Ysipykälä - nuorisolain mukaisen monialaisen yhteistyön kehittäminen kunnissa

Ysipykälä-hankkeessa vahvistetaan nuorisolain 9§ssä säädettyjen kuntien monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa sekä varmistetaan niiden tehtävien toteutuminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa rakenteissa.

Nykyisellään verkostoista saadaan niiden potentiaaliin nähden niukasti hyötyjä tiedolla johtamiseen ja palveluiden koordinaatioon. Tulevina vuosina kuntien taloustilanne, ikäluokkien pieneneminen, alueellinen eriytyminen ja väestön keskittyminen kaupunkikeskuksiin haastavat lasten ja nuorten hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

Käynnissä olevat ja tulevat rakenneuudistukset muokkaavat monialaisten verkostojen toimintaa. Hyvinvointialueiden nuorten palveluiden asiantuntijoiden osallistuminen verkostoon on ohentunut.  Jatkossa myös TE24-uudistusvaikuttaa verkoston rakenteeseen. Verkostojen toimintaa tulee siten uudistaa. 

Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntien kanssa. Hankkeeseen on saatu erityisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen toteuttamisaika on 1.5.2023-30.4.2025.

Avaa kaikki

Ysipykälän iltapäiväkahvit

Tervetuloa mukaan Ysipykälän iltapäiväkahveille!

Iltapäiväkahveilla keskustellaan ja kuullaan alustuksia nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon liittyen. Tilaisuudet ovat tarkoitettu erityisesti verkostojen puheenjohtajille, sihteereille ja jäsenille, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat myös lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen.

Kahvien ohjelmat tarkentuvat lähempänä tilaisuuksia. Kahveille ei tarvitse ilmoittautua erikseen, tervetuloa linjoille kunkin tapaamisen yhteydestä löytyvästä linkistä. 

Ysipykälän tulevat iltapäiväkahvit:

Maanantaina 17.6.2024 kello 14-15 

TEAMS-linkki tilaisuuteen. 

 • Ohjelmassa keskustelua monialaisista seminaareista monialaisen verkostotyön rinnalla. Keväällä pilotoitu Pirkanmaan alueen monialainen seminaari onnistui hienosti ja malli on lähtenyt leviämään. Iltapäiväkahvilla käydään läpi perusteita ja tulokulmia yhteistyöseminaarin järjestämiseen.

  Iltapäiväkahvikeskustelussa mukana:
  Sanna Järvensivu, nuorisopalvelupäällikkö/Pirkanmaan nuorisotyön aluekoordinaattori, Nuorisokeskus Marttinen
  Suvi Ovaska, Päijät-Hämeen nuorisotyön aluekoordinaattori, Lahden kaupunki
  Laura Saartoala, osallisuuden asiantuntija, Kohti nuorten hyvinvointialueita-hanke, Nuorten Suomi ry

Maanantaina 26.8.2024 kello 14-15

Maanantaina 21.10.2024 kello 14-15

Maanantaina 16.12.2024 kello 14-15

Ysipykälän aiemmat iltapäiväkahvit:

Maanantaina 22.4.2024 kello 14-15 TEAMS-linkki tilaisuuteen

Ohjelmassa puheenvuoro verkostotyöskentelystä ja nuorisotyön verkostoista. Lisäksi saamme esittelyn tuoreesta "verkostotyön huoltokirjasta".

Puhujina:

Marjo Kolehmainen, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Heikki Kantonen, TKI-asiantuntija, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Koulunuorisotyön verkostojen huoltokirja avuksi verkostojen koordinoijille (xamk)

 

 

 

Ysipykälä tosielämän testissä -podcastista

Ysipykälä tosielämän testissä podcastissä keskustellaan aiheista nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ympärillä. Tavoitteenamme on, että jokaisen podcast-jakson jälkeen kuulija olisi saanut selkeitä ja toteuttavissa olevia ideoita omaan verkostotyöhönsä.

Jakso 3: Ministeriön virkamiehet monialaisten verkostojen äärellä

Kuuntele SoundCloudissa: Jakso 3: Ministeriön virkamiehet monialaisten verkostojen äärellä

Kuuntele Spotifyssa: Jakso 3: Ministeriön virkamiehet monialaisten verkostojen äärellä

Eri toimialojen lainsäädännöissä on valtavasti kirjauksia monialaisista yhteistyöryhmistä. Voidaanko yhteistyöryhmien määrää järkeistää ja toimintaa painottaa eri säädösten välillä? Jaksossa pohditaan, mikä on nuorisolain 9 §:n merkitys ja paikka monialaisen yhteistyön kentällä. Lopuksi keskustellaan, millaisia näkemyksiä virkamiehillä on verkostotyön tukemisesta monialaisesti valtioneuvostotasolta katsottaessa. Jaksossa keskustelemassa Jani Lehto työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Janne Savolainen ja Merja Mannerkoski opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Jakso 2: Kaksi kuntaa ysipykälän pauloissa

