Muutoksenhaku

Muutoksenhaun kohteena ovat yleensä kunnan viranomaisen lopulliset päätökset. Sen sijaan valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on kunnan sisäistä hallintomenettelyä ja hallinto-oikeudelle tehtävän kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe.

Muutoksenhakukeino ja valitusosoitus määräytyvät annetun päätöksen mukaisesti

 • Hallintopäätökseen haetaan muutosta kuntalain mukaan, ellei erikseen ole säädetty muutoksenhausta hallintovalituksella.
 • Valtuuston päätökseen haetaan suoraan muutosta hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella.
 • Muiden toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin haetaan ensi vaiheessa muutosta oikaisuvaatimuksella.
 • Erityislain säännöksen perusteella muutoksenhakukeinona voi kunnallisvalituksen sijasta olla hallintovalitus. Hallintovalituskin tehdään hallinto-oikeudelle, jollei erityislaissa ole säädetty muusta valitusviranomaisesta. Hallintovalitusta saattaa edeltää erityislaissa säädetty oikaisumenettely.

Kuntalain, hallintolain, oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (hallintoprosessilain) ja erityislakien muutoksenhakusäännöksiä sovelletaan kuntayhtymässä vastaavalla tavalla kuin kunnassa.

Muutoksenhaku eri tuomioistuimissa

Hallintotuomioistuinten lisäksi kunta ja kuntayhtymä voivat olla osapuolena oikeudenkäynneissä myös muissa tuomioistuimissa. Keskeisimmät kuntia ja kuntayhtymiä koskevat oikeusprosessit eri tuomioistuimissa ovat:

 • hallintopäätökseen kohdistuvat kunnallisvalitus- sekä hallintovalitusasiat hallinto-oikeudessa
 • hallintoriitamenettely hallinto-oikeudessa, jos kysymyksessä on julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuva riita
 • hankintalain mukaiset valitukset markkinaoikeudessa
 • yksityisoikeudellisissa riita-asioissa sekä rikosasioissa riita- tai rikosprosessi käräjäoikeudessa sekä
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa koskeva prosessi työtuomioistuimessa.

Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus

Muutosta voi hakea vain kunnan viranomaisen lopulliseen päätökseen. Oikaisuvaatimus- tai valituskelpoinen on päätös, jolla asia on kunnassa ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Muutosta ei siten voi hakea päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valmistelua koskeva päätös tulee myöhemmin lopullisesti ratkaistavaksi, joten tässä vaiheessa ei vielä ole tarvetta hakea muutosta.

Vastaavasti muutosta ei voi hakea täytäntöönpanopäätökseen, koska jo aiemmin on ollut mahdollisuus hakea muutosta varsinaiseen asiaratkaisuun.

Jos oikaisuvaatimus tai valitus tehdään valmistelu- tai täytäntöönpanopäätöksestä, se jätetään tutkimatta.

Periaatepäätökset ja suunnitelmat

Valtuuston tai muun toimielimen hyväksymät periaatelinjaukset, joita on tarkoitus noudattaa tulevia päätöksiä tehtäessä, eivät yleensä ole muutoksenhakukelpoisia lopullisia asiaratkaisuja. Varsinaisen asiaratkaisun sisältävät päätökset tehdään myöhemmin.

KHO 15.6.2012/1701: Kun otettiin huomioon maakuntasuunnitelman luonne strategisena periaatesuunnitelmana, jolla ei ole välittömiä oikeusvaikutuksia, ei suunnitelman hyväksymistä koskevaan maakuntavaltuuston päätökseen saanut hakea muutosta.

Suunnitelman hyväksymistä koskevien päätösten muutoksenhakukelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. Keskeisiä ovat päätöksen oikeudelliset ja tosiasialliset vaikutukset. Suunnitelmaa koskevan päätöksen muutoksenhakukelpoisuus voi myös perustua erityislain säännökseen.

Taloussuunnitelma ja talousarvio

Taloussuunnitelman sisältämät asiat tulevat vielä myöhemmin talousarvion yhteydessä päätettäviksi, joten taloussuunnitelman hyväksymistä koskevaa päätöstä ei lähtökohtaisesti pidetä valituskelpoisena.

Alijäämän kattamista koskeva päätös sekä talousarviopäätökset ovat valituskelpoisia. Talousarvion perusteluihin otetut maininnat säästökohteista, jotka vaikuttavat määrärahoihin mutta joista vielä päätetään erikseen, eivät kuitenkaan ole valituskelpoisia.

KHO 8.4.2014 T 1190: Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion siten, että L:n koululle varattiin määräraha vain kevätlukukaudeksi 2012 ja koulun toiminnan todettiin loppuvan 31.7.2012. Kunnanvaltuusto oli sittemmin keväällä 2012 päättänyt, että L:n koulu lakkautetaan 31.7.2012. Kuntalain (365/1995) 65, 90 ja 91 § huomioon ottaen valtuuston päätös talousarvion hyväksymisestä on sinänsä valituskelpoinen. Muutoksenhakijat olivat valittaneet valtuuston päätöksestä L:n koulun lakkauttamisen osalta. Valitusta oli perusteltu menettelyllisillä seikoilla, jotka tulevat ratkaistavaksi siinä yhteydessä, kun valtuusto tekee erillisen valmistelun jälkeen lopullisen päätöksen L:n koulun lakkauttamisesta. Tähän nähden valittajien oikeussuojan tarve tai kunnan hallinnon ja toiminnan lainmukaisuuden valvonta eivät edellyttäneet mahdollisuutta saada tehdä kunnallisvalitusta talousarvion hyväksymispäätöksestä siltä osin kuin talousarvion perusteluihin oli otettu valtuuston periaatteellis­luonteinen kannanotto L:n koulun lakkauttamisesta. Valtuuston talousarvion hyväksymistä koskeva päätös koskee L:n koulun lakkauttamisen osalta vain valmistelua eikä siihen saanut tältä osin hakea muutosta.

Esitykset ja lausunnot

Kunnan viranomaisen esitykset ja lausunnot toisel­le viran­omaiselle ovat yleensä valmistelupäätöksiä. Jos kunnan viranomaisen esitys tai lausunto rajaa asiasta päättävän viranomaisen harkintavaltaa, kunnan viranomaisen päätös saattaa olla muutoksenhakukelpoinen.

KHO 2005:38: Kunnanvaltuuston päätös anoa valtioneuvostolta siirtoa S:n maakunnasta P:n maakuntaan koski vain valmistelua eikä ollut siten valituskelpoinen.

 

KHO 17.11.2000/2987: Kunnan puoltavalla lausunnolla ydinpolttoaineen loppusijoituspaikan rakentamiseen oli sitova merkitys asian ydinenergialain mukaisessa jatkokäsittelyssä. Valtuuston päätös oli valituskelpoinen.

Otto-oikeuden käyttäminen

Valmistelua koskevaksi päätökseksi katsotaan myös kuntalain 92 §:n nojalla tehty päätös ottaa asia käsiteltäväksi sekä myös päätös siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi.

KHO 20.9.2007 T 2346: Kaupunginhallituksen päätös, jossa oli todettu, että apulaiskaupunginjohtajan tekemää päätöstä ei oteta kaupunginhallituksen käsittelyyn, ei sisältänyt sellaista asiaratkaisua, johon voitiin hakea muutosta oikaisuvaatimuksin tai valittamalla. 

Kantelut ja aloitteet

Kunnanhallituksen tai lautakunnan kanteluasiassa antama päätös sisältää yleensä kannanoton siihen, onko asiassa syytä ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin. Jos päätös on ”Ei aihetta toimenpiteisiin”, ei päätökseen voi hakea muutosta. Päätös ei sisällä kantelun sisältönä olleeseen asiakysymykseen sellaista ratkaisua, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksella tai valittamalla.

Vastaavasti aloitteeseen annettuun päätökseen, jossa todetaan, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, ei saa hakea muutosta. Päätös ei sisällä asiasisällöllisesti lopullista ratkaisua.

KHO 2008:24: Kunnan viranomainen oli päättänyt olla ryhtymättä toimenpiteisiin kuntalaisen aloitteen johdosta. Viranomaisen ratkaisusta ei saanut tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Mikäli aloitteeksi otsikoitu kirjelmä on tulkittavissa hakemukseksi omassa asiassa, hakemus on ratkaistava sisällöllisesti ja hakemukseen annettu päätös on muutoksenhakukelpoinen.

Lisää aiheesta

Verkkosivut

Uutiset ja tiedotteet

Yleiskirjeet

Opas

Muualla verkossa

Lainsäädäntöä

Oikeuskäytäntöhaku

 • KHO:n oikeuskäytäntöä hakutermillä "Muutoksenhaku"
  Haku kohdistuu Finlexissä kaikkiin KHO:n vuosikirja- ja muihin ratkaisuihin, joiden asiasanoissa muutoksenhaku. Tuoreimmat ratkaisut listautuvat ensin.  Kuntaliitto ei vastaa hakutuloksen mahdollisista virheistä. Kattavin ja virheettömin tieto saadaan Finlexistä suoraan.

Ajankohtaista muutoksenhausta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.