Kunnan päätöksenteko

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Kuvituskuva koulusta

Koulun lakkauttamista koskevasta päätöksestä tehty valitus voi menestyä vain laillisuusperusteella ja käytännössä vain menettelyvirheen perusteella. On tärkeätä, että koulun lakkauttamista koskevat päätökset valmistellaan huolellisesti, jotta menettelyvirheiltä vältyttäisiin.

Keskeiset huomioon otettavat säännökset ovat hallintolain säännökset selvittämisvelvollisuudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta. Lisäksi kuntalain ja hallintolain esteellisyyssäännökset tulee huomioida. Henkilön esteellisyyden ollessa tulkinnanvarainen paras ratkaisu on oma-aloitteinen vetäytyminen asian käsittelystä.

​Tämän sivun liitteenä olevassa muistiossa käsitellään päätöksentekomenettelyn vaiheita, kun kunnassa valmistellaan yhden tai useamman koulun lakkauttamista koskeva asia valtuuston päätettäväksi. Koulun lakkauttamista koskeva päätös ei saa tulla kuntalaisille yllätyksenä, sillä hallintolain säännöstä vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta ei voida jättää huomiotta.

Esteellisyyskysymykset nousevat aina esille, koska niin monella valmistelijalla ja päättäjällä tai heidän läheisillään on intressejä asiassa. Intressit liittyvät useimmiten työpaikan mahdolliseen vaihtumiseen tai siihen, että oma tai läheisen lapsi joutuu mahdollisesti vaihtamaan koulua.

Kouluverkkoasiassa ei ole sellaisia asianosaisia, jotka voisivat asianosaisaseman perusteella hakea päätökseen muutosta. Muutoksenhakuoikeus on vain kunnan jäsenillä, mm. kunnan asukkailla. Koulun lakkauttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön eli koulu voidaan sulkea, vaikka päätöksestä olisi valitettu hallinto-oikeuteen.

Lisäksi muistiossa käydään läpi mitä muita oppilaita ja henkilöstöä koskevia päätöksiä on tehtävä seurauksena koulun sulkemisesta. Erillisessä liitteessä käsitellään yhteistoimintalaista tulevia velvoitteita.

Kuntaliitto.fi

Muualla verkossa

Lainsäädäntöä

Oikeuskäytäntöä

tags