Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Laki ei koske jatkossakaan yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella, kuten ennenkin. 

​Laissa määritelty enimmäismaksu ei muutu. Korkein mahdollinen maksu on 290 euroa, kuten nykyisinkin. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. 
Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 261 euroa. Muutos koskee jatkossa kaikkia sisaruksia tältä osin. Järjestyksessä seuraavien lasten maksun määrittely säilyy entisellään, edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Uudessa laissa käsitteet muuttuvat. Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-aikaisella varhaiskasvatuksella alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. 
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta eli enintään 0—174 euroa riippuen perheen tuloista. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunta voi periä maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Uudessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettiin kahden ja kolmen hengen perheiden osalta, joilla maksut siis pienenevät. Maksuprosentit pysyvät ennallaan.

Perheen koko                  Tuloraja € /kk               Maksuprosentti           
henkilöä

 

​      ​Nyt ​1.3.2017 ​Nyt ​1.3.2017
​2 ​1403 1915​ 11,5​ 11,5​​
​3 1730​ 1915​​ ​9,4 ​9,4
​4 ​2053 2053​ ​7,9 ​7,9
​5 ​2191 ​2191 ​7,9 ​7,9
​6 ​2328 ​2328 ​7,9 ​7,9

 

 

Kuten nykyisinkin, tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan jatkossa kahden vuoden välein (indeksitarkistus). Seuraavan tarkistuksen mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.8.2018, tarkistuksesta ilmoitetaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Maksulainsäädännön muuttuessa (kuten indeksikorotukset) kunnassa tehtävät päätökset

  • Päivähoidon asiakasmaksujen muutoksesta tulee kunnassa tehdä toimielimen päätös. Lisäksi muuttuneessa tilanteessa tulee tehdä asiakaskohtaiset päätökset. 
  • Asiakasmaksulaissa säädetyt päivähoitomaksut ovat enimmäismaksuja. Kunta voi päättää luottamustoimielimessä siitä, että maksuja peritään enimmäismaksuja alhaisempina tai niitä ei peritä lainkaan. 
  • Maksupäätöstä ei voida tehdä niin, että korotettu maksu määrätään perittäväksi takautuvasti (14.4.1994/1512 KHO 1994: A 22). Samansuuntaisen ratkaisun on tehnyt eduskunnan oikeusasiamies: Kunnalla ei ollut oikeutta määrätä asiakasmaksuja takautuvasti (3199/2009).
  • Hyvään käytäntöön kuuluu myös muutoksesta tiedottaminen asiakkaille
  • Asiakastietojärjestelmät saattavat vaatia päivitystä

 

Lisää aiheesta

Tags