Kuntalaki

Kuntaliiton hallintosääntömalli

Hallintosääntö on kunnan ja kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten kokousmenettelyjen keskeinen ohjausväline. Kunnallisessa päätöksenteossa on noudatettava lakien lisäksi hallintosäännön määräyksiä.

​Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, johon kootaan kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat. Hallintosääntöön otetaan tarpeelliset määräykset kuntalain (410/2015) 90 §:ään listatuista asioista. Kunnissa ja kuntayhtymissä on seuraavan valtuustokauden alkaessa oltava hyväksyttynä kuntalain 90 §:n mukainen hallintosääntö. 

Hallintosääntömallin määräysten soveltaminen

Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Tätä ennen sovelletaan vastaavia vuoden 1995 kuntalain säännöksiä. Hallintosääntömalli on laadittu 1.6.2017 voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Hallintosääntömalli on laadittu kunnan näkökulmasta, mutta se on lähes sellaisenaan sovellettavissa kuntayhtymissä.

Mallisäännön sisältö

Hallintosääntömallissa jakautuu neljään osaan ja 16 lukuun.

 

I osa Hallinnon ja toiminnan järjestäminen

II osa Talous ja valvonta

III osa Valtuusto

IV osa Päätöksenteko- ja hallintomenettely

Yleisperustelujen lisäksi pykäläkohtaisilla perusteluilla avataan mallisäännön määräysten sisältöä ja lainsäädäntöä, johon määräys liittyy. Luvussa 12 määrätään valtuuston kokousmenettelystä ja luvussa 15 muiden toimielinten kokousmenettelystä. Kokousmenettelymääräysten kokonaisuutta ei ole hajotettu lukuisilla näiden lukujen välisillä viittauksilla, vaan lukuihin on kirjoitettu saman sisältöisiä määräyksiä ja perusteluja.

Kaksikieliset kunnat ja kuntayhtymät

Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän hallintosääntöön otetaan tarpeelliset määräykset, joilla edistetään kielilaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumista. Kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa saamen kielilaki tulee noudatettavaksi, voidaan soveltaa hallintosääntömallin kaksikielisiä kuntia koskevia määräyksiä soveltuvin osin. 

Luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteet

Valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Kuntaliitto julkaisee mallimääräykset luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteista soveltamisohjeineen vuodenvaihteessa 2016 - 2017. Jos palkkio- ja korvausperusteista halutaan määrätä johtosäännössä, tarkoituksenmukaista on ottaa määräykset hallintosääntöön omaksi luvukseen.

Hallintosääntömallin valmistelu   

Mallisääntö on valmisteltu lakiyksikössä. Puolen vuoden ajan kävimme joka toinen tiistai hallintotiimissä pykäläluonnoksia ja perusteluja läpi. Erityistä innostusta meissä hallintolakimiehissä herätti kokousmenettelymääräysten viilaaminen. Konsultoimme Kuntaliiton kuntatalousyksikön asiantuntijoita taloudenhoidon ja valvonnan asioissa, asiakirjahallinnon asiantuntijoita määriteltäessä viranomaisten asiakirjahallinnon tehtäviä sekä KT Kuntatyönantajien lakimiehiä toimivallan jaossa henkilöstöhallinnon päätöksenteossa.

Tekstiluonnoksia veimme valmistelutyön eri vaiheissa käsiteltäväksi Kuntaliiton verkostoihin ja saimme kommentteja ja evästyksiä kuntien viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä. Tammikuussa 2016 järjestimme Kuntatalolla avoimen keskustelutilaisuuden. Helmikuun lopussa julkaisimme hallintosääntömalliluonnoksen verkossa ja varasimme viisi viikkoa kommentointiaikaa. Valmistelun kuluessa saimme paljon hyödynnettävää palautetta kuntakentältä.

 

Kiitokset kaikille kommentoijille! 

 

Julkaisu

  • Kunnan hallintosääntö (2020)
    Hallintosääntömallista julkaistiin 2020 ajantasainen versio, joka linkkinä. Tässä yhteydessä myös mallin rakenne hieman muuttui ja laajeni.
    Maksuton e-julkaisu. Kuntaliiton julkaisupankki
Tagit