Luonnos hallituksen aluekehittämisen painopisteistä kommenteilla

Hallituksen aluekehittämispäätöksen luonnos on kommenteilla Otakantaa.fi -palvelussa 12.1.2020 asti. Asiakirja täsmentää hallitusohjelman aluekehittämisen kannalta keskeiset painopisteet ja tavoitteet sekä esittelee uudistetun aluekehittämisen toimintamallin. Vaikka tavoitteet koskevat ensi sijassa eri ministeriöiden toimintaa, ohjaavat ne osaltaan myös maakuntien liittojen aluekehittämistyötä ja määrittävät aluekehittämisen välineitä ja menettelyjä. Tavoitteiden toteuttamisella on vaikutuksensa alue- ja paikallistasolla. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät ovat keskeisiä yhteistyötahoja useiden tavoitteita edistävien käytännön toimien eteenpäin viemisessä.

Aluekehittämispäätöksessä on vahva painotus ilmiölähtöisessä, hallinnonalat ylittävässä tarkastelussa. Tämä näkyy erityisesti strategisissa nostoissa mm. ilmastonmuutokseen, kestävään yhdyskuntakehitykseen ja toimiviin yhteyksiin, elinkeinoelämän uudistumiseen sekä innovaatiokeskittymien ja ekosysteemien vahvistamiseen liittyen. Osaamisesta ja sivistyksestä haetaan turvaa työn muutokseen, jatkuva oppiminen ja osaava työvoima ovat aluekehityksen voimavarana. Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen sekä eriarvoistumisen ehkäisyn kautta osaltaan halutaan torjua alueiden eriarvoistumista. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja.

Aluekehittämispäätöksen luonnoksessa on tunnistettu, että kehitystarpeet ja mahdollisuudet ovat erilaisia, kun puhutaan metropolialueesta, suurista kaupungeista ja maakuntien keskuskaupungeista, seutukaupungeista tai maaseutu- ja saaristoalueista. Tavoitteena on, että kaikilla alueilla on välineitä ja resursseja omien kehitysmahdollisuuksien saamiseksi käyttöön.

Kuntaliitto on mukana aluekehittämispäätöstä valmistelevassa työryhmässä. Uudistetussa aluekehittämisen toimintamallissa tuodaan esille entistä vahvemmin kumppanuutta ja vuorovaikutusta sekä sopimuksellisuutta ja verkostoyhteistyötä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää