Kunnan muut toimielimet

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Valtuuston toimikauden alkaessa vaalivuonna kesäkuun alussa, (2021 poikkeuksellisesti elokuun alussa) suorittaa kesäkuussa valittava uusi tarkastuslautakunta kokonaisuudessaan jo alkaneen tilikauden arvioinnin. Aikataulusyistä erityisesti suuremmissa kunnissa voi olla perusteltua, että vanha tarkastuslautakunta valmistelisi arviointisuunnitelmaa ja arviointeja. Uusi lautakunta kuitenkin hyväksyisi lopullisen arviointisuunnitelman.

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tehtävät jatkuvat siihen saakka, kun toimikauden viimeisen kokonaisen tilinkauden tilintarkastus on suoritettu. Ajankohta on yleensä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ensimmäinen käsittely valtuustossa. 

Jäsenet

Tarkastuslautakunnan jäsenten lukumäärä on valtuuston harkinnassa ja jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Valtuusto voi hallintosäännössä päättää, että kaikkien jäsenten tulee olla valtuutettuja.

Tehtävät

Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallituksen sijasta valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan valmisteluvastuu on poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvastuusta.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista.

Tarkastuslautakunta myös valmistelee tilintarkastuspalvelujen hankinnan valtuustolle ja huolehtii kunnan ja tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista ja antaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Lautakunnan arvio on jälkikäteisarviointia siitä, kuinka kunnanhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.  

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.