Hyvä hallinto- ja johtamistapa kuntakonsernissa

Hyvällä hallinto- ja johtamistavalla (corporate governance) yleensä tarkoitetaan yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, joka määrittelee yritysjohdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin.

Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt 29.10.2009 hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suosituksen kuntakonsernissa (corporate governance). Kuntaliitto suosittelee, että kunnat päättäisivät kehittää suosituksesta tarkemmin ilmenevien suuntaviivojen mukaisesti hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa ja niihin kuuluvissa tytäryhtiöissä.

Kuntaliiton tarkoituksena on keväällä 2017 julkaista päivitetty hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa käsittelevä suositus. Suosituksessa otetaan huomioon uuden kuntalain mukainen kuntakonserneja ja konserniohjausta koskeva sääntely.

Kuntalaissa on säännökset kuntakonsernista. Kuntakonsernin määrittelyllä on merkitystä muun muassa

  • valtuuston tavoitteenasettelussa,

  • konsernijohdon tehtävissä,

  • esteellisyyden säätelyssä,

  • konsernitilinpäätöksen laadinnassa,

  • toimintakertomuksessa,

  • tytäryhtiöiden tiedonantovelvollisuudessa sekä

  • tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävissä.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla suosituksella pyritään täydentämään muun muassa kuntalakiin ja osakeyhtiölakiin perustuvia menettelytapoja sekä kuntien konserniohjeita.

Suosituksella on tarkoitus yhtenäistää konserniohjauksen kannalta konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta ja riskien hallinta. Suosituksella osataan varmistaa, että kunnan omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu turvaten.

Kuntakonsernien erilaisuus huomioitava

Kuntakonsernit eroavat merkittävästi toisistaan kokonsa ja liiketoiminnan laajuutensa suhteen. Tämän vuoksi jokaisen kunnan tulee omista lähtökohdistaan arvioida, missä laajuudessa tämä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus sopii sovellettavaksi kunnan tytäryhtiöiden omistajaohjauksessa ja hallinnoinnissa. 

Suositus on laadittu silmälläpitäen lähinnä sellaisia kuntakonserniin kuuluvia tytäryhtiöitä, joilla on erityistä merkitystä kuntakonsernille tytäryhtiön harjoittaman liiketoiminnan laajuuden tai sen erityisen yhteiskunnallisen perustehtävän vuoksi. Kunkin yksittäisen kuntakonsernin tulee ottaa tämä huomioon arvioidessaan ja laatiessaan hyvää hallinto - ja johtamistapaa koskevia suosituksiaan tytäryhtiöilleen. Tytäryhtiöiden tulee toiminnassaan noudattaa itselleen hyväksymiään suosituksista ilmeneviä periaatteita.

Lue lisää omistajapolitiikasta ja konserniohjauksesta:

Konserniohjaus ja omistajapolitiikka (sisäinen linkki)

Lisää aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.