Kunnan päätöksenteko

Päätöksen tiedoksianto

Viranomainen on velvollinen antamaan tiedoksi tekemänsä päätöksen asianosaiselle sekä muulle, jolla on oikeus hakea päätökseen oikaisua tai muutosta valittamalla.

Päätöksen tiedoksisaanti on päätöksen muutoksenhakuajan alkamisen edellytys ja siten myös välttämätön päätöksen lainvoimaisuuden kannalta.

Yleissäännökset päätöksen tiedoksiannosta ovat hallintolain 9 ja 10 luvuissa sekä kuntalain 139-140 §:ssä. Kunnan viranomaisen päätöksen tiedoksiantoon sovelletaan kuntalain sijasta hallintolain säännöksiä kun kyseessä on päätös, johon haetaan muutosta hallintovalituksella.

Kuntalain mukainen tiedoksianto asianosaiselle

Asianosainen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Asiakirjan antaminen tiedoksi sähköisenä viestinä asianomaisen suostumuksella on mahdollista tilanteissa, joissa voidaan käyttää tavallista tiedoksiantoa. Sähköisen asioinnin joutuisuuden vuoksi viestin tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Todisteellisen sähköisen tiedoksiannon käyttöala koskee niitä tilanteita ja päätöksiä, joissa todisteellinen tiedoksianto muun lain mukaan suoritetaan postitse saantitodistusta vastaan tai muuten todisteellisesti. Todisteellisen sähköisen tiedoksiannon käyttäminen edellyttää asianosaisen suostumusta.

Tiedoksianto kunnan jäsenelle

Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakunnan sekä kuntayhtymän yhtymävaltuuston, yhtymäkokouksen, yhden toimielimen kuntayhtymän ainoan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on pidettävä tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.  Nähtävänä pito tapahtuu kunnan yleisessä tietoverkossa salassapitoa ja henkilötietoja koskevin rajoituksin.

Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen, kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen sekä kuntien yhteiseen toimielimeen osallistuvan kunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksianto asianosaiselle hallintovalitusasioissa

Tavallista tiedoksiantoa käytetään hallintovalituksen piiriin kuuluvassa asiassa silloin kun asiassa ei edellytetä todisteellista tiedoksiantoa. Tiedoksianto on toimitettava todisteellisena kun kyseessä on velvoittava päätös, jonka tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika. Todisteellinen tiedoksianto voi tapahtua:

  • postitse saantitodistusta vastaan
  • luovuttamalla asiakirja tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edustajalle tai
  • haastetiedoksiantona.

Todisteellisessa tiedoksiannossa tiedoksianto- tai saantitodistus osoittaa tiedoksisaantipäivän.

 

Lue lisää

Kunnan toimielimen esityslistojen ja pöytäkirjojen laittaminen kunnan verkkosivuille - verkkoviestinnän erityiskysymyksiä
Julkisuus ja tietosuoja -sivustolla

Muutoksenhakuopas 2020
Kuntaliiton verkkokauppa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule kuulolle kuinka kunnat sykkivät -webinaariin

Valtakunnallisessa kuntakyselyssä ”Kuinka kuntasi sykkii?” kartoitettiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntansa tilannekuvasta. Perjantaina 15.3. kello 8.30-10 vedämme yhteen mielenkiintoisimpia tuloksia.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.