Kuntaliitto pitää ministeriöiden ratkaisuehdotuksia sote-lainsäädännön ongelmiin riittämättöminä

Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö esittelivät keskiviikkona 27. helmikuuta korjausehdotuksiaan vastauksena perustuslakivaliokunnan esittämiin ongelmiin maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketeissa. Kuntien ja koko uudistuksen toimivuuden kannalta korjausehdotukset olivat riittämättömiä.

Kunnat eivät saisi tuottaa palveluja: perustelut puuttuvat

Perustuslakivaliokunta totesi, että kunnan sote-palvelutuotannon kieltämiselle ei ole esitetty riittäviä perusteluja. Ministeriöt vastasivat tähän, että laaja mahdollisuus tuottaa sote-palveluja aiheuttaa merkittävän riskin ja voi vaarantaa maakunnan kyvyn tuottaa palveluja perustuslain tarkoittamalla tavalla. Näin olisi erityisesti, jos osaavasta henkilökunnasta syntyy kilpailua.

Kyse on kunnan toimialan rajaamisesta, jolle ei ole vieläkään esitetty riittäviä perusteita. Kilpailu henkilökunnasta on huomioitu vain maakunta-kunta-suhteessa, vaikka kilpailua voi syntyä myös maakunnan ja yksityisen tuottajan välillä.

Onko todennäköistä, että kunnan ja maakunnan palvelutuotanto olisi olennaisesti päällekkäistä ja kunnan tuotanto lisäisi olennaisella tavalla henkilöstön tarvetta? Kuntaliiton mielestä kunnan mahdollisuus tuottaa palveluja on jätettävä kunnan ja maakunnan välisen harkinnan varaan.

Omaisuuskompensaation rajaa madallettiin hieman, mutta ei riittävästi

Ministeriöt tarkistivat kuntien omaisuuskompensaation rajaa hieman alaspäin.  Aiemmin esitettyä yhden prosenttiyksikön veronkorotustarpeen rajaa madallettiin 0,7 prosenttiyksikköön.

Kuntaliiton ehdotus korvauksen perustana olevaksi veronkorotustarpeeksi on 0,25 prosenttiyksikköä tai vähintään 3 miljoonaa euroa. Tällöin raja olisi kunnille kestävä.

Edelleen jää epäselväksi, korvataanko omaisuuskompensaatiossa irtaimiston ja kuntayhtymien peruspääomaosuuksien menetyksiä.

EU-notifiointiin ei ratkaisua

EU-notifiointi on kysymys, jonka Kuntaliitto on nostanut esiin. Ministeriöiden esittämissä ratkaisuehdotuksissa hallitus piti kiinni kannastaan, että esitys on valtiontukinäkökulmasta ongelmaton.

Asia pitää kuitenkin ratkaista kestävällä tavalla. Ministeriöiden esittämä oikeusvarmuusilmoitus tuskin riittää.

Maakunnan rahoituksen taso

Perustuslakivaliokunta edellytti, että sääntelyn tulee turvata riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus perus-ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Valiokunnan mukaan esitetyn sääntelyn ongelmallisuus voidaan korjata esimerkiksi poistamalla raja-arvot ”40 % koko maan asukasmäärästä” ja ”useammassa kuin seitsemässä maakunnassa”, tai väljentämällä niitä.

Ministeriöiden ratkaisuehdotuksessa raja-arvoja ei ole poistettu, mutta niitä on hieman laskettu eli ainakin muodollisesti väljennetty. Vastineessa on katsottu, että riittävän korotuksen määrää ei voida laissa määritellä.

Tagit