Muutoksenhaku

Hallintoriitamenettely

Hallintoriitamenettelyllä voidaan ratkaista sitovalla tavalla julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta ja oikeutta koskeva riita sekä hallintosopimusta koskeva riita.

Valitus on oikeussuojakeinona ensisijainen suhteessa hallintoriitaan. Jos viranomaisen päätökseen voi hakea muutosta valituksella, asiaa ei voida käsitellä hallintoriitana. Jos asia olisi pitänyt panna vireille hallintoriitana, hallinto-oikeus on voinut ottaa valituksena vireille tulleen asian viran puolesta hallintoriita-asiana käsiteltäväkseen.

Tyypillisiä hallintoriita-asioita ovat riidat julkisoikeudellisesta maksuvelvollisuudesta (takaisinperinnät, perusteettoman edun palautukset ja muiden suoritusten palautukset).

Hallintoriita-asiana käsitellään myös mm. kuntien väliset riidat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja kustannusvastuusta, kuntien yhteistoimintasopimukseen perustuvat korvausriidat sekä riidat, jotka perustuvat kunnan ja yksityisen väliseen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamista koskevaan sopimukseen.

KHO 22.8.2013/2616: Kunnan omaan päätöksentekoon perustuvassa kotihoidon tuen kunnallisessa lisässä ei ollut kysymys lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetusta etuudesta, jonka takaisinperintään ja takaisinperinnän täytäntöönpanoon voitaisiin soveltaa sanotun pykälän säännöksiä. Kysymys kunnan ja huoltajan välisestä takaisinperintäasiasta käsiteltiin hallintoriita-asiana.

KHO 2012:121: Kunnan viranhaltijan tekemä lainvoimainen hallintopäätös, jolla kunnan entiseltä viranhaltijalta oli päätetty periä aiheettomasti maksettu palkka takaisin, ei muodostanut ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettua ulosottoperustetta. Kun entinen viranhaltija ei ollut käyttänyt hänelle laissa säädettyä mahdollisuutta kuntalain mukaiseen muutoksenhakuun, oli kunnan vaatimus palkan takaisinperinnästä kunnan kannalta välttämätöntä kunnallista päätöksentekoa koskevasta, muutoin ensisijaisesta muutoksenhaun mahdollisuudesta huolimatta saattaa tutkittavaksi hallintoriita-asian käsittelyjärjestyksessä.

KHO 6.11.2006/2940: Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan, mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Kuntayhtymästä eronneen kunnan vaatimus peruspääomaosuuden korvaamisesta tuli tutkia hallintoriita-asiana.

Hallintoriita pannaan vireillä toimittamalla hakemus hallinto-oikeudelle. Hallintoriidan vireille panijan tulee olla asianosaisen asemassa. Hakemuskirjelmässä on mainittava toimenpide, jota vaaditaan, sekä vaatimuksen perusteet. Lähtökohtaisesti kummankin osapuolen on osattava esittää vaatimuksensa ja näyttönsä itse eli tässä lähestytään siviiliprosessia.

Hallinto-oikeuden päätökseen hallintoriita-asiassa voi hakea muutosta hallintovalituksella korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hallintoriita-asian vireillepanolle ei ole hallintolainkäyttölaissa säädetty yleistä määräaikaa. Kolmen vuoden yleistä vanhentumisaikaa voitaneen pitää myös hallintoriidan vireillepanon yleisenä määräaikana, jollei sovellettavaksi tule muu lakisääteinen vanhentumisaika. Julkisoikeudellisen maksun vanhentumisajaksi on säädetty viisi vuotta sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.

Eduskunnan oikeusasiamies on päätöksessään (29.6.2007 Dnro 2055/4/05) todennut, että korvauksen hakijaa olisi tullut ohjata mahdollisuudesta saattaa hoitokorvaus- ja hoitopalkkiovaatimus hallinto-oikeuteen ratkaistavaksi hallintoriitamenettelyssä. Perusteluissa oikeusasiamies toteaa, että oikeusturva ei voi toteutua tosiasiallisesti, jos asianomainen ei tiedä käytettävissään olevista oikeussuojakeinoista. Viranomaisen tulee selostaa päätöksen yhteydessä, että se on viranomaisen kannanotto asiaan ja että sitovan ja täytäntöönpanokelpoisen päätöksen saamiseksi asiassa voidaan nostaa hallintoriitakanne hallinto-oikeudessa.

Lisää aiheesta

Opas

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
tags