Ysipykälä - nuorisolain mukaisen monialaisen yhteistyön kehittäminen kunnissa

Juuri käynnistyneessä Ysipykälä-hankkeessa vahvistetaan nuorisolain 9§ssä säädettyjen kuntien monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa sekä varmistetaan niiden tehtävien toteutuminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa rakenteissa.

Nykyisellään verkostoista saadaan niiden potentiaaliin nähden niukasti hyötyjä tiedolla johtamiseen ja palveluiden koordinaatioon. Tulevina vuosina kuntien taloustilanne, ikäluokkien pieneneminen, alueellinen eriytyminen ja väestön keskittyminen kaupunkikeskuksiin haastavat lasten ja nuorten hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

Käynnissä olevat ja tulevat rakenneuudistukset muokkaavat monialaisten verkostojen toimintaa. Hyvinvointialueiden nuorten palveluiden asiantuntijoiden osallistuminen verkostoon on ohentunut.  Jatkossa myös TE24-uudistusvaikuttaa verkoston rakenteeseen. Verkostojen toimintaa tulee siten uudistaa. 

Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntien kanssa. Hankkeeseen on saatu erityisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen toteuttamisaika on 1.5.2023-30.4.2025.

Avaa kaikki

Hankkeen tavoitteet

Hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön, aluehallintovirastojen sekä Kuntaliiton yhdessä v. 2021–22 toteuttamiin kuulemisiin ja niiden pohjalta syksyllä 2022 järjestetyn työpajasarjan tuloksiin. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorisolain 9§ssä säädettyjen kuntien monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojentoimintaa ja varmistaa niiden tehtävien toteutuminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. Verkostojen toimintaa kehittämällä voidaan lisätä verkostojen tuottamia taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä sekä vahvistaa nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa eri puolilla Suomea.

Hankkeessa kehitetään verkostossa tapahtuvaa monialaisen työn johtamista, lasten ja nuorten palveluiden koordinaatiota sekä lisätään tietoon perustuvaa päätöksentekoa palveluiden ja nuorten elinolojen kehittämiseksi. Paikallisesti toiminnalla pyritään mm. pysäyttämään eriarvoistumiskehitystä sekä kaventamaan hyvinvointieroja. Kehittämistyöllä on vaikutusta kunnissa toteutettavaan nuorisopolitiikkaan eli nuorten elinolojen ja eri sukupolvien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen.

Kehittämistoiminta vahvistaa osaltaan myös nuorisotyön ja -toiminnan asemaa kunnissa.

Kohderyhmä

Hankkeen kehittämistoiminta kohdistuu erityisesti pieniin kuntiin, kehyskuntiin ja kaksikielisiin kuntiin. Hankkeessa luodaan myös malleja useamman kunnan yhteisille verkostoille.

Hankkeen verkostotoiminta on avointa kaikille kunnille.  Lisäksi hankkeessa tuotetut materiaalit ovat kaikkien kuntien hyödynnettävissä. 

Hankkeen toiminta

Kehittämishankkeen toiminta on osin kaikille avointa ja osin kohdennettua.

Kaikille kunnille avointa toimintaa ovat mm. 

  • monimuotoisen tukimateriaalin tuottaminen ja hyödyntäminen, 
  • paikallisten verkostojen puheenjohtajien vertaisverkostot
  • avoimet webinaarit ja aamukahvitilaisuudet.

Avoimen toiminnan lisäksi hankkeeseen haetaan erillisellä hakumenettelyllä eri tyyppisiä verkostoja kummiverkostoiksi. Hanke tukee näiden verkostojen toiminnan kehittämistä koko hankekauden. Kummiverkostojen kanssa 

  • kehitetään kokonaan uusia ratkaisuja verkostojen organisointiin ja
  • luodaan konkreettisia apuvälineitä verkostojen toiminnan tueksi.

Hankkeessa tuotettujen työvälineiden avulla eri kokoiset kunnat pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojensa toimintaa. 

Yhteistyötahot

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä erilaisten ja eri kokoisten kuntien kanssa. 

Lisäksi tiivistä toiminnallista yhteistyötä tehdään eri alueiden aluehallintovirastojen sekä aluehallintoviraston tietotiimin kanssa. Yhteistyötä käynnistetään myös nuorisoalan alueellisten koordinaattoreiden kanssa.

Hankkeen etenemistä tukemaan kootaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on auttaa projektin tavoitteiden saavuttamisessa.

Haku kummikunnaksi

Hakuaika kummikunnaksi on päättynyt. Hakuaika oli 18.8.2023 asti. Kummikunnat valitaan elokuussa 2023.

Yhdessä kummikuntien kanssa lähdemme kehittämään verkostojen toimintaa ja pilotoimaan uusia toimintamalleja. Kummikunniksi rohkaisemme hakemaan erityisesti sellaisia kuntia, joissa verkoston toiminta ei vielä ole saavuttanut täyttä potentiaaliaan. Toivomme mukaan myös monen kunnan yhteisverkostoja tai kuntia, joiden toiveena on yhteisverkoston perustaminen.

Kummikunniksi valitsemme kuntia ympäri Suomen. Kummikunnan tulee olla alle 100 000 asukkaan kunta, ja erityisenä painopisteenä ovat kehyskunnat, pienet kunnat ja kaksikieliset kunnat. Osallistuminen on kunnille maksutonta, mutta kunnilta edellytämme omaa työpanosta hankkeen kehittämistyössä. Tiivistä yhteistyötä kummiverkostojen kanssa tehdään syksystä 2023 kevääseen 2025.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista