Muutoksenhaku

Hallintoriitamenettely

Hallintoriitamenettelyllä voidaan ratkaista sitovalla tavalla julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta ja oikeutta koskeva riita sekä hallintosopimusta koskeva riita.

Valitus on oikeussuojakeinona ensisijainen suhteessa hallintoriitaan. Jos viranomaisen päätökseen voi hakea muutosta valituksella, asiaa ei voida käsitellä hallintoriitana. Jos asia olisi pitänyt panna vireille hallintoriitana, hallinto-oikeus on voinut ottaa valituksena vireille tulleen asian viran puolesta hallintoriita-asiana käsiteltäväkseen.

Tyypillisiä hallintoriita-asioita ovat riidat julkisoikeudellisesta maksuvelvollisuudesta (takaisinperinnät, perusteettoman edun palautukset ja muiden suoritusten palautukset).

Hallintoriita-asiana käsitellään myös mm. kuntien väliset riidat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja kustannusvastuusta, kuntien yhteistoimintasopimukseen perustuvat korvausriidat sekä riidat, jotka perustuvat kunnan ja yksityisen väliseen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamista koskevaan sopimukseen.

KHO 22.8.2013/2616: Kunnan omaan päätöksentekoon perustuvassa kotihoidon tuen kunnallisessa lisässä ei ollut kysymys lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetusta etuudesta, jonka takaisinperintään ja takaisinperinnän täytäntöönpanoon voitaisiin soveltaa sanotun pykälän säännöksiä. Kysymys kunnan ja huoltajan välisestä takaisinperintäasiasta käsiteltiin hallintoriita-asiana.

KHO 2012:121: Kunnan viranhaltijan tekemä lainvoimainen hallintopäätös, jolla kunnan entiseltä viranhaltijalta oli päätetty periä aiheettomasti maksettu palkka takaisin, ei muodostanut ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettua ulosottoperustetta. Kun entinen viranhaltija ei ollut käyttänyt hänelle laissa säädettyä mahdollisuutta kuntalain mukaiseen muutoksenhakuun, oli kunnan vaatimus palkan takaisinperinnästä kunnan kannalta välttämätöntä kunnallista päätöksentekoa koskevasta, muutoin ensisijaisesta muutoksenhaun mahdollisuudesta huolimatta saattaa tutkittavaksi hallintoriita-asian käsittelyjärjestyksessä.

KHO 6.11.2006/2940: Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan, mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Kuntayhtymästä eronneen kunnan vaatimus peruspääomaosuuden korvaamisesta tuli tutkia hallintoriita-asiana.

Hallintoriita pannaan vireillä toimittamalla hakemus hallinto-oikeudelle. Hallintoriidan vireille panijan tulee olla asianosaisen asemassa. Hakemuskirjelmässä on mainittava vaatimus ja sen perustelut. Lähtökohtaisesti kummankin osapuolen on osattava esittää vaatimuksensa ja näyttönsä itse eli tässä lähestytään siviiliprosessia. Hakemuksessa on mainittava myös viranomainen, henkilö, yhteisö tai muu taho, johon vaatimus kohdistuu.

Hakemus, jolla hallintoriita-asia pannaan vireille, on toimitettava toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle viiden vuoden kuluessa siitä, kun asia on tullut riitaiseksi. Julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta koskeva hakemus on kuitenkin toimitettava hallinto-oikeudelle viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona maksua on vaadittu tai maksuvelvollisuuden peruste on syntynyt.

Eduskunnan oikeusasiamies on päätöksessään (29.6.2007 Dnro 2055/4/05) todennut, että korvauksen hakijaa olisi tullut ohjata mahdollisuudesta saattaa hoitokorvaus- ja hoitopalkkiovaatimus hallinto-oikeuteen ratkaistavaksi hallintoriitamenettelyssä. Perusteluissa oikeusasiamies toteaa, että oikeusturva ei voi toteutua tosiasiallisesti, jos asianomainen ei tiedä käytettävissään olevista oikeussuojakeinoista. Viranomaisen tulee selostaa päätöksen yhteydessä, että se on viranomaisen kannanotto asiaan ja että sitovan ja täytäntöönpanokelpoisen päätöksen saamiseksi asiassa voidaan nostaa hallintoriitakanne hallinto-oikeudessa.

Lisää aiheesta

Opas

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
Saija Haapalehto

Etunimi
Saija
Sukunimi
Haapalehto
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Kännykkä
+358 50 567 0862
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuuslainsäädäntö
 • tietosuojan erityiskysymykset
 • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Kai Ketelimäki

Etunimi
Kai
Sukunimi
Ketelimäki
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2088
Kännykkä
+358 40 865 6498
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • maankäyttö ja rakentaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Riitta Myllymäki

Etunimi
Riitta
Sukunimi
Myllymäki
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2463
Kännykkä
+358 50 349 5460
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • kuntayhtymät ja muu kuntien yhteistoiminta
 • kuntaliitokset
 • julkisuus ja tietosuoja
 • vaalit
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • johtamisen ongelmatilanteet
 • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Jonna Törnroos

Etunimi
Jonna
Sukunimi
Törnroos
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2674
Kännykkä
+358 40 5667 770
Vastuualueet
 • julkiset hankinnat
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet