Ylen tietopyyntö velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä

Ylen toimittajat keräävät tietoa vuonna 2018 toteutetusta valvonnasta vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Tietopyyntö koskee kuntien ja kuntayhtymien omana ja ostopalveluna tuotettua toimintaa.

Yhteensä 306 kuntaan ja kuntayhtymään toimitetussa sähköpostiviestissä pyydetään toimittamaan tiedot vanhusten tehostetun palveluasumisen valvontaraporteista, valvonta- ja omavalvontasuunnitelmista, tarkastuskäyntien määristä, tarkastuskohteista ja ennalta ilmoittamatta tehdyistä tarkastuksista sekä tiedot havaittujen puutteiden korjaustoimenpiteistä ja omavalvonnan toteuttamiskeinoista.

Pyydettyjen raporttien ja suunnitelmien ja niistä ilmenevien tietojen osalta kyseessä on julkisuuslain mukainen tietopyyntö, joka tulee käsitellä viivytyksettä. Vakiintuneesti on katsottu, että tiedotusvälineiden edustajilla on usein perusteltu tarve saada tiedot tavanomaista nopeammin.

Tietopyyntö saattaa kuitenkin aiheuttaa tavanomaista suuremman työmäärän, jolloin tiedot tulisi antaa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen (vanhustenhuollosta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä) on saanut tietopyynnön. Hyvän hallintotavan mukaista on tällöin ilmoittaa pyytäjälle, että asian selvittäminen vie enemmän aikaa. Tietopyyntöjen asianmukainen käsittely on kuvattu verkkosivuillamme.

Muiden pyydettyjen tietojen osalta kyse on tietotuotannosta, jonka toteuttaminen on vapaaehtoista ja jossa käsittely ei ole sidottu julkisuuslain mukaisiin määräaikoihin. Tämä ei tietopyynnöstä selkeästi ilmene.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat (esim. kunnan henkilökunnan tehtäväkuvaukset) ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja ja niistä voi jokainen saada tiedon.

Yksityiset ja julkiset liikesalaisuudet ovat ehdottoman salassapidon alaisia. Liikesalaisuudet ovat tietoja, joiden paljastumisesta voisi aiheutua taloudellisia menetyksiä yritykselle. Näitä voivat olla mm. yrityksen hallintoa, taloutta ja toimintastrategiaa koskevat tiedot. Liikesalaisuuksia ovat niin ikään tietotaito, yrityskokemus ja liikeidea.

Muut vastaavat yksityisen elinkeinotoimintaa tai julkisyhteisön liiketoimintaa koskevat seikat ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle tai julkisyhteisölle konkreettista taloudellista vahinkoa. Nämäkään tiedot eivät kuitenkaan ole salassa pidettäviä, jos tiedot ovat merkityksellisiä kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi tai koskevat elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia tai niiden hoitamista.

Viranomaisen tehtäväksi säädettyyn tarkastus- tai valvontatoimeen liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle, esim. valvonnan kohteelle.

Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että valvonnan tuloksia koskevat tiedot ovat yleensä julkisia, vaikka niistä kävisi ilmi myös valvonnan kohteen kannalta epäedullisia tietoja. Vain jos tällaiset tiedot ilman painavaa syytä aiheuttavat taloudellista vahinkoa tai aiheetonta leimautumista, ne on pidettävä salassa. Tällä perusteella ei kuitenkaan yleensä voida estää tiedon antamista valvonnassa havaitusta lainvastaisesta toiminnasta tai ilmeisestä epäkohdasta.

Varovaisuusperiaatteen mukaista voisikin olla suositeltavaa, että ennen sen ratkaisemista, onko kysymys salassa pidettävistä tiedoista, valvonnan kohteena olevalle tuottajalle varattaisiin tilaisuus