Perintä

Saatavan vanhentuminen

Laki velan vanhentumisesta (728/2003) eli vanhentumislaki on velvoitteiden vanhentumista koskeva toissijainen yleislaki, jonka soveltamista rajoittavat erityissäännökset.

Laki koskee rahavelan vanhentumisen lisäksi myös muita velvoitteita, jotka koskevat rahaa, tavaroita, palveluja tai muita suorituksia. Tältä osin laki poikkeaa korkolaista, joka koskee vain rahasaamisia.

Vanhentumislain soveltamisen kannalta ei ole merkitystä, onko velka syntynyt sopimuksen perusteella vai suoraan lain nojalla. Yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta, joka on katkaistavissa vanhentumislaissa säädetyin tavoin.

Kuntien saatavien osalta vanhentumislaki koskee yksityisoikeudellisia saamisia ja velvoitteita. Lain soveltamissäännös on kirjoitettu siten, että lain 1 §:n 2 momentissa on säädetty poikkeukset lain yleisluontoisuudesta.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.