Hyvinvointi-indikaattori

Hyvinvointi-indikaattori on koonti-indikaattori laaja-alaisen hyvinvoinnin mittaamiseksi. Se kuvaa tuoreinta käytettävissä olevaa tietoa hyödyntäen  läpileikkausta kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvoinnin tilaa on mahdollista seurata erityyppisten kuntaryhmien ja aluejaotteluiden osalta ja verrata kehitystä aiempiin vuosiin.

Indikaattorissa on suhteutettu keskivertovastauksia siten, että keskiarvo saa arvon 100 ja keskivertoa huonommat tulokset alle 100 ja keskivertoa paremmat tulokset suuremman arvoin kuin 100.

Tarkoituksena on tarjota strateginen tilannekuvatieto kuntien käyttöön.

Tutustu Hyvinvointi-indikaattorin täysikokoiseen versioon tästä. Linkki aukeaa omaan ikkunaan.

Hyvinvointi-indikaattori on koonti-indikaattori, joka koostuu kolmesta osa-alueesta. Jokaisella osa-alueella on omat määrittävät indikaattorit, joista jokainen suhteutetaan kaikkien kuntien saamien arvojen kesken. Osa-alueet saavat omat kokonaistuloksensa. Näiden perusteella lasketaan lopullinen tulos, joka on suhteutettu keskiarvoon (100).

Erik Allardtin hyvinvoinnin osa-alueet -jaotteluun perustuvat osa-alueet ovat:

 • Having (elintaso)

  • Veronalaiset tulot, /1000as
  • Toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvat henkilöt, %asukkaista
  • Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
  • Sairastavuus-indeksi, ikävakioitu
  • Ahtaasti asuvat %
  • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä Ind 3219
 • Loving (yhteisyyssuhteet):

  • Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit yhteensä / 1 000 asukasta Ind 2458 + 
  • Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria / 1000 18 vuotta täyttänyttä
  • Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / as
  • Yhden hengen asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista
 • Being (itsensä toteuttaminen):

  • Äänestysaktiivisuus
  • Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta
  • Kirjastolainausten kokonaismäärä

Muuttujiksi on pyritty valitsemaan mahdollisimman hyvin osa-alueita kuvaavat indikaattorit. Valintaa on rajoittanut tarve saada tieto jokaisesta kunnasta.

Indikaattorissa on suhteutettu keskivertovastauksia siten, että keskiarvo saa arvon 100 ja keskivertoa huonommat tulokset alle 100 ja keskivertoa paremmat tulokset suuremman arvoin kuin 100.

Indikaattoriin on valittu tekijöitä, jotka eivät perustu kyselyvastauksiin ja jotka ovat saatavissa lähes kaikista kunnista. Hyvinvointi-indikaattori perustuu kvantitatiiviseen, ei kvalitatiiviseen tietoon.

Hyvinvointi-indikaattori päivitetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, niiden taustamuuttujien osalta, joista on saatavissa uutta tietoa.

Otamme mielellämme vastaa palautetta hyvinvointi-indikaattorin kehittämiseksi.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Ilmoittaudu kuntien hyvinvointiseminaariin!

Kevään innostavin HYTE-tapahtuma on Kuntien hyvinvointiseminaari, jonka teemana on tänä vuonna elinympäristö hyvinvoinnin lähteenä.

Maksuton tilaisuus järjestetään Kuntatalolla Helsingissä tiistaina 14.5. klo 9.30-15.30.

Lue lisää.