Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kunta ja hyvinvointialue ovat keskenään tasavertaisia juridisia toimijoita ja sosiaali- ja -terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille, kuntien suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyöksi.

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuemme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa. Tällä sivustolla voit tutustua yhdyspintatyöhömme liittyvään materiaaleihin ja työvälineisiin.

Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Yhteistyön onnistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan mm. yhteisiä tahtotilaa ja tavoitteita, yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua. 

Yhdyspintatyössämme on mukana kehittäjäkumppaneita kunnista ja hyvinvointialueilta. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan yhteiseen työskentelyyn, ota yhteyttä projektipäällikkö Liisa Jurmuun (yhteystiedot sivun alalaidassa). Tervetuloa tekemään yhteistyötä kanssamme!

Ajankohtaista:

 

Yhdyspintafoorumit

Järjestämme kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön liittyvän webinaarisarjan, jossa keskitytään yhteen yhdyspintoihin liittyvään teemaan kerrallaan. Nämä verkkotapahtumat ovat kaikille avoimia, mutta ne on suunniteltu erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä sidosryhmien edustajille. Yhdyspintafoorumien lähetykset ja tallenteet ovat katsottavissa KuntaTV:n verkkosivuilla ja kaikki esitysmateriaalit löytyvät tämän sivun alalaidan haitarista.

Syksyn yhdyspintafoorumit:

Palveluverkko, maankäyttö ja kiinteistöt 29.9.
ikäihmisten palveluiden yhdyspinnat  27.10.
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja lähisuhdeväkivalta 24.11.
Strateginen yhteistyö ja johtaminen 15.12.

Lisää aiheesta

Vaikuttavat vaikuttamistoimielimet - esitysmateriaali 23.8.
Kunnat resursoivat kotoutumisen edistämiseen vaihtelevasti

Työllisyyden edistäminen ja asiakkaiden työkyvyn tukeminen edellyttää toimivaa yhteistyötä työvoimaviranomaisten ja hyvinvointialueiden välillä 

Kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintojen johtamisen tietopohja -esiselvitys
Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö (pdf)

Avaa kaikki

Lisätietoa ja materiaaleja yhdyspintoihin liittyen

Ajankohtaista yhdyspintatyössä

Yhdyspintaprojektin kunta- ja aluekartoituksessa selvitetään parhaillaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tilannetta. Kyselyn lisäksi kartoitus toteutetaan yhteistyöpalaverien ja avainhenkilöiden kanssa käytävien keskusteluiden muodossa. Kartoitukseen sisältyy myös tutustuminen yhdyspintatyötä koskeviin materiaaleihin. Tavoitteena on selvittää, millainen yhteistyön tilanne on ja tukea kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön rakentamisessa. Kartoituksen alkuvaiheessa on noussut esille seuraavia huomioita: 

 • Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö vaihtelee alueittain: rakenteet, toimintatavat ja yhteistyökulttuuri on moninainen - yhteistyö on myös eri vaiheissa
 • Näkemys yhteistyön tilanteesta vaihtelee yhden alueen sisällä
  • Kuntien välillä on eroa näkemyksessä alueellisen yhteistyön tilanteesta
  • Viranhaltijajohdon ja poliittisen johdon näkemykset osin eriäviä yhteistyön tilasta
 • Kuntien ja hyvinvointialueiden näkemykset ovat osin eriäviä esim. sopimusten tarpeesta ja roolista
 • Kuntien ja hyvinvointialueiden välejä voi rasittaa muutkin kuin suoraan yhteistyöhön liittyvät asiat
 • Yhteistyötä voivat haastaa valmisteluvaiheessa sopimatta jääneet tai avoimet kysymykset
 • Kuntien välisen yhteistyön tilanne vaikuttaa myös yhteistyön rakentumiseen hyvinvointialueen kanssa
 • Yhteistyön johtamisen haaste: kuka johtaa/koordinoi yhteistyötä?
 • Keskuskaupunkien tai kaupunkiseudun rooli ja erillisasema pohdituttaa
 • Maakuntien liittojen rooli vaihtelevaa eri puolella Suomea
 • Luottamushenkilöiden kaksoisrooli ja sen mukanaan tuomat haasteet näyttäytyvät keskusteluissa
 • TE2024 –uudistus ja työllisyysalueiden muodostaminen, kiinteistö-, palveluverkko- ja maankäyttöasiat nousevat esille
 • Yhdyspintatyö vaatii työtä ja resurssia

Raportti kunta- ja aluekartoituksesta valmistuu myöhemmin tämän vuoden aikana ja syksyllä on tarkoitus käynnistää myös alueellisia pilotointeja, joiden tavoitteena on tukea hyvinvointialueiden ja kuntien sekä mahdollisten muiden toimijoiden strategista yhteistyötä ja yhteistyön johtamista.

Asukkainen hyvinvoinnin edistäminen on tunnistettu kunnissa tärkeäksi tehtäväksi

Kuntaliitto kartoitti viime syksynä kyselyllä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen resurssointia ja vastuunjakoa, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä sekä vaikutusten ennakkoarvioinnin hyödyntämistä kunnissa. Kyselyn alustavien tuloksien mukaan kunnilla on hyvät valmiudet edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Kyselyn perusteella valtaosalla kunnista on viran- tai toimenhaltija, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.  Useimmiten nimetty koordinaattori on 20 000 - 100 000 asukkaan kunnissa. Pienissä kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen nimettyä koordinaattoreita oli vielä vuoden vaihteessa vähiten.

Hyvinvointityötä koordinoivien henkilöidenmerkitys on tärkeä myös kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön toimivuuden näkökulmasta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ollut 1.1.2023 lähtien kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tehtävä, jossa onnistuminen vaatii aktiivista vuorovaikutusta ja yhteistä suunnittelua. Kunnat olivat kyselyhetkellä (marraskuu 2022) sopineet tai suunnitelleet yhteistyömuotoja hyvinvointialueiden kanssa vaihtelevasti. Tilanne on voinut viimeisten kuukausien aikana edistyä myönteiseen suuntaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi keskeisimmistä yhdyspinnoista kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Yhteistyö etenee parhaillaan alueilla hyvin eritahtisesti sekä moninaisin rakentein ja toimintatavoin.

Kysely osoittaa, että myös vaikutusten ennakkoarviointi on hiljalleen lisääntynyt kunnissa ja kiinnostusta aiheeseen on entistä enemmän. Hyte-kerroin lienee yksi vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöä kunnissa lisäävä asia.

Kyselyn tulokset (pdf-tiedosto)

Muita materiaaleja:

Suosituksia kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön johtamiseen

Tehtäväkohtainen yhteistyö kunnissa: Tutkimus sote-tehtävien kuntien muiden tehtävien yhteistyötarpeista

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista