Kunnan velvoite järjestää varhaiskasvatuspalveluita

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (varhaiskasvatuslaki 2 §).  Suomessa julkista varhaiskasvatusta annetaan kuntien tai yksityisten järjestämässä päivähoidossa, esiopetuksessa sekä erilaisissa avoimen palvelun leikki- ja kerhotoiminnoissa. 

​Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on vanhempainvapaan jälkeen oikeus saada kunnan järjestämää varhaiskasvatusta. Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsella on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Lakisääteisten palvelujen lisäksi kunnat järjestävät lapsille monimuotoista leikki- ja kerhotoimintaa.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa. Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa, jota ohjaa valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Kunnassa järjestettävä varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon.  Varhaiskasvatus on päivähoidon ja esiopetuksen muodostama hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Esiopetus liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen.

Lasten huoltajille tarjotaan joustavia vaihtoehtoja lapsensa varhaiskasvatuksen ja hoidon järjestämiseksi. Toiminta luo perustan lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Varhaiskasvatus muodostaa yhdessä esi- ja perusopetuksen kanssa lasten hyvinvointia, hoivaa ja oppimista edistävän kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun välinen yhteistyö paranee ja lapsi siirtyy joustavasti ja turvallisesti päivähoidosta esiopetukseen sekä edelleen esiopetuksesta perusopetukseen.  

Kuntaliitto osallistuu lainsäädännön ja toiminnan kehittämistyöhön, jolla pienten lasten hoitojärjestelyjä kehitetään tasavertaisten vaihtoehtojen, perheen valintojen ja eri-ikäisten lasten tarpeiden pohjalta. Kuntaliitto tukee kuntien pienten lasten hoitoa koskevien monipuolisten palvelujen tuottamistapojen sekä arviointikäytäntöjen ja palvelujen laadun kehittämiseen perustuvien ohjausjärjestelmien kehittämistä. 

Kuntaliitto antaa vuosittain suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista. Kustannuskorvaussuosituksessa perusteena käytetään elintarvikekustannusten osalta kuluttajahintaindeksin ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä käytettävissä olevia indeksejä ja suositusvuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta. Kuntaliitto toimii suositusta tehdessään yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa. Vuotta 2020 koskeva suositus on annettu 17.12.2019. Vuotta 2021 koskeva suositus on parhaillaan valmistelussa. 

tags