Kuntien ja kuntayhtymien yhteistoiminta

Yhteinen toimielin

Yhteinen toimielin on yksinomaan kuntien yhteistoimintaelin. Kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Kuntayhtymä ei voi olla osapuolena yhteistä toimielintä koskevassa sopimuksessa. Yhteisestä toimielimestä säädetään kuntalain 51 ja 52 §:issä.

Yhteiset toimielimet ovat yleensä lautakuntia. Yhteinen toimielin voi kuitenkin olla myös esimerkiksi johtokunta tai toimikunta tai vaikkapa lautakunnan jaosto.

Toimielimen hoitama tehtävä voi liittyä mihin tahansa kunnan toimialaan kuuluvaan tehtävään. Se voi olla lakisääteistä tai vapaaehtoista tai perustua kunnan yleiseen toimialaan. Kunnalla voi olla kuitenkin lakiin perustuva velvollisuus järjestää tehtävä yhteistoiminnassa toisten kuntien kanssa. 

Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. Kaikilla kunnilla ei tarvitse olla omaa jäsentä yhteisessä toimielimessä. Toimielimen jäsen voi edustaa useampaa kuntaa.

Kuntalaissa on säädetty sopimuksen vähimmäissisällöstä. Yhteistä toimielintä koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin:

 1. yhteisen toimielimen tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä;
 2. yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja muiden kuntien oikeudesta valita toimielimen jäseniä;
 3. kustannusten perusteista ja jakautumisesta sekä
 4. sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta.

Sopimuksessa voidaan myös sopia siitä, ettei vastuukunnan kunnanhallituksella ole oikeutta ottaa yhteisen toimielimen päättämää asiaa käsiteltäväkseen.

Yhteistoimintasopimuksessa tarvitaan yleensä määräyksiä lisäksi seuraavista seikoista:

 • sopimuksen osapuolet
 • sopimuksen tarkoitus
 • toimielimen kokoonpano, kuntien edustus ja oikeus valita jäseniä
 • otto-oikeus
 • henkilöstön asema (yleensä henkilöstö on vastuukunnan palveluksessa)
 • talous ja taloudenhoito
 • asiakkailta perittävät maksut
 • kalusto ja varusteet
 • kiinteistöt
 • tietoturva
 • muut sopimukset
 • yhteistoiminnan kehittäminen
 • yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
 • vahingonkorvausvastuu
 • erimielisyyksien ratkaiseminen
 • sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen.

Muutoksenhaku yhteisen toimielimen päätökseen

Yhteinen toimielin on vastuukunnan valtuuston ja kunnanhallituksen alainen. Se voi olla myös lautakunnan alainen johtokunta. Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus tehdään yhteiselle toimielimelle riippumatta siitä, koskeeko oikaisu jonkin muun kuin toimielimen sijaintikunnan asiaa.

Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saavat tehdä sopimukseen osallinen kunta, sen jäsen ja asianosainen.

Toimielimen oikaisuun antamasta päätöksestä valitetaan kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen.

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.