Kuntien kulttuuritilastot KULTTI

Avaa kaikki

Kuntien kulttuuritilastot KULTTI on raportointialusta, joka sisältää kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavia raportteja ja tilastoja. KULTTI-alustalla voit tarkastella yksittäisen kunnan tietoja valmiiden raporttien kautta. Voit myös verrata useampaa kuntaa keskenään tai ladata itsellesi raportointialustalla olevan tietosisällön (Excel).

KULTTI-alustan käyttö on maksutonta. Sivusto on erityisesti tarkoitettu kuntien kulttuuritoimesta vastaavien ja kulttuuritoimintaa kehittävien ja luottamushenkilöiden käyttöön.

Kuntien kulttuuritoiminta on hyvin moninaista ja kuntien välillä on paljon eroja tarjonnassa. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun tarkastelee kuntakohtaisia tietoja. Vain osassa kuntia on esimerkiksi valtionosuutta saavia teattereita, museoita tai orkesteri.

Kuntien kulttuuritoiminta voi koostua kirjastopalveluista, taiteen perusopetuksesta, musiikki-, teatteri-, tanssi-, ja sirkuspalveluista, museopalveluista ja visuaalisen taiteen palveluista. Yleisen kulttuuritoiminnan palvelut voivat sisältää esimerkiksi avustuksia taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille sekä kulttuuritapahtumia ja festivaaleja.

KULTTI-alustan tiedot kuvaavat aina kunkin tilastovuoden mukaista tilannetta. Tällä hetkellä raportointialustalla on tietoja vuosilta 2021 ja 2022 sen mukaan, miten kyseisen tilaston tietoja on saatavilla.

KULTTI-alustalla voit hakea raporteista tietoja tilastovuoden, kunnan, maakunnan tai avialueen tai kuntaryhmän mukaisella jaottelulla. Raportointialusta on toteutettu Power Bi-pohjaisena. Raportointialustan pääsivulta löytyvät käyttöohjeet ja tietoa raporteista sekä koko aineisto excel-muodossa.

lateral-image-left

Raportit on KULTTI-alustalla järjestetty teemoittain, joita ovat:

 • Kulttuuritoiminnan talous
 • Kulttuuritoiminnan tarjonta kunnissa
 • Käynnit taide- ja kulttuurilaitoksissa
 • Tavoitteet ja johtaminen
 • Kulttuuripalvelujen alueellinen saavutettavuus

Tietopohja, lähteet ja määritelmät

KULTTI-alustan raportit kokoavat yhteen Suomen kuntien kulttuuritoimintaa koskevaa tietoa. Periaatteena on saada tieto kuntakohtaisena ja määrällisessä muodossa, jotta tietoja voi tarkastella ja vertailla helposti.

Kaikki KULTTI-alustalle pilottivaiheessa koottu data on ladattavissa taulukkomuodossa. Data sisältää myös tietoja, joita ei esitetä valmiissa raporteissa. Ladattavan datan kohdalla on huomattava, että tietoja on koottu eri lähteistä, jotka kattavat osin eri määrän kuntia ja käyttävät erilaisia käsitteitä ja määritelmiä. Tämä on tärkeä ottaa huomioon datan tulkinnassa.

Raporttien tulkinnassa on huomattava, että kunnat järjestävät kulttuuritoimintaansa hyvin eri tavoin ja painopistein. KULTTI-alustan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu tuoda näkyviin kulttuuritoiminnan moninaisuutta erilaisissa kunnissa ympäri Suomea. 

Valtaosa tiedoista on koottu suoraan olemassa olevista tietolähteistä. Tietolähteitä ovat: 

 • Museoviraston Museotilasto 
 • Suomen Sinfoniaorkesterit Suosio ry:n orkesteritilastot
 • Suomen yleisten kirjastojen tilastot
 • Teatterin tiedotuskeskus TINFOn teatteritilastot
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kulttuurin TEAviisari
 • Tilastokeskuksen kulttuuritilasto 
 • Valtiokonttorin kuntataloustilasto. 

Lisäksi järjestelmään on kerätty suoraan kunnista sellaista tietoa, jota ei ole ollut muualta saatavissa. Kunnille suunnattuun tiedonkeruuseen osallistui KULTTI-alustan pilottivaiheessa 40 kuntaa eli vain pieni osa Suomen kaikista 309 kunnasta. Kuntakyselyn tietoja on esillä Kulttuuritoiminnan tarjonta kunnissa sekä Tavoitteet ja johtaminen -raporteissa. Kuntakyselyn tietojen osalta on huomattava, että ne eivät kuvaa kaikkien kuntien tilannetta. Tulevaisuudessa tavoite on laajentaa tiedonkeruu kaikkiin kuntiin. 

Valmiit raportit: teemat ja rajaukset

Valmiiden raporttien teemoiksi valittiin keskeisiä kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavia tietokokonaisuuksia.

Kulttuuritoiminnan talous -raportti kokoaa yhteen Valtiokonttorista saatavia tietoja kulttuuritoiminnan kustannuksista. Raporttien tulkinnassa on huomattava, että kustannuksiin vaikuttavat kuntien erilaiset tavat järjestää kulttuuritoimintaansa. 

Kulttuuritoiminnan tarjonta kunnissa -raportti kokoaa yhteen 40 pilottikunnalta kerättyä tietoa kulttuuritarjonnasta ja kulttuuritapahtumien lukumäärästä sekä taiteen perusopetukseen osallistuneiden alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten määrästä. 

Kulttuuripalvelujen tarjonnan kohdalla on huomattava, että kunnat voivat sekä järjestää kulttuuritoimintaa itse (tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa) että tukea kulttuuripalvelujen järjestämistä esim. avustuksilla, apurahoilla ja/tai ostaa palveluja. Siksi kunnat ovat tarvittaessa voineet valita kummankin kyllä-vaihtoehdon. Tästä syystä tarjontaa kuvaavassa palkkikuviossa kuntien lukumäärä voi paikoin ylittää pilottiin vastanneiden 40 kunnan lukumäärän. 

Käynnit taide- ja kulttuurilaitoksissa -raportti kokoaa yhteen tietoa käynneistä museoissa, teattereissa, orkestereissa ja kirjastoissa. Tiedot perustuvat Museoviraston Museotilaston, Suomen Sinfoniaorkesterit Suosio ry:n orkesteritilastojen, Suomen yleisten kirjastojen tilastojen sekä Teatterin tiedotuskeskus TINFOn teatteritilastojen tietoihin.

Raportin tiedoissa on huomioitava seuraavat rajaukset:

 • Museoiden tiedot kattavat käynnit Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuissa museoissa, jotka ovat valtion, kuntien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden yksityisten tahojen ylläpitämiä. Tilastossa ei ole mukana Ahvenanmaan maakuntahallinnon piiriin kuuluvia museoita. Katso lisää: Museotilasto
 • Teatterien tiedot kattavat rahoituslain piiriin kuuluvien ns. valtionosuusteatterien kotikunnassaan toteuttamien esitysten katsojamäärät. Katso lisää: TINFO
 • Orkesterien tiedot kattavat Suomen sinfoniaorkesterit Suosio ry:n julkaisemien orkesteritilastojen kuulijatiedot. Kymi Sinfoniettan, joka on Kotkan ja Kouvolan yhteinen orkesteri, kuulijatiedot on jaettu puoliksi näiden kahden kunnan kohdalle. Katso lisää: Suomen sinfoniaorkesterit ry
 • Yleisten kirjastojen tiedot kattavat fyysiset kirjastokäynnit. Mikäli kirjastotoiminta järjestetään seutukirjastona, näkyvät koko seutukirjaston tiedot ainoastaan seutukirjastoa ylläpitävän kunnan kohdalla. Katso lisää: Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Tavoitteet ja johtaminen -raportti kokoaa yhteen 40 pilottikunnalta kerättyä tietoa kulttuuritoiminnan keskeisistä tavoitteista ja toimintaa ohjaavista dokumenteista. Lisäksi raportoidaan prosenttiperiaatteen noudattamisesta kulttuurin TEAviisarin tietojen perusteella. TEAviisariin toimitti vuotta 2021 koskevia tietoja 279 kuntaa.

Kulttuuripalvelujen alueellinen saavutettavuus -raportti kokoaa yhteen Tilastokeskuksen kulttuuritilaston tietoa alueellisesta saavutettavuudesta kolmen kilometrin säteellä (kirjastojen kohdalla) ja 20 kilometrin säteellä (elokuvateatterien, teatterien ja museoiden kohdalla) väestön asuinpaikasta. Katso lisää linkistä.

