Kuntajohtamisen valmennus ja sertifikaatit

Kuntaliitto tukee kuntien poliittista johtoa, viranhaltijajohtoa sekä esimiehiä ja keskijohtoa tarjoamalla laadukasta valmennusta ja verkostoitumismahdollisuuksia.

​Johtamisvalmennusohjelmat on kehitetty kolmelle kuntien ja kuntayhtymien kohderyhmälle:

 • KPJ Kuntapuheenjohtajien johtamiskoulutus (valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat)
 • KJ Kuntajohdon valmennusohjelma (johtoryhmän jäsenet)
 • EKJ Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus
 • Kho Kunnallinen hallitusosaaja (kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä konserniohjauksen tehtävissä toimiville)

Valmennusjaksot sekä oppimista tulevat henkilökohtaisten ja organisaatiokohtaisten kehittymistehtävien työstäminen johtavat Suomen Kuntaliiton myöntämään kuntajohtamisen sertifikaattiin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kunnan johtamisen vaativissa tehtävissä. Yhteistä niille on:

 • Huippuluennoitsijat; uutta tietoa, rohkeita avauksia, kokemuksia muualta
 • Välineitä ammatillisten ja poliittisten prosessien johtamiseen
 • Verkostoitumista ja vertaisoppimista; käytännön kokemuksia, haastamista, hyviä käytäntöjä
 • Yksilöllistä kehittymistä tukevaa sparrausta sekä välineitä kehittymiseen
Avaa kaikki

KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus

KPJ -johtamiskoulutuksen puitteissa tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille:

 • Väylä kehittyä poliittisena johtajana ja ihmisenä
 • Välineitä poliittisten prosessien johtamiseen
 • Luottamuksellista vertaistukea samoissa tehtävissä toimivilta
 • Tuki puheenjohtajan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatimiselle
 • Suomen Kuntaliiton myöntämä sertifikaatti puheenjohtajan tehtäviin

Koulutusohjelma koostuu puheenjohtajan rooliin liittyvistä sisällöllisistä teemoista sekä henkilökohtaiseen johtamisotteeseen liittyvästä valmentautumisesta. Tämä omaan poliittiseen johtamisrooliin liittyvä henkilöjohtaminenvalmentautuminen on läpäisevä teema koko koulutusohjelman tapaamisissa ja jaksoissa. Koulutuksen puitteissa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä toteutetaan oma toimintatyylianalyysi, joka käydään läpi kuntasektorin toimintalogiikan tuntevan kokeneen valmentajan kanssa. Erittäin tärkeä osa koulutusohjelmaa on myös vertaistuen saaminen ja antaminen vastaavissa tehtävissä toimivilta kollegoilta.

Koulutusohjelman yhteydessä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman hyväksytysti laatineille osallistujille myönnetään Kuntaliiton KPJ-sertifikaatti, joka on samalla julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia puheenjohtajan vaativissa tehtävissä. Sertifioiduille puheenjohtajille järjestetään vuosittain yhteinen tapaamisen kaikille Suomen kuntapuheenjohtajille suunnatun Kuntapuheenjohtajapäivien yhteydessä.

KPJ-koulutusohjelman valmentajina ja alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat kuntajohtamisen ja -hallinnon alalta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteisön edustajia. KPJ on toimivien puheenjohtajien, Suomen Kuntaliiton, FCG Finnish Consulting Groupin sekä Kevan kumppanuutena kehitetty johtamiskoulutus kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille.

 TAUSTA JA TARVE KUNTAPUHEENJOHTAJAN JOHTAMISKOULUTUKSELLE

 • Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien toiminta on kriittistä kunnan johtamisen ja päätöksentekokyvyn kannalta

 • Kunnan päätöksentekokyvystä suuri osa on riippuvainen puheenjohtajien toimintaedellytyksistä, rahkeista ja jaksamisesta: he ovat linkki poliittisen koneiston ja ylimmän viranhaltijajohdon välillä

 • Puheenjohtajien tehtävät monimutkaistuvat: puheen johtamisesta ja kokoustekniikasta poliittisten prosessien johtajaksi

 • Kunnan ulkosuhteiden hoito monimutkaistuu ja monimuotoistuu (kuntalaiset, media, valtio)

 • Jatkuva muutos ja pyörteinen toimintaympäristö

 • Puheenjohtajien ajankäyttö lisääntyy voimakkaasti ja ylittää monissa kunnissa reilusti osa-aikatyön tuntimäärän

 • Johtamisosaaminen on hankittu perinteisesti pitkän ja kivisen tien ja/tai siviiliammatin kautta

 • Puheenjohtajien toimintaedellytyksiä ja profiilia on tärkeä nostaa

 • Kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien johtamisosaamisen ja toimintaedellytysten kehittäminen on suuri kansallinen kysymys myös laajasti hyvinvointivaltion ja paikallishallinnon kehittymisessä tulevina vuosina.

KJ Kuntajohdon valmennusohjelma

Tarjoamme kunnanjohtajille ja kunnan johtoryhmän jäsenille valmennusohjelmassa viimeisintä tietoa ja vertaistukea, kuinka vastata kuntakentän haasteisiin sekä yksilöllisiä valmennusmenetelmiä kehittyä kunnanjohtajana tai johtavana viranhaltijana kunnan johtoryhmässä.

Valmennuksen hyödyt

 1. Kokonaisjohtaminen vahvistuu ja kehittyy.

 2. Kuntien ylimmän viranhaltijajohdon johtamisvalmiudet kasvavat ja työssä jaksaminen paranee. Tämä johtaa parempaan johtamiseen kunnissa ja valmiuksiin uudistaa kuntia.

