Kuntajohtaminen

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Kuntahallinnossa tehtävät päätökset ovat usein mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat merkittävästi kuntalaisiin ja kunnan talouteen. Mukaan päätöksentekoon tarvitaan useita erilaisia päätösvaihtoehtoja, joista poliitikot voivat valita kuntalaisten näkökulmasta parhaan. Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan päätösesitysten vaikutusten arviointia etukäteen ja se tulee kytkeä osaksi kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun ja toteutuksen arviointiin.

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi on kirjattu eri näkökulmien osalta usempaan eri lakiin kuntien tehtäväksi. Esimerkiksi ympäristövaikutusten sekä asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvien päätösten arviointi ovat kunnille lakisääteisiä. Hyvinvointialueiden tulee myös arvioida päätöstensä sekä ratkaisujen vaikutuksia eri kohderyhmien hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta.

​Kuntaliiton hallitus on myös 8.6.2011 hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä soveltuvin osin kuntien liikelaitoksille tarkoitetun suosituksen. Lue Kuntaliiton suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista sekä tutustu Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa -julkaisuun Kuntaliiton verkkokaupassa (vapaasti ladattavissa).

Sähköinen työvälinen vaikutusten arviointiin

Vaikutusten ennakkoarviointi -menetelmä (EVA) on johtamisen työväline ja hyvä käytäntö. Päätösten moninäkökulmainen arviointi on myös osa kestävää päätöksentekoa. EVAn käyttöönottoa tukemaan on mallinnettu valmisteluprosessi ja sähköinen työväline ”EVA”, jotka löytyvät osoitteesta www.hyvinvointikertomus.fi.​​​​

Avaa kaikki

Vaikutusten ennakkoarvioinnin toteutus ja arvioitavat näkökulmat

Kuntaliitto suosituksessa ohjeistetaan, että

 • Päättäjien tulee tarkastella useita erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen.
  • Kuntalaisvaikutuksilla eli ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan päätösesityksen vaikutuksia, jotka voivat kohdistua yhtäältä kunnan palveluja käyttäviin henkilöihin ja toisaalta henkilöihin, jotka asuvat kunnassa mutta eivät käytä palveluja (potentiaaliset asiakkaat). Ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä sekä niiden jakaantumista.
  • Ympäristövaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön.
  • Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset kohdistuvat eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon.
  • Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä. Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluvat myös yritysvaikutukset, eli se miten kunta mahdollistaa alueellaan yritystoimintaa.​
    
 • Vaikutuksia tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.
   
 • Päätösesityksissä esitetään vaihtoehtoja, ja valmistelijan esityksen rinnalle nostetaan ainakin nollavaihtoehto (= kuvaus siitä, mitä tapahtuu, jos asialle ei tehdä mitään).
  Suosituksen mukaan kunnan tulee linjata itselleen, mitkä asiat on tarpeen ottaa ennakkoarvioinnin kohteeksi. Kunnan on hyvä keskittyä arvioimaan vain niitä päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi prosessina

Päätöksen valmistelun käynnistyessä on hyvä tunnistaa, minkälainen arviointiprosessi tulisi toteuttaa. Tämän jälkeen pohditaan mahdollisia päätösvaihtoehtoja, minkä jälkeen tunnistetaan mihin asioihin näillä vaihtoehdoilla on vaikutuksia. Arvioinnin jälkeen vertaillaan havaintoja ja tehdään päätösesitys. Tärkeää on myös pohtia, miten arvioinnin toteutusta ja onnistumista seurataan ja arvioidaan. Huomioithan, että vaikutusten ennakkoarviointi ei ole välttämättä lineaarinen prosessi.

Tehdyt ennakkoarvioinnit eli EVA:t kootaan kunnassa vuosittain yhteen tarkastuslautakunnan laatimaan arviointikertomukseen kunnan muun arviointitiedon kanssa, jossa arvioidaan sitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tämä on osa kunnan tilinpäätöksen tarkastusta, ja se perustuu kuntalain 121 §:ään.

EVA-prosessi

Podcast vaikutusten ennakkoarvioinnista

Tulevaisuuden kunta -podcastissa keskustellaan päätösten ennakkoarvioinnista eli evauksesta, jolla kunta etukäteen arvioi valmisteltavan päätöksen vaikutuksia eri näkökulmista. Vieraina keskustelemassa ovat Pirkanmaan maakunta- ja sote-valmistelun sote-koordinaattori Soile Ridanpää-Vuolle sekä kaupunginvaltuutettu Juha Huhtala Kouvolasta. Aihetta luotsaa projektikoordinaattori Essi Ratia Kuntaliitosta.

Miksi evaus kannattaa ja millä tavoin se vaikuttaa päätösten valmisteluun ja päätöksentekoon? Kuuntele podcast täällä.

Lue lisää

Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä -opas (2018). Opas johdattaa vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteisiin kunnallisessa päätöksenteossa ja siinä kuvataan tiiviisti evauksen hyötyjä sekä esitetään malli ennakkoarvioinnin toteuttamiseen. 

PÄÄTTÄJÄ! Miten teet vaikuttavia valintoja? -esite (2018) on suunniteltu tiiviiksi koonniksi vaikutusten arvioinnin hyödyistä.

THL:n ennakkoarviointia käsittelevältä sivustolta löytyy hyviä esimerkkejä kunnissa toteutetuista arvioinneista. Liäski sivustolla on esimerkkejä kuntien arviointilinjauksista ja ohjeista sekä tietoa erillisarvioinneista.

Lapsen kansainvälisiin oikeuksiin perustuva LAVA eli lapsivaikutusten arviointi on kunnissa yleistä. Sähköisestä EVA-työvälineestö löytyy myös LAVA-arviointipohja. Lisää tietoa LAVAsta löytyy Unicefin ja Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta

Artikkeleita ennakkoarvioinnista löytyy Focus Localis -lehden arvioinnin teemanumerossa: https://journal.fi/focuslocalis/issue/view/7895

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Ilmoittaudu kuntien hyvinvointiseminaariin!

Kevään innostavin HYTE-tapahtuma on Kuntien hyvinvointiseminaari, jonka teemana on tänä vuonna elinympäristö hyvinvoinnin lähteenä.

Maksuton tilaisuus järjestetään Kuntatalolla Helsingissä tiistaina 14.5. klo 9.30-15.30.

Lue lisää.