Täältä löydät tietoa keskeisistä käsitteistä ja määritelmistä: 

Kunnilta suoraan kerättävä tieto

Kultin pilottivaiheessa kunnille suunnattu kysely kohdennettiin syksyllä 2023 Kultti-hankkeessa mukana olleille 48 kunnalle. Vastaukset kyselyyn saatiin 40 kunnalta. Tulevina vuosina tarkoitus on saada mukaan mahdollisimman laajasti kaikki Suomen kunnat.

Kultin tavoitteena on päällekkäisten kyselyjen välttäminen. Tästä syystä Kultissa hyödynnetään muiden tiedontuottajien tuottamaa tietoa niin paljon, kuin se vain on mahdollista. Suoraa kunnista kerättävä tieto koskee kuntien kulttuuritoiminnan 1) tavoitteita ja johtamista sekä 2) tarjontaa eli kysymysalueita, joista ei muista lähteistä ole saatavana tietoa. 

Kulttuurin kuntatietohanke Kultti 2021–2023

Kuntaliitto toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 3-vuotista valtakunnallista kehittämistehtävää vuosina 2021–2023. Kehittämistehtävää toteutettiin konsortioyhteistyössä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. Kehittämistehtävä jatkuu vielä vuosina 2024–2025. Myös konsortioyhteistyö Cuporen kanssa jatkuu 2025 vuoden loppuun asti. 

Kehittämistehtävän I kaudella edistettiin kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavan tiedon kehittämistä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) mukaisesti.  

Kulttuurin kuntatietohankkeen (KULTTI) I kaudella kehitettiin yhtenäinen kuntien kulttuuritoimintaa kuvaava tietopohja, joka sisältää kuntien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön avoimesti ja vapaasti kuntien kulttuurin talous- ja toimintatietoja. Jatkohankkeen aikana tietopohjaa ja alustan käyttöominaisuuksia kehitetään edelleen. Kuntakysely avataan kaikille halukkaille kunnille ja hankekauden loppuun mennessä pyritään löytämään Kultin ylläpidolle ja päivitykselle pysyvä toimija ja rahoitus.  

KULTTI-hankkeen tavoitteena on

1)  vahvistaa tiedontuotantoa ja tietopohjaa  

2)  lisätä tietojohtamista ja strategista osaamista kansallisesti ja kunnissa  

3)  edistää kuntien keskinäistä yhteistoimintaa tiedon tuottamisessa ja palvelujen kehittämisessä. 

Tietoperustaa kehitettiin Kuntaliiton ja Cuporen yhteistyöllä yhdessä kuntakentän kanssa. 

Kehittämistehtävän tavoitteena on koota helppokäyttöiseen muotoon vertailukelpoista, kuntakohtaista tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta.  

Kuntaliitto koordinoi hanketta, vastaa hankkeeseen liittyvistä työryhmistä ja hankehallinnosta sekä digitaalisen alustan kehittämisestä. Cupore vastaa tiedon asiantuntijatehtävistä, jotka liittyvät tiedon kartoitukseen, tietosisältöjen määrittelyyn ja kuntakyselyn tulosten raportointiin.   

Kunnat olivat keskeinen sidosryhmä hankkeen toteuttamisessa. Hankkeen ohjausryhmä koostui 2021-2023 opetus- ja kulttuuriministeriön, Tilastokeskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen, Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän sekä Helsingin, Kokkolan ja Savitaipaleen edustajista. Vuosien 2024–2025 ohjausryhmän kuntaedustajat ovat Helsinki, Kokkola ja Mynämäki.  

Tietoa ja tutkimusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kehittänyt kansallisen kulttuuripolitiikan tietoperustaa. Sen tuloksena on julkaistu avoin tilastopalvelu, josta löytyy kulttuuripolitiikan kokonaisuutta kuvaavaa tietoa. Kansallinen tilastopalvelu tukee osaltaan päätöksentekoa ja tiedolla johtamista, edistää kulttuuri- ja taidealan näkyvyyttä ja tarjoaa vertailukelpoista tilastotietoa. Linkki www.taidejakulttuuri.fi

Muita tietolähteitä

Yhteystiedot

Kuntaliitto vastaa tämän sivun sisällöstä ja sen päivittämisestä. 

Kuntien tiedonkeruupilottiin, tietosisältöihin ja lähteisiin liittyvissä asioissa ole yhteydessä: 

Erikoistutkija Minna Ruusuvirta 

minna.ruusuvirta@cupore.fi

+358 50 326 8014

Tutkija Vappu Renko

vappu.renko@cupore.fi

+358 50 566 0360

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!