Tekniikka

Hulevesien hallinta

Lait vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunta  hyväksyi  lait maankäyttö- ja  rakennuslain  muuttamisesta  (682/2014)  sekä vesi­ huoltolain muuttamisesta  (681/2014) 3.6.2014. Lait tulivat voimaan  1.9.2014.

Maankäyttö-ja rakennuslakiin lisättiin uusi luku 13 a. Lukuun on sisällytetty hulevesien hallin­ taa koskevat säännökset, jotka sisältävät uusia tehtäviä kunnalle. Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla on jatkossa kunnalla. Maankäyttö- ja rakennuslakiin teh­ dyt muutokset edellyttävät kunnassa johtosääntömuutosta.  Vesihuoltolakiin  lisättiin uusi luku 3 a, jota noudatetaan vesihuoltolaitoksen huolehtiessa huleveden viemäröinnistä. Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä. Muutosten taustalla on  edistää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa sekä selkeyttää vastuita.

Vesihuoltolakiin  tehtyjen muutosten tavoitteena on turvata toimintavarmat ja kohtuuhintaiset vesihuoltopalvelut sekä parantaa vesihuoltolaitosten toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä. Jatkossa vesihuoltolaitoksen tulee periä liittymis-, perus- ja muita maksuja erisuuruisina eri alueilla, mikäli tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamis-periaatteen tai muun vastaavan syyn takia. Vesihuoliolle ja huleveden viemäröinnille on myös laadittava tilikausittain tase, tuloslaskelma,  rahoituslaskelma sekä niiden liitteet ja toiminta kertomus. Vesihuoltolain uudistus lievensi velvollisuutta liittää kiinteistö vesihuoltolaitoksen verkostoon toiminta-alueella taajaman ulkopuolisilla alueilla.

Kuntaliiton yleiskirjeen 8/80/2014 liitteenä on muistio, jossa  käsitellään yksityiskohtaisemmin  lakimuutoksia sekä niiden vaikutuksia kunnan toimintaan.

Julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittäminen

Vesihuoltolain (VHL) ja Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen myötä kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueilla siirtyi kunnille. Raportissa on käsitelty kunnan hulevesien hallinnan kustannuskomponentit, hulevesitaksan määritys erilaisille kiinteistöille ja eri alueilla sekä

lateral-image-left
Tuulia Innala

Tuulia Innala

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta