Verkkoviestinnän erityiskysymyksiä

Pitääkö kaikki henkilöstöpäätökset julkaista verkossa?

Kuvituskuvassa tablettitietokone ja kirjoittaja

Kuntalain 140 § edellyttää, että kunnan viranomaisten – myös viranhaltijoiden – henkilöstöpäätöksistä on tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Pykälä on herättänyt paljon kysymyksiä. Epäselvää on, mistä ylipäätään pitää tehdä muutoksenhakukelpoinen päätös ja pitääkö muutoksenhakukelpoisia päätöksiä tehdä myös työsopimussuhteista.

Muutoksenhakukelpoiset päätökset on julkaistava verkossa

Päätös tulee tehdä ainakin sellaisista henkilöstöasioista, jotka koskevat viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia ja joista säädetään laissa kunnallisesta viranhaltijasta (KVhL). Laissa säädetään viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista asioista, joista työnantaja päättää yksipuolisesti muutoksenhakukelpoisilla päätöksillä. Esimerkiksi seuraavat päätökset ovat muutoksenhakukelpoisia

  • virkasuhteeseen ottaminen
  • sivutoimen kieltäminen
  • virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
  • viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
  • virkasuhteen irtisanominen ja purkaminen
  • virantoimituksesta pidättäminen.

Edellä olevat päätökset ovat kaikki sellaisia, joihin voidaan KVhl:n 50 §:n mukaan hakea muutosta siten, kuin kuntalaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään. Näin ollen myös kunnan jäsenellä on muutoksenhakuoikeus em. päätöksiin. Kunnan jäsenen muutoksenhakuaika alkaa kulua seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätös ei siis tule lainvoimaiseksi ennen kuin päätös on ollut asianmukaisesti nähtävänä netissä.

Mitkä päätökset eivät ole muutoksenhakukelpoisia?

Työnjohto-oikeuden perusteella annetut määräykset ja päätökset eivät sen sijaan ole muutoksenhakukelpoisia, joten niiden tietoverkkoon laitto voisi perustua ainoastaan kunnan omaan tiedottamisintressiin, jota yleensä ei ole. Päätöksen lainvoimaisuuteen verkkoon laitolla ei ole vaikutusta.

Muutoksenhakukelpoisia eivät ole myöskään päätökset, jotka koskevat vasta virantäytön valmistelua, kuten

  • viran haettavaksi julistamista
  • hakuajan pidentämistä
  • viran julistamista uudelleen haettavaksi
  • viran täyttämättä jättämisestä koskevaa virantäytön valmistelua.

Työsopimuksen tekemisestä tulisi päättää hallintopäätöksellä

Kuntaliiton näkemys on, että myös työsopimuksissa noudatetaan lähtökohtaisesti samoja sääntöjä kuin virkasuhteissa ja että työsopimuksen, kuten muidenkin sopimusten, tekemisestä pitäisi päättää hallintopäätöksellä. Näin siitä huolimatta, että työsopimus on luonteeltaan yksityisoikeudellinen sopimus.

Päätös työsopimuksen tekemisestä tai muutoksista siihen on kuitenkin hallintopäätös, josta valittaa voisi laillisuusperusteilla esimerkiksi siksi, että päättäjä on ollut esteellinen tai ylittänyt toimivaltansa. Käytännön syistä hallintopäätöksiä ei aina ole tehty palkattaessa lyhytaikaisia sijaisia. Mikään laki ei kuitenkaan määrittele, minkä pituisista työ- tai virkasuhteista päätöstä ei tarvitsisi tehdä. Kunnissa onkin erilaisia käytäntöjä siitä, tehdäänkö päätöstä lainkaan ja minkä mittaisista sijaisuuksista päätöstä ei tehtäisi.

Lisätietoa yleiskirjeessä

Päätösten julkaisua on käsitelty laajemmin Kuntaliiton yleiskirjeessä 15/2017 Kunnan verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus »

 

Milloin kunta voi julkaista henkilötietoja verkossa? Alexander Eriksson Turpakäräjissä 17.3.2022

 

Lisää aiheesta

 

KT-Kuntatyönantajat vastaa virka- ja työsuhdetta koskeviin jäsenistön työnantajakysymyksiin

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!