Liikenne ja liikkuminen

Toimivilla liikenneyhteyksillä ja liikkumispalveluilla on keskeinen merkitys jokaiselle kunnalle ja alueelle. Työnjako liikenneväylien rakentamisessa ja kunnossapidossa on määritelty lainsäädännössä. Valtio vastaa kustannuksellaan maanteistä ja radoista, kunnat kaduista ja yksityiset tienpitäjät yksityisteistä. Kunnat, kaupungit ja MAL-kaupunkiseudut ovat liikenneinfran kehittämisessä ja kunnossapidossa keskeisiä toimijoita ja rahoittajia.

Liikennesuunnittelu on osa yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä tehtävää maankäytön suunnittelua. Monet liikennejärjestelyihin, liikennemääriin ja kulkumuotojen valintaan vaikuttavat seikat ratkaistaan jo yleiskaavan ja liikennejärjestelmäsuunnittelun tasolla. Kunta huolehtii asemakaavoitetun alueen liikenne- ja katusuunnittelusta ja liikenteen ohjauksesta. Kunnan kadunpito mahdollistaa asukkaiden ja elinkeinoelämän liikenneyhteyksien toimivuuden ja kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset.

Lähes kaikki kunnat ovat osallistuneet joukkoliikenteen järjestämiseen tai tukemiseen jollakin tavalla, vaikka avoin joukkoliikenne ei ole kuntien lakisääteinen tehtävä. Isot kaupunkiseudut panostavat joukkoliikenteeseen merkittävästi.

Kuntien lakisääteisiä tehtäviä henkilökuljetuksissa sote-uudistuksen toteuduttua ovat perusopetuslain mukaiset koululaiskuljetukset. Vammaisten liikkumiseen liittyvät tehtävät (vammaispalvelulaki) sekä sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain kuljetussäädöksien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. 

Kuntaliitto toimii kuntien edunvalvojana liikennettä koskevassa lainsäädännössä ja liikennepolitiikassa sekä tukee kuntien ja alueiden edellytyksiä huolehtia tehtävistään ja kehittää toimintaansa.

Lue lisää:

Kunnat ja valtion liikenneväylät

Liikennepalvelulaki

Kuntien avustukset yksityisteille

Yksityistielain vaikutukset kunnan tehtäviin

HALI hälytysajoneuvojen etuudet liikennevaloissa

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa

lateral-image-left

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

lateral-image-left
tags