Elinvoima

Kuntaliiton tavoite on tehokas ja toimiva kunta-, alue-, elinkeino- ja palvelurakenne koko maassa. Työskentelemme tavoitteiden toteuttamiseksi erityisesti elinkeino- ja työllisyyspolitiikan, alueellisen kehittämisen, maakuntahallinnon sekä maaseutupolitiikan alueilla.​

On vaikea löytää tahoa, jolla olisi kuntia paremmat edellytykset toimia elinvoimaisuuden edistämisen keskeisenä toimijana. Kunnilla on tähän työhön kunnallisverotuksen kautta vahvat taloudelliset kannusteet. Kunnissa myös tunnetaan paikalliset olosuhteet, minkä lisäksi niillä on asukkaidensa yhteisöinä luontainen rooli yhteisen tahtotilan hakemiseen elinvoimatyön pohjaksi.

Kuntatasolla elinvoimaisuuden tavoitetta on mahdollista lähestyä samanaikaisesti eri toimialoilla tehtävien päätösten yhteisvaikutuksen kautta. Abstrakti elinvoiman käsite saa kouriintuntuvaa sisältöä, kun elinvoiman edistämistoimenpiteet jäsentyvät osaksi esimerkiksi:

  • maankäytön, asuntopolitiikan tai joukkoliikenteen toimenpiteitä
  • yritysten kasvua ja kansainvälisyyttä tukevia yrityspalveluja
  • ammatillisen koulutuksen omistajaohjauksen tavoitteita
  • yliopistojen kanssa tehtävää yhteiskehittämistä innovaatioiden edistämiseksi
  • innovaatiotoimintaa tai sosiaalisia tavoitteita tukevia hankintoja
  • kuntatiedon avaamista yritysten tuotekehitysalustaksi
  • tapahtumien järjestämistä tukevaa lupakäytäntöä tai yhteistyötä yhdistysten kanssa
  • paikkakunnan vetovoimaa lisääviä liikunta- ja kulttuuripalveluiden kehittämistä

Valtion toimenpiteet luovat lainsäädännön, verotuksen ja erilaisten kehittämisrahoitusten kautta puitteet kuntien toiminnalle. Toimivat raamit ja riittävä jousto paikallisten toimintaedellytysten huomioimiseksi tukevat kuntia yritysten kilpailukyvyn kehittymisessä sekä elinvoimaisten paikallisyhteisöjen ja vetovoimaisten asuinympäristöjen rakentamisessa. Valtio ei voi kantaa vastuuta paikallisesta elinvoimasta kunnan tapaan.

Yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnatut elinkeinopoliittiset toimet ovat kunnissa osa laajaa elinvoiman vahvistamisen kokonaisuutta. Kuntien elinkeinotoimen ja kehittämisyhtiöiden toiminta yrityskehittämisen rajapinnassa pystyy tunnistamaan yritysten kehittymisen kapeikkoja ja suuntaamaan kehittämisrahoitusta yrityksiin, joissa joissa voidaan saavuttaa parhaat tulokset.

Kunnissa on edellytykset yhteensovittaa yritysneuvonnan, ammatillisen koulutuksen ja työllisyyspalveluiden toimintoja synergisiksi kokonaisuuksiksi. Tässä roolissa kuntien elinkeinopoliittinen toiminta tukee keskeisesti myös valtion yrityspalveluiden tehokasta kohdentumista.

Erityisesti suuret kaupungit ovat vahvoja innovaatiotoiminnan edistäjiä. Tästä osoituksena on vahva korkeakouluyhteistyö ja sen varaan rakentuneet tiedepuistot, polikset, teknologiakeskukset ja muut vastaavat rakenteet, jotka luovat alustaa yritysten, tutkijoiden ja kehittäjien yhteistyölle. Nämä yhteistyöalustat laajenevat innovaatioekosysteemeiksi, kun niihin lisätään esimerkiksi yhdyskuntarakenteen, kuntien avoimen datan ja julkisen infrastruktuurin potentiaali innovaatioiden kehittämisen alustoina.

Julkaisujamme elinvoimasta

Elinvoimaan liittyvät julkaisumme

lateral-image-right
Kolme henkilöä seisoo rinnakkain ja katsoo hymyillen kameraan.

Tutustu tulevaisuuden kunnan rooleihin

Tulevaisuuden kunnan perustehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä  ja alueen elinvoimaa. 

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää