Luottamushenkilöt

Sidonnaisuudet

Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ketkä ovat ilmoitusvelvollisia

Kunnassa ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanhallituksen jäsenet
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä
  • kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari.

Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä.

Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee myös kunnanhallituksen jaostoa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia ja esittelijöitä.

"Merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa"

Lähtökohtaisesti kunnan ja hyvinvointialueiden viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sellaisista sidonnaisuuksista, joilla arvioidaan olevan merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusrekisteriin ei siis ilmoiteta kaikkia mahdollisia tehtäviä.  

Näkemyksemme mukaan esimerkiksi aluehallituksen jäsenyys ja muut hyvinvointialueella merkittävää päätösvaltaa käyttävät toimielimien jäsenyydet ovat sellaisia luottamustoimia, joista tulee tehdä ilmoitus. Lisäksi tulkitsemme, että aluevaltuuston jäsenyyttä ei katsottaisi sellaiseksi toimeksi, josta tulee ilmoittaa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Alla olevan julkaisumme lopussa on liitteenä malli sidonnaisuusilmoitukseksi. Julkaisussamme käydään läpi sidonnaisuuden määritelmää, ilmoituksen tekemistä ja sidonnaisuusrekisterin ylläpitoa. Lataa käyttöösi maksuton oppaamme.

Aiheesta lisää

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa
Kuntaliiton julkaisu (2023)

Kuntalaki 84§, Sidonnaisuuksista ilmoittaminen
FINLEX

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.