Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnassa toimii ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain mukaisena kuntien yhteistoimintana. Yleisimmin toimielimenä toimii ympäristölautakunta, jonka tehtäviin kuuluu monissa laeissa määriteltyjen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien lisäksi ympäristönsuojelun yleinen edistäminen. Kunnanhallitus ei voi toimia ympäristönsuojeluviranomaisena.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on kuntien ympäristösuojelun hallintolain mukaan ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa:

  1. Huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä;
  2. Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;
  3. Huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista;
  4. Osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen;
  5. Antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille;
  6. Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;
  7. Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä
  8. Suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, merenkulun ympäristönsuojelulaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on lupa- ja valvontaviranomaistehtävänsä lisäksi toimia paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana. Tässä tehtävässään se toimii erityislainsäädännön perusteella itsenäisessä ja riippumattomassa asemassa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen voidaan siten katsoa myös pitkällä tähtäimellä ajavan kestävän kehityksen ja samalla kunnan yleistä etua, vaikka yksittäistapauksissa tämä voi olla ristiriidassa esimerkiksi kunnan elinkeinopoliittisen edun kanssa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen opas luottamushenkilöille

Avaa kaikki

Taksat ja maksut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksuja ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, merenkulun ympäristönsuojelulain, maastoliikennelain, vesiliikennelain ja vesilain mukaisista asioista.

Eri lakien mukaisten maksujen, pois lukien maa-aineslaki, tulee vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Maksuista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa.

Viranomaisen neuvot, ohjeet ja opastus sekä yleinen tiedottaminen ovat maksuttomia, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia, samoin kuin yleinen laillisuusvalvonta.

Lue lisää:

Opas ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Maa-ainestaksan maksuperusteiden suositus (1999)

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain mukaan kunta voi antaa ympäristön suojelemiseksi paikallisia, kuntaa tai jotain sen osaa koskevia yleisiä ympäristömääräyksiä.

Ympäristönsuojelumääräyksiä koskevassa ympäristönsuojelulain 202 §:ssä on määritelty toimet ja tilanteet, joita määräykset voivat koskea sekä tilanteet, joihin ne eivät sovellu. Määräykset tulisi kohdistaa sellaisiin asioihin, joita ei muutoin voida säädellä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä.

Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Asian valmistelusta on myös tiedotettava kunnan verkkosivulla.

Määräysten tulee olla saatavilla kunnan verkkosivuilla ja ne on toimitettava tiedoksi asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle ja valtion ympäristölupaviranomaiselle.

Opas ympäristösuojelumääräysten laatimiseen

Oppaan ensimmäisessä osassa avataan ympäristönsuojelumääräysten säädöspohjaa, kuvaillaan määräysten laatimis- ja antamisprosessia ja pohditaan nykylainsäädännön kehittämisen tarpeita

Lataa maksuton opas

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset - nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Selvityksessä kartoitetaan ympäristönsuojelumääräysten kokonaisuus.

Tutustu selvitykseen

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!