Kuntakohtaista vertailutietoa kuntien osallisuuden mittaamiseen

Millaisia uusia osallistumisen tapoja kunnat ovat ottaneet käyttöön kuluvan valtuustokauden alussa? Kuinka yleistä on osallistuva budjetointi tai palvelumuotoilu kunnan palveluiden suunnittelussa? Kuinka paljon kunnissa tehdään kuntalais- ja valtuustoaloitteita ja johtavatko ne toteutuksiin?

Edellä mainittuihin ja moniin muihin osallisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaus löytyy Kuntaliiton uudesta raportista Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen.  Maksuton raportti on saatavilla Kuntaliiton verkkokaupasta. Kuntakohtaisia tietoja kuntien tarjoamista osallistumis- ja palautteenantotavoista sekä kuntalais- ja valtuustoaloitteiden määristä on saatavilla raportin liitteistä.

Kunnat tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia osallistua, palautetavat perinteisiä

Kuntien tarjoamat osallistumisen eri tavat vaihtelevat kunnittain. Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet sekä yhdistysten ja järjestöjen kuuleminen ja yhteiskehittäminen ovat suosittuja niin pienten kuin suurten kuntien keskuudessa. Sosiaalisen median kanavista on tullut internetsivujen rinnalle merkittävä kuntien viestintäkanava.

Kuntien palautekanavista yleisimmät ovat henkilökohtainen suora palaute, sähköposti ja kunnan internet-sivut. Suurissa kunnissa palautekanavia on käytössä useampia kuin pienissä kunnissa.

Kuntalaisaloitteita tehdään edelleen vähän, valtuustoaloitteita erityisesti vaalivuotena

Kuntalaisaloitteet ovat edelleen vähän käytetty vaikuttamisen muoto. Kunnissa tehtiin vuonna 2017 keskimäärin seitsemän aloitetta. Kuntalaisaloitteista noin 42 prosenttia eli alle puolet johti vuosina 2013-2017 ehdotuksen toteuttamiseen tai edistämiseen.

Kunnissa tehtiin vuonna 2017 keskimäärin 15 valtuustoaloitetta. Valtuustoaloitteiden tekeminen on aktiivisinta vaalivuosina. Valtuustoaloitteet voivat joissain kunnissa toimia osin kuntalaisten aloitteiden ja toiveiden kanavana.

Vaaleissa äänestäminen edelleen tärkeimpänä pidetty vaikuttamiskeino

Kuntalaisten suosituimmat osallistumistavat ovat kunnan tekemään asiakas- tai käyttäjäkyselyyn vastaaminen sekä yhdistysten tai järjestöjen toimintaan osallistuminen.

Tärkeimpänä vaikuttamiskeinona pidetään edelleen vaaleissa äänestämistä. Kuntalaisen mielestä vuorovaikutusta sisältävät osallistumistavat ovat vaikuttavimpia.

Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen -raportissa tarkastellaan, millaisia kuntalaisten osallistumis-, vaikuttamis- ja palautemahdollisuuksia kunnilla on käytössä valtuustokauden 2017-2021 alussa ja millaisia ajallisia muutoksia 2000-luvulla on nähtävissä. Raportti sisältää myös tietoa kuntalaisten käyttämistä osallistumis- ja vaikuttamistavoista sekä arvioita niiden vaikuttavuudesta Tiedot perustuvat kunnille vuoden 2018 aikana kunnille tehtyyn kyselyyn, johon vastasi kaikkiaan 195 Manner-Suomen kuntaa.

Tagit