Arvonlisäverotuksessa tapahtuu:

Verohallinnon arvonlisäverotuksen ohje kunnille ja kuntayhtymille on julkaistu ja kiinteistön käsite arvonlisäverotuksessa on muuttunut

Verohallinto on julkaissut arvonlisäverotus ohjeen kunnille ja kuntayhtymille

Verohallinto on julkaissut kunnille ja kuntayhtymille suunnatun arvonlisäverotuksen ohjeen. Ohjeella on korvattu Verohallinnon ohje (v. 2002), joka käsitteli arvonlisäveron takaisinperinnästä luopumista ja laskennallista palautusta kuntien verottomista terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalihuoltoon liittyvistä hankinnoista. Uusi ohje on kuitenkin huomattavasti aiempaa ohjeistusta laaja-alaisempi.

Ohjeessa käsitellään kunnallisen arvonlisäverotuksen erityispiirteitä ja joitain erityiskysymyksiä. Verohallinto mm. ohjeistaa esimerkkien avulla niin sanotun sosiaalihuoltoon liittyvän välivuokrauksen arvonlisäverotusta sekä ulkoistukseen liittyviä rajanvetoja.

 

Ohjeessa ei kuitenkaan käsitellä tarkalla tasolla kaikkia kuntien erilaisia toimintoja. Näiltä osin ohjeessa viitataan muihin Verohallinnon ohjeisiin kuten esimerkiksi ohjeet Terveyden – ja sairaanhoidon arvonlisäverotusSosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverotusKiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen ja Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus.

 

Kiinteistön käsite arvonlisäverotuksessa muuttui 1.1.2017

Arvonlisäverotuksen kiinteistön määritelmä yhdenmukaistettiin Euroopan unionissa (EU) vuoden 2017 alusta. Tämä aiheutti joitakin muutoksia aiemmin vallinneisiin käytäntöihin.

Suomen osalta suurin muutos on se, että osaa kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevista koneista ja laitteista pidetään aiemmasta poiketen täytäntöönpanoasetuksen mukaan osana kiinteistöä. Tällaisiin koneisiin ja laitteisiin ei kuitenkaan sovelleta rakennusalan käännettyä verovelvollisuutta eivätkä niihin kohdistuvat palvelut ole kiinteistöhallintapalveluja.

Muutokset vaikuttavat kiinteistön luovutusten verovapauteen ja rakentamispalvelujen oman käytön verotuksen soveltamisalan laajuuteen, kiinteistöinvestointien tarkistusjärjestelmään sekä kiinteistöön liittyvien palvelujen myyntimaahan.

Kuntien kannalta huomion arvoista on lisäksi se, että kiinteistökäsitteen muutoksen seurauksena Verohallinto täsmentää ohjeistuksella aiempaa kantaansa kouluparakkien osalta. Kouluparakkia pidetään 1.1.2017 alkaen pääsääntöisesti kiinteistönä, minkä vuoksi rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden soveltamisala laajenee tältä osin koskemaan niihin liittyvää rakentamista.

Tarkemmin asiasta Verohallinnon ohjeessa ”Kiinteistön käsite arvonlisäverotuksessa”.

 

Kuntaliitto.fissä:

Tags