Kuuntele Soundcloudissa: Jakso 2: Kaksi kuntaa ysipykälän pauloissa

Kuuntele Spotifyssa: Jakso 2: Kaksi kuntaa ysipykälän pauloissa

Miten ysipykälä elää todellisuutta Pielaveden kunnassa ja Pietarsaaren kaupungissa? Miten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot edistävät nuorten hyvinvointia kahdessa esimerkkikunnassa? Kahden kunnan kokemuksia ja näkemyksiä käydään läpi tämän kertaisessa podijaksossa. Jaksossa vieraana nuorisopalvelupäällikkö Tiina Höylä-Männistö Pietarsaaresta ja nuorisotyöntekijä Mika Turkka Pielavedeltä.

Jakso 1: Miltä nuorisolain mukaiset kuntien monialaisen yhteistyön ohjaus- ja palveluverkostot näyttävät tutkijoiden silmin?

Kuuntele Soundcloudissa: Jakso 1: Miltä nuorisolain mukaiset kuntien monialaisen yhteistyön ohjaus- ja palveluverkostot näyttävät tutkijoiden silmin? 

Kuuntele Spotifyssa: Jakso 1: Miltä nuorisolain mukaiset kuntien monialaisen yhteistyön ohjaus- ja palveluverkostot näyttävät tutkijoiden silmin? 

Ensimmäisessä jaksossa ääneen pääsevät nuorisotutkijat Anu Gretschel ja Essi Holopainen Nuorisotutkimusverkostosta. Miltä nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen toiminta näyttää tutkijoiden silmin ja mitä vinkkejä he antaisivat verkoston toiminnan kehittämiseksi. Tervetuloa linjoille!

Tietoa kummikunnista

Ysipykälä-hankkeen kummikunnat on nyt valittu ja kehittämistyö on alkanut. Saimme kummikuntahakemuksia 31 kunnasta ja lopulta valinta kohdistui 17 kuntaan. Mukaan valikoituneet kunnat ovat ympäri Suomen ja edustettuna ovat pienet kunnat, kaksikieliset kunnat sekä kehyskunnat. Hankkeen kummikuntia ovat:

AlavieskaKummikunnat kartalla
Asikkala
Kaarina
Kittilä
Kontiolahti
Lapinjärvi
Leppävirta
Lieto
Liperi
Loviisa
Nurmijärvi
Paltamo
Punkalaidun
Sulkava
Taipalsaari
Vaasa
Virrat

Ysipykälä-hankkeen päätavoitteena on vahvistaa nuorisolain 9§ssä säädettyjen kuntien monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa ja varmistetaan niiden tehtävien toteutumista muuttuvissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. Hakemuksista oli mahdollista löytää viisi erilaista kehittämistoivetta:

 1. Kunnassa ei ole toimivaa nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa. Tavoitteena on luoda uusi verkosto ja saattaa sen toiminta alkuun.
 2. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät ovat osana isompaa verkostoa. Tavoitteena on kehittää erityisesti 9§ mukaisten teemojen käsittelyä verkostossa.
 3. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on kunnassa koottuna, mutta verkosto ei syystä tai toisesta toimi halutulla tavalla.
 4. Kunnan ulkopuolisten toimijoiden, kuten hyvinvointialueen, poliisin tai TE-toimiston, sitouttaminen verkoston toimintaan on haasteellista.
 5. Toiveena on perustaa ja/tai kehittää monen kunnan yhteisverkostoa.

Kunnista nousseet kehittämisteemat linkittyvät tiiviisti hankkeen päätavoitteisiin. Jokaisen kummikunnan kanssa sovitaan erikseen ne toimet, joiden avulla verkoston toimintaa lähdetään kehittämään.

Hankkeen tavoitteet

Hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön, aluehallintovirastojen sekä Kuntaliiton yhdessä v. 2021–22 toteuttamiin kuulemisiin ja niiden pohjalta syksyllä 2022 järjestetyn työpajasarjan tuloksiin. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorisolain 9§ssä säädettyjen kuntien monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojentoimintaa ja varmistaa niiden tehtävien toteutuminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. Verkostojen toimintaa kehittämällä voidaan lisätä verkostojen tuottamia taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä sekä vahvistaa nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa eri puolilla Suomea.