 3. Yhteistyön rakentamisen valmiudet ammatillisen johdon ja luottamushenkilöjohdon välillä kehittyvät.

 4. Johtajat saavat sekä tietoutta että vertaistukea toimintaansa haastavissa tehtävissä.

 5. Johtajat saavat oman johtajuutensa kehittämisestä ja pätevöitymisestä kertovan Kuntaliiton myöntämän sertifikaatin, jonka kautta myös tietoisuus kuntajohtamisen johdonmukaisesta kehittämisestä lisääntyy paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Ohjelma koostuu kuntajohtajien rooliin liittyvistä sisällöllisistä teemoista sekä henkilökohtaiseen johtamisotteeseen liittyvästä valmentautumisesta. Tämä omaan johtamisrooliin liittyvä henkilökohtainen valmentautuminen on läpäisevä teema koko koulutusohjelman tapaamisessa ja jaksoissa. Koulutuksen puitteissa laaditaan myös henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä toteutetaan oma DiSC® -toimintatyylianalyysi, joka käydään läpi kuntasektorin toimintaloikan tuntevan kokeneen valmentajan kanssa. Tärkeä osa valmennusohjelmaa on myös vertaistuen saaminen ja antaminen vastaavissa tehtävissä toimivilta kollegoilta.

KJ-ohjelman valmentajina ja alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat kuntajohtamisen ja -hallinnon alalta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteisön edustajia. 

EKJ Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

Tarjoamme kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien esimiehille ja keskijohdolle EKJ-valmennusohjelmassa viimeisintä tietoa ja vertaistukea siihen, kuinka vastata organisaation muutoshaasteisiin yhdessä henkilöstönsä kanssa. EKJ-johtamisvalmennuksella haetaan vaikuttavuutta esimiestyöhön siten, että vaikutukset näkyvät sekä johtajuuden kehittymisenä että omantyöyhteisön toiminnassa tuloksellisuuden paranemisena.

Valmennuksen hyödyt

Organisaation saamien hyötyjen lähtökohtana ovat omat strategiat ja tavoitteet. Organisaatio saa

1. Tukea kuntastrategian toteuttamiseen ja muutosten läpivientiin
2. Tukea johtamisen kehittymiseen työyhteisö- ja organisaatiotasolla
3. Tukea organisaation kehittämistoimintaan ja sen etenemiseen

Esimiehen saamien hyötyjen lähtökohtana ovat henkilökohtaiset kehittymistavoitteet.

Esimies saa:

1. Tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa
2. Tukea oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen
3. Mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle ja verkottua muiden organisaatioiden esimiesten kanssa. 

Esimiehet saavat oman johtajuutensa kehittämisestä ja pätevöitymisestä kertovan Kuntaliiton myöntämän sertifikaatin, jonka kautta myös tietoisuus esimiesosaamisen  johdonmukaisesta kehittämisestä lisääntyy paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Ohjelma koostuu keskijohdon ja esimiehen rooliin liittyvistä sisällöllisistä teemoista, jotka liittyvät tulevaisuuden kompleksiseen toimintaympäristöön, asiakasrajapintaan ja palvelu- ja työprosessien kehittämiseen, strategiaprosesseihin ja toimintakulttuurin muutokseen sekä tuottavan työn ja henkilöstövoimavarojen kehittämiseen ja muutoksen ja itsensä johtamiseen.  Omaan johtamisrooliin liittyvä henkilökohtainen valmentautuminen on läpäisevä teema koko valmennusohjelman ajan ja henkilökohtaiset tehtävät vievät kohti EKJ-sertifikaattia. Tärkeä osa valmennusohjelmaa on myös vertaistuen saaminen ja antaminen vastaavissa tehtävissä toimivilta kollegoilta.

EKJ-ohjelman valmentajina ja alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat johtajuuden kehittämisen alueelta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteisön edustajia.

Ohjelma toteuttaa Suomen Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva ja FCG Finnish Consulting Group. Ohjelman toteuttamista tukee Kuntayt5 (Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva, Avainta ry ja Kuntarahoitus).

Kho Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja

Kuntalaki edellyttää kuntayhtiöiden hallitusjäseniltä riittävää ammattitaitoa hallitustyössä. Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja (Kho) -opintokokonaisuus antaa osallistujille erinomaiset valmiudet toimia kuntayhtiön hallitustehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä heille, jotka toimivat yhtiöiden parissa konserniohjauksen tehtävissä. 

Hyödyt yhtiöiden hallitukselle ja johdolle: 

 • Hyvä johtaminen ja hallitustyö saavat raameja ja konkretiaa
 • Kuntakonsernin tuomat erityispiirteet osakeyhtiöiden johtamiseen nousevat esiin
 • Yhtiön talouden lukutaito varmentuu
 • Saat varmuutta hallituksen sisäiseen työskentelyyn sekä toimitusjohtajan ja hallituksen yhteistyöhön

Hyödyt konserniohjauksen edustajille:

 • Ymmärrys kuntakonsernin ja osakeyhtiön lainsäädännöllisestä rajapinnasta syventyy
 • Saat tietoa päätöksenteosta, jota voi soveltaa myös muualla, kuin yhtiön hallituksessa 
 • Kun osallistut yhdessä yhtiöiden hallitusten kanssa, luot samalla kestäviä yhteistyösuhteita.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää