Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kunnilla on lakisääteinen velvoite edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Nykyään myös turvallisuuden teemat, etenkin arkiympäristön turvallisuus, yhdistetään luontevaksi osaksi hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kokonaisuutta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä kunnassa on laaja-alainen ja poikkihallinnollinen. Hyvinvointia edistäviä toimia tehdään kunnan kaikilla sektoreilla. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Keskeisenä yhteistyökumppanina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on hyvinvointialue.

Valtuutettujen ja rooli on keskeinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudessa. Valtuustolle tulee vuosittain raportoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehityksestä ja kerran valtuustokaudessa valtuusto hyväksyy laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman. Valtuustolle raportoidaan myös vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehityksestä. Lisäksi kunnan tulee strategiassaan huomioida hyvinvointiin liittyvät asiat.

Vuoden 2023 alusta voimaan tullut hyvinvointialueuudistus muutti myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväkokonaisuutta. Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden tuottamisesta hyvinvointialueella. Tämä ei kuitenkaan poista kuntien velvoitetta ja tarvetta huolehtia omalta osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä omassa toiminnassaan. Jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pohjautuu vahvasti kuntien ja hyvinvointialueiden sekä muiden toimijoiden kanssa tekemään yhteistyöhön. Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä on määritelty ennen kaikkea Kuntaliiton, Hyvil Oy:n ja ministeriöiden yhdyspintaprojektissa.

Hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena toimii Hyvinvointialueiden palveluyhtiö Hyvil Oy.

Kuntien lakisääteiset tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnilla on kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaisesti ” Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.” Myös kuntalain 37 §:ssä mukaisesti kuntastrategiassa tulee huomioida kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 6 §:ssä kunnille on säädetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä seuraavanlaisia tehtäviä.

  • Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan.
  • Strategisessa suunnittelussa asetettava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet.
  • Tehtävä päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvista päätöksistä väestöryhmittäin.
  • Nimettävä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho.
  • Seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin.
  • Raportoitava valtuustolleen vuosittain hytestä ja valmisteltava valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja –suunnitelma.
  • Tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteisteistyötä hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan sekä tehtävä yhteistyötä alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
  • Kunnan on edistettävä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.
  • Osallistuttava vuosittaisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskeviin neuvotteluihin
Avaa kaikki

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

 

Kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Tälle ei ole varsinaista määrämuotoista menettelyä, raportointi voidaan suorittaa esimerkiksi erillisraporttina tai osana kunnan toimintakertomusta.  

Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista. Kunnan on toimitettava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyvinvointialueelle ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa. Myöskään hyvinvointikertomukselle tai -suunnitelmalle ei ole olemassa tällä hetkellä tarkempia muoto- tai sisältövaatimuksia, mutta kunnissa on hyvä seurata mahdollisen hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisältöä koskevan asetuksen valmistelua, joka voi tuoda kunnille tiettyjä määriteltyjä indikaattoreita seurattaviksi ja raportoitaviksi osana hyvinvointikertomusta.

Myöskään sille missä järjestyksessä tai millaisessa muodossa hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on julkaistava, ei ole määritelty. Kyseiset asiakirjat voidaan toteuttaa erillisinä asiakirjoina tai samassa asiakirjassa. Kunnissa voidaan myös miettiä muiden suunnitelma. ja raportointivelvoitteiden integroimista osaksi hyvinvointikertomuksia- ja suunnitelmia.

Hyvinvointialueilla on omalta osaltaan vastaavanlaiset raportointi. ja suunnitelmavastuut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Kuntien ja hyvinvointialueen kertomusten ja suunnitelmien yhteensovittamisesta tai hyödyntämisestä voidaan sopia esimerkiksi vuosittaisten hyte-neuvotteluiden osana

Kuntaliitto ylläpitää sähköisen hyvinvointikertomuksen työkalua (hyvinvointikertomus.fi) yhdessä FCG:n kanssa, jossa voidaan valmistella hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Työkalu pitää sisällän lisäksi vaikutusten ennakkoarvioinnin työkalun.

Tapahtumat

 

Kuntaliitto tukee monin tavoin kuntia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Yhtenä keskeisenä toimintatapana on erilaisten tapahtumien järjestäminen

Kuntien hyvinvointiseminaari

Kuntaliitto järjestää vuosittain loppukeväästä laajan ja avoimen hyvinvointiseminaarin. 

Hyte-treffit

Kuntaliitto järjestää yhdessä THL:n kanssa neljä kertaa vuodessa Hyte-treffit, joissa käsitellään ajankohtaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoja ja käytännön esimerkkejä eri puolilta Suomea. Tutustu hyte-treffeihin.

Kuntamarkkinat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemat ovat esillä myös vuosittain syyskuussa Kuntamarkkinoilla. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista