen purkamisesta koeaikana, jossa viranhaltijan oikeussuojakeinona oli kunnallisvalitus. Kunnallisvalituksessa valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valittaja oli valituksessaan hallinto-oikeudelle nostanut esille hallintolain perusteluja koskevat vaatimukset. Hän oli myös liittänyt valitukseensa asiassa tekemänsä oikaisuvaatimuksen ja uudistanut siinä esittämänsä. Kun otettiin huomioon valituksessa esitetyt valitusperusteet kokonaisuudessaan, valittajan ei voitu katsoa esittäneen vasta vastaselityksessä sellaista uutta päätöksen perustelemiseen liittyvää valitusperustetta, joka hallinto-oikeuden olisi tullut jättää tutkimatta.

KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kuin hallinto-oikeus oli jättänyt A:n päätöksen perustelemista koskevan valitusperusteen tutkimatta ja asiaa hallinto-oikeuteen palauttamatta tutki A:n hallinto-oikeuteen tekemän valituksen myös tällä perusteella tehtynä. Valitus hylättiin.

Valitusviranomaisen rajoitettu tutkimis- ja ratkaisuvalta

Kunnallisvalituksessa valitusviranomaisen tutkimisvalta ulottuu vain niihin vaatimuksiin ja perusteisiin, jotka valittaja on ensiasteen valituksessaan esittänyt.

Valitusviranomaisen ratkaisuvalta kunnallisvalituksessa on rajoitettu. Valitusviranomainen voi virheellisyyden havaitessaan vain kumota päätöksen ja palauttaa asian kunnan viranomaisen uudelleen käsiteltäväksi, mutta se ei voi korvata virheellistä päätöstä tai sen osaa uudella päätöksellä. Itsehallinto edellyttää, että kunnan viranomainen saa harkita asian uudelleen.  

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
tags