Kulttuurin kuntatietohanke KULTTI

Kuntaliitto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 19.11.2020 valtakunnallisen kehittämistehtävän, jolla edistetään kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavan tiedon kehittämistä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) mukaisesti.  

Kuntien rooli ja merkitys kulttuurin ylläpitäjänä, kehittäjä ja järjestäjänä on merkittävä, mutta se jää kansallisessa tietotuotannossa edelleen tunnistamatta. Vertailukelpoista kuntakohtaista tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta ei ole helposti saatavilla. Kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tarvitaan jatkuvaa ja päivittyvää tietoa kulttuuritoiminnan tilasta kunnissa. Tiedolla johtaminen korostuu sekä kuntien kulttuuritoiminnassa että valtakunnallisesti. Kansallisen kulttuuripolitiikan ohella media, päättäjät, viranhaltijat ja käyttäjät tarvitsevat tietoa kuntien kulttuurin resursseista ja palvelutarjonnasta. Toiminta ja panostukset tulee saada näkyville, jotta kehitystä voidaan arvioida.

Lue lisää:

Kuntaliitossa kehitetään kuntien kulttuuritoiminnan tiedontuotantoa

Cupore.fi

Avaa kaikki

Hankkeen tavoitteet

Kulttuurin kuntatietohankkeessa (KULTTI) kehitetään yhtenäinen kuntien kulttuuritoimintaa kuvaava tietopohja, joka sisältää kuntien käyttöön avoimesti ja vapaasti kuntien kulttuurin talous- ja toimintatietoja.  

KULTTI-hankkeen tavoitteena on  

1)  vahvistaa tiedontuotantoa ja tietopohjaa  

2)  lisätä tietojohtamista ja strategista osaamista kansallisesti ja kunnissa  

3)  edistää kuntien keskinäistä yhteistoimintaa tiedon tuottamisessa ja palvelujen kehittämisessä. 

Yhteistyötahot

Tietoperustaa kehitetään Kuntaliiton ja Cuporen konsortioyhteistyöllä yhdessä kuntakentän kanssa. Kuntaliitto koordinoi hanketta ja vastaa hankkeen työryhmistä ja hankehallinnosta sekä vastaa digitaalisen alustan kehittämisestä. Cupore vastaa hankkeessa tiedon asiantuntijatehtävistä, jotka liittyvät tiedon kartoitukseen, tietosisältöjen määrittelyyn ja tiedonkeruupilotin tulosten raportointiin.   

Kunnat ovat keskeinen sidosryhmä hankkeen toteuttamisessa. Kuntien edustajia kutsutaan hankkeen ohjausryhmään ja työryhmiin. Hankkeen muita keskeisiä sidosryhmiä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastokeskus, Taiteen edistämiskeskus sekä Espoon kaupungin koordinoima valtakunnallinen kehittämistehtävä Kulttuuria yhteistuumin.  

Hankkeen ohjausryhmään on kutsuttu edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Tilastokeskuksesta, Taiteen edistämiskeskuksesta, Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävästä (Espoo), Helsingin kaupungilta, Kokkolan kaupungilta sekä Savitaipaleen kunnasta. Ohjausryhmään kuuluu myös Kuntaliitto ja Cupore.

Aikataulu

KULTTI-hanke jakautuu neljään vaiheeseen:  

  1. Suunnittelu ja käynnistys (01−06/2021) -vaiheessa nimetään hankkeen ohjausryhmä ja kutsutaan kuntia hankkeen tukena toimivaan kuntaverkostoon.  

  1. Tietosisältöjen kartoitus ja määrittely (07/2021−07/2022) -vaiheessa kartoitetaan kuntien kulttuuritoimintaa koskevat keskeiset tietotarpeet ja laaditaan suunnitelma kuntatiedon kokonaisuudesta sekä kilpailutetaan järjestelmän teknisestä toteutuksesta vastaava järjestelmätoimittaja.  

  1. Pilotointi (08/2022−05/2023) -vaiheessa toteutetaan sähköisen alustan ensimmäinen versio, johon kunnat syöttävät tietojaan. Pilotissa testataan alustalla olevan sähköisen tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmän toimivuutta.  

  1. Tulokset ja arviointi (06−12/2023) vaiheessa arvioidaan pilotin toimivuus ja laaditaan kuvaus toimintamalliksi, jolla tietoperustaa voidaan jatkossa ylläpitää. Hankkeen tuloksia esitellään loppuseminaarissa.  

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.