Kela-siirron toimeenpano etenee

Perustoimeentulotuen myöntäminen on siirtymässä Kelan järjestämisvastuulle 1.1.2017 alkaen. Kela-siirron toimeenpanon valmistelu sekä kuntien, Kelan ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö on jatkunut tiiviinä kevään ja alkukesän aikana. Yhteistyötä on tehty ja käynnistetty asiakasyhteistyön ja -ohjauksen, Kelan etuusohjeiden, tilastoinnin, viestinnän sekä erilaisten kommunikaatioratkaisujen käyttöön oton kehittämiseksi. Lisäksi Kela-siirron mahdollistaneen lainsäädännön täsmentäminen on loppusuoralla.

​Kela-siirron lainsäädäntöä täydentävät lakimuutokset

Kela-siirron toimeenpanon valmistelun edetessä on viime hallituskaudella hyväksytyssä laissa havaittu puutteita, jotka edellyttävät vielä joitakin säännösmuutoksia ennen kuin perustoimeentulotuen Kela-siirto vuoden 2017 alusta voi tapahtua. Tähän liittyen sosiaali- ja terveysministeriössä on kevään ja alkukesän aikana valmisteltu virkatyönä toimeentulotukilakiin (ja eräisiin muihin lakeihin) muutoksia. Lainvalmistelussa ovat olleet tiivisti mukana myös Kuntaliiton sekä Kelan edustajat.

Korjaavan lakiesityksen valmistelussa keskitytään aikataulusyistä ainoastaan välttämättömien ongelmakohtien ratkaisemiseen, joita ovat mm. välttämättömien salassa pidettävien tietojen siirron mahdollistaminen sekä toimeenpanon tehokkuuden turvaaminen. Hallituksen tavoitteena on tämän lisäksi käynnistää toimeentulotukilain kokonaisuudistus mahdollisimman pian.

Nyt valmisteltavana olevan hallituksen esityksen valmistumisaikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Ministeriö pyrkii kiirehtimään asiaa, jotta uudet muutokset lainsäädäntöön ehditään ottaa huomioon ja osaksi lain toimeenpanon valmistelua syksyn aikana.

Kuntien ja Kelan välinen yhteistyö toimeenpanon valmistelussa on tiivistä

Kelan vakuutuspiirien edustajat ja kunkin alueen kunnat ovat koko kevään ja alkukesän tehneet tiivistä yhteistyötä Kela-siirron toimeenpanon valmistelussa. Loppukeväästä Kela ja Kuntaliitto yhdessä kuntien kanssa ovat lisäksi käynnistäneet asiakasohjaukseen ja asiakasyhteistyöhön keskittyvän valtakunnallisen yhteistyön. Tätä varten on koottu 11 kunnan ja kuntayhtymän taustaryhmä. Taustaryhmää koordinoi Kuntaliitto ja ryhmässä on mukana yksi tai useampi kunta tai kuntayhtymä kaikilta Kelan asiakaspalveluyksiköiden alueilta.

Kuntien taustaryhmän työ on osa Kelan asettamaa asiakasohjauksen työryhmää, jossa myös kunnat tai kuntayhtymät ovat suoraan edustettuina. Työskentelyn tavoitteena on luoda yhtenäinen asiakasohjauksen ja -yhteistyön toimintamalli Kela-siirron toimeenpanossa. Aikataulu työlle on tiukka, sillä mallin ensimmäisen version on tarkoitus valmistua 31.8.2016.

Lisäksi tiivistä yhteistyötä on edelleen tehty Kelan tiedonvälitysjärjestelmän Kelmun ja eTotun kehittämisessä, Kelan ratkaisutyön etuusohjeluonnoksen kommentoinnissa Kelan koordinoimassa Kuntafoorumissa sekä viestinnän suunnittelussa niin kuntien ja Kelan kuin sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton kesken. Myös THL:n tilastointiin ja siihen mahdollisesti tarvittavien täydennyksien ja muutosten sekä Kelan tuottaman tilastoinnin yhteydet sähköiseen hyvinvointikertomukseen ovat työn alla.

Kelaan tarvittavan uuden henkilöstön kuntarekrytoinnit ovat loppusuoralla. Lisäksi esimerkiksi toimeentulotuen myöntämiseen liittyvien hankintojen kilpailutukset ovat Kelassa parhaillaan meneillään. Syyskuussa Kela toteuttaa verkkokoulutuksena kaikille toimeentulotukiasiakkaiden kanssa työskenteleville infotilaisuuksia asiakasohjauksesta. Tilaisuuksissa annetaan vinkkejä siitä, miten asiakasta kannattaa ohjata asioimaan Kelassa missäkin tilanteessa. Infotilaisuuksista tehdään myös tallenteet, joita voi katsella myöhemmin itselle sopivana aikana.

Kelan toimeenpanon valmistelun ajankohtaisesta tilanteesta saat lisätietoa Toimeentulotuki 2017 -sähköisestä uutiskirjeestä, jonka voit tilata omaan sähköpostiisi täältä​ tai Kelan Toimeentulotuki2017 -hankesivulta.

Kuntaliitto edistää digitaalisten kommunikaatioratkaisujen käyttöön ottoa osana Kela-siirtoa

Kuntaliitto on valmistelemassa yhteistyössä Kelan ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa kunnille materiaalia Skype for Busineksen (Lync) hyödyntämisestä kunta-Kela -asiakasyhteistyössä. Materiaali valmistuu alkusyksystä. Osana kokonaisuutta tuotetaan myös kuntien henkilöstölle suunnattuja verkkokoulutuksia uusien kommunikaatioratkaisujen käyttöönottoon ja tietoturvaan liittyen. Kuntaliitto tiedottaa kehittämistyöstä ja aikataulusta tarkemmin lomien jälkeen.

Kuntaliiton kansallisen palveluväylän kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvässä Kunta-KaPA -toimistossa arvioidaan ja kartoitetaan mahdollisuuksia tukea Kela-siirtoa digitalisaation keinoin.

Tule mukaan Kela-siirtoa valmisteleviin verkostoihin ja valtakunnalliseen yhteiseen kehittämistyöhön

Kela ja kunnat ovat toimeenpanon valmistelun edetessä aktiivisesti verkostoituneet paikallisesti ja alueellisesti. Lisäksi Kela koordinoi Kuntafoorumia, jossa on mukana reilut 20 kuntaa tai kuntayhtymää ympäri Suomea.

Kuntaliitossa toimii aktiivisesti kuntien johdolle ja henkilöstölle suunnattu Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön verkosto, jossa on mm. valmisteltu siirron jälkeisiä asiakasprosessikuvauksia. Mukaan verkostoon ovat tervetulleita kaikki kunnat ja siellä toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityötä johtavat, tekevät ja kehittävät työntekijät. Verkoston tapaamiset ovat kuntaedustajille maksuttomia ja niihin on mahdollista osallistua Skype for Business -yhteyden (Lync) kautta tai tulla omakustanteisesti paikan päälle Kuntatalolle.

Syksyllä myös KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen Kunteko-ohjelma käynnistää Tulevaisuuden aikuissosiaalityö -kehittämisverkoston, jossa pienemmässä kuntaryhmässä on mahdollisuus saada ulkopuolisen konsultin tukea kunnan työprosessien uudistamiseen Kela-siirron yhteydessä.

Myös pitkään valmisteilla ollut Sosiaalialan osaamiskeskusten valtakunnallinen ESR-hanke, PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassarahoitusneuvottelut ovat loppusuoralla. Hankkeen tavoitteena on varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Yhtenä kehittämiskohteena hankkeessa on kuntien ja Kelan välinen asiakasyhteistyö tulevaisuuden palvelurakenteissa. Hankkeen tavoitteena on käynnistyä syksyllä 2016 ja siinä on mukana 7 Osaamiskeskusta sekä lähes 100 kuntaa eri puolilta Suomea. Kuntaliitto on hankkeen rahoittaja ja yhteistyökumppani. Hanketta johtaa ja koordinoi Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA yhdessä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Toimeenpanon ohjaus ja lain tulkinta

Kuntaliitto laatii kunnille yleiskirjeen toimeentulotuen Kela-siirron laintulkinnan ja toimeenpanon tueksi. Lisäksi Kunnat.netin Perustoimeentulotuen Kela-siirto -alasivulle Kuntaliitto kokoaa muuta toimeenpanoa sekä sosiaalihuollon uudistumista tukevaa materiaalia, ohjeistusta ja linkkejä.

Kela on asettamassa Toimeentulotukiasiain neuvottelukuntaa, jossa on edustus Kelasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, THL:stä, Kuntaliitosta sekä kuudesta kunnasta/kuntayhtymästä. Neuvottelukunta aloittaa työnsä syksyllä 2016 ja sen tavoitteena on tukea toimeenpanon loppuvaiheen valmistelua, koota toimeenpanossa esiin nousevia ongelmakohtia sekä tehdä välttämättömiä toimeenpanossa esiin nousevia lainsäädännön muutostarpeita.

Lisätietoja:

 • erityisasiantuntija Ellen Vogt 
  (lainsäädäntö ja toimeenpanon valmistelu sekä verkostot)

 • erityisasiantuntija Tero Tyni (rahoitus)

 • kehityspäällikkö Tanja Rantanen (digitaaliset kommunikaatioratkaisut)

 • erityisasiantuntija Susanna Hyvärinen (Kunta-KaPA)

 • projektipäällikkö Anniina Tuomi, +358 40 562 6397, 
  anniina.tuomi@kt.fi (Kunteko-ohjelma)

 • kehitysjohtaja Arto Rautajoki, +358 40 830 2399, 
  arto.rautajoki@seamk.fi (PRO SOS -hanke)

 

Lisää aiheesta

 

Tagit

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.