Hankkeessa kehitetään verkostossa tapahtuvaa monialaisen työn johtamista, lasten ja nuorten palveluiden koordinaatiota sekä lisätään tietoon perustuvaa päätöksentekoa palveluiden ja nuorten elinolojen kehittämiseksi. Paikallisesti toiminnalla pyritään mm. pysäyttämään eriarvoistumiskehitystä sekä kaventamaan hyvinvointieroja. Kehittämistyöllä on vaikutusta kunnissa toteutettavaan nuorisopolitiikkaan eli nuorten elinolojen ja eri sukupolvien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen.

Kehittämistoiminta vahvistaa osaltaan myös nuorisotyön ja -toiminnan asemaa kunnissa.

Kohderyhmä

Hankkeen kehittämistoiminta kohdistuu erityisesti pieniin kuntiin, kehyskuntiin ja kaksikielisiin kuntiin. Hankkeessa luodaan myös malleja useamman kunnan yhteisille verkostoille.

Hankkeen verkostotoiminta on avointa kaikille kunnille.  Lisäksi hankkeessa tuotetut materiaalit ovat kaikkien kuntien hyödynnettävissä. 

Hankkeen toiminta

Kehittämishankkeen toiminta on osin kaikille avointa ja osin kohdennettua.

Kaikille kunnille avointa toimintaa ovat mm. 

 • monimuotoisen tukimateriaalin tuottaminen ja hyödyntäminen, 
 • paikallisten verkostojen puheenjohtajien vertaisverkostot
 • avoimet webinaarit ja aamukahvitilaisuudet.

Avoimen toiminnan lisäksi hankkeeseen haetaan erillisellä hakumenettelyllä eri tyyppisiä verkostoja kummiverkostoiksi. Hanke tukee näiden verkostojen toiminnan kehittämistä koko hankekauden. Kummiverkostojen kanssa 

 • kehitetään kokonaan uusia ratkaisuja verkostojen organisointiin ja
 • luodaan konkreettisia apuvälineitä verkostojen toiminnan tueksi.

Hankkeessa tuotettujen työvälineiden avulla eri kokoiset kunnat pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojensa toimintaa. 

Yhteistyötahot

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä erilaisten ja eri kokoisten kuntien kanssa. 

Lisäksi tiivistä toiminnallista yhteistyötä tehdään eri alueiden aluehallintovirastojen sekä aluehallintoviraston tietotiimin kanssa. Yhteistyötä käynnistetään myös nuorisoalan alueellisten koordinaattoreiden kanssa.

Hankkeen etenemistä tukemaan kootaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on auttaa projektin tavoitteiden saavuttamisessa.

Materiaalia ja tutkimusta liittyen nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon

Kirsti Mäensivu ja Ulla Rasimus: Opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille, 2013 https://www.koordinaatti.fi/system/files/2020-01/opas-nuorten-ohjaus-ja-palveluverkostolle.pdf

Anu Gretschel ja Timo Mulari: Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi - Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu https://mop.humak.fi/wp-content/uploads/sites/35/2016/04/Mulari-Gretscel.pdf 

Anu Gretschel: Lisäävätkö nuorisolain mukaiset monialaiset verkostot päätöksenteon moniäänisyyttä? – diskurssianalyyttinen tarkastelu, 2020 https://journal.fi/nuorisotutkimus/issue/view/8349?acceptCookies=1

Kaisa Honkala: Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kehittäminen case Hämeenkyrön kunta, 2022 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/747042/Honkala_Kaisa.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Toimintamalli monialaisille nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille nuorisotakuun paikallistason koordinointiin ja edistämiseen, 2014 https://docplayer.fi/21012026-Toimintamalli-monialaisille-nuorten-ohjaus-ja-palveluverkostoille.html

Tapio Kuure ja Jukka Lidman (toim.): "Yhteisellä työllä parempaa - Opaskirja monialaisen yhteistyön kehittämiseksinuorten hyvinvointipalveluissa”, 2013 https://www.koordinaatti.fi/system/files/2020-01/yhteisella-tyolla-parempaa.pdf

Kimmo Aaltonen (toim.): Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö, 2011. Tietosanoma / Kirja​

Päivi Berg& Sami Myllyniemi (toim.): Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020, 2020 https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2020/ 

KasvuPOK-hanke: Verkostotyön ja verkoston kehittämisen työkirja, 2021 https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43199512/Verkostoty%C3%B6n+ty… 

Auli Airila, Outi Aho ja Mikko Nykänen: VERKOSTOT HALTUUN: Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä, 2016 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131565/Verkostot%20haltuun.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Valtioneuvoston kanslia: Verkostojohtamisen opas, 2019 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_Verkostojohtamisen_opas.pdf

Essi Holopainen: Monialainen yhteistyö nuorille suunnatuissa palveluissa on vaihtelevaa – katsaus kirjallisuuteen, 2023 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/146541/URN_ISBN_978-952-408-087-3.pdf?sequence=1 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista