Kunnan päätöksenteko

Viranomaisen itseoikaisu

Päätöksessä olevan asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta säädetään hallintolain 8 luvussa. Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Asiavirheen korjaaminen on puolestaan viranomaisen harkinnassa.

Korjaamisasiassa noudatettava menettely riippuu virheen laadusta. Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite virheen korjaamiseksi on tehtävä kuitenkin viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Asiavirheen korjaaminen

Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

  • päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
  • päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen
  • päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe tai
  • asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Päätös voidaan korjata kolmen ensimmäisen kohdan mukaisessa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi kuitenkin edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata viimeisen kohdan mukaisessa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.

Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Uudessa käsittelyssä on sovellettava samoja hallintomenettelyllisiä sääntöjä kuin normaalisti. Asianosaista joudutaan sitten ehkä kuulemaan uudestaan. Uuden päätöksen tiedoksisaannista alkaa kulua uusi muutoksenhakuaika.

Kirjoitusvirheen korjaaminen

Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta.

Itseoikaisun suhde muutoksenhakuun

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen.

Jos korjattavaan päätökseen on haettu oikaisua tai muutosta, korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta on ilmoitettava ja siinä tehty päätös toimitettava tälle viranomaiselle. Korjaamisasian käsittely ei vaikuta valitusajan tai muun määräajan kulumiseen.

Mikäli viranomainen ennen oikaisuvaatimuksen käsittelyä korjaa asiavirheen, oikaisuvaatimus koskien alkuperäistä päätöstä raukeaa. Asiavirheen korjaaminenhan edellyttää, että asiassa tehdään uusi päätös, joten alkuperäinen päätös ei enää tämän jälkeen ole olemassa. Uuteen päätökseen on mahdollista hakea muutosta normaalisti. 

Aiheesta lisää

Muutoksenhakuopas (2020)
Kuntaliiton julkaisupankki

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!