Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohjeet

Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet ja päätökseen josta saa tehdä valituksen, on liitettävä valitusosoitus.  

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Ilmoituksessa on mainittava, mihin säännökseen kielto perustuu.

Hallintolaissa on säännökset oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen sisällöstä sekä oikeudellisesta merkityksestä.

Valitusosoitus

Valitusosoituksessa on mainittava:

  • valitusviranomainen
  • viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava
  • valitusaika ja mistä se lasketaan
  • valitusviranomaisen asiointiosoitteet; myös sähköiset yhteystiedot, jos valitus on mahdollista tehdä sähköisesti.

Valitusosoituksessa on selostettava vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta. Vaatimusten selostaminen tarkoittaa, että valitusosoituksessa on riittävällä tarkkuudella ne seikat, jotka ilmenevät  oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 15 - 16 §:stä. (FINLEX)

Valitusosoituksen korjaaminen

Valitusosoituksen tarkoitus on ohjata valittajaa toimimaan oikein valituksen tekemisessä. Periaatteena on, että valittaja ei kärsi oikeuden menetystä sen johdosta, ettei päätökseen ole liitetty valitusosoitusta tai että valitusosoitus on muuten puutteellinen tai virheellinen. Valittajan on voitava luottaa valitusosoitukseen.

Toisaalta virheellisestä valitusosoituksesta ei voi seurata lisää oikeuksia. Esimerkiksi se, että henkilölle annetaan valitusosoitus päätöksestä, joka ei ole valituskelpoinen, ei tee päätöksestä valituskelpoista.

Jos valitusosoitusta ei ole annettu tai siinä on virheellisesti ilmoitettu, että päätöksestä ei saa valittaa, viranomaisen on annettava uusi lainmukainen valitusosoitus. Uuden valitusosoituksen antaminen ei tässä tapauksessa edellytä välttämättä asianosaisen pyyntöä, vaan viranomainen on velvollinen antamaan sen myös viran puolesta huomattuaan virheensä. Valitusaika ei tässä tapauksessa ala lainkaan kulua, ennen kuin uusi valitusosoitus on annettu tiedoksi.

Jos valitusosoitus on muulla kuin edellä tarkoitetulla tavalla virheellinen, viranomainen on velvollinen antamaan uuden valitusosoituksen, jos sitä pyydetään valitusosoituksessa mainitussa tai säädetyssä valitusajassa. Valitusaika alkaa tässäkin tapauksessa kulua uuden valitusosoituksen tiedoksi antamisesta.

Jos valitus on puutteellisen tai virheellisen valitusosoituksen vuoksi tehty väärää menettelyä noudattaen, valitusta ei tämän vuoksi jätetä tutkimatta. Jos valitusosoitusta ei ole lainkaan annettu, valitusviranomainen voi tutkia myös määräajan jälkeen saapuneen valituksen, vaikka valitus on tehty suoraan valitusosoitusta pyytämättä. Jos valituksessa on muunlainen virhe, valittaja ei kärsi oikeudenmenetystä, jos hän menettelee virheellisen valitusosoituksen mukaisesti.

Jos valitus on puuttuneesta tai virheellisestä valitusosoituksesta johtuen pantu vireille väärässä viranomaisessa tai valituskirjelmä on toimitettu väärälle viranomaiselle, viranomaisen on siirrettävä valituskirjelmä oikealle viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava valittajalle.

Eräissä tapauksissa valitusosoituksen virheen vaikutus jää oikeuskäytännön varaan. Jos valitusosoituksesta esimerkiksi puuttuu valitusaika, eikä valittaja säädetyssä valitusajassa pyydä uutta valitusosoitusta, on harkittava, mikä on se kohtuullinen aika, jonka kuluessa valitus on joka tapauksessa tehtävä. 

Oikaisuvaatimusohjeet ja niiden korjaaminen

Oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on soveltuvin osin voimassa mitä hallintolain 47 §:ssä säädetään valitusosoituksesta. Virheellisten tai puutteellisten oikaisuvaatimusohjeiden vaikutukset ja oikaisuvaatimusohjeiden korjaaminen määräytyvät soveltuvin osin hallintolain 49 §:n mukaisesti.

Päivitykset Kuntaliiton valitusosoitusmalleihin

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) (FINLEX) tuli voimaan 1.1.2020. Lakia sovelletaan hallintoviranomaisten päätöksiin, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen. Kunnallisten viranomaisten 1.1.2020 alkaen tekemiin päätöksiin liitettävät valitusosoitukset tulee täsmentää vastaamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännöksiä.

Kuntaliiton kunnallisvalitusosoitus- ja hallintovalitusosoitusmalleihin on tehty oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain vaatimat täsmennykset.

Päivitykset liitteeseen on tehty joulukuussa 2019 ja päivitetty helmikuussa 2020.

 

Lisää aiheesta

Opas

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Lakimies

Työvapaalla 6.9. - 31.12.2021 | Tjänstledig 6.9. - 31.12.2021.

Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • päätöksenteko ja muutoksenhaku
  • julkisuus ja tietosuoja
  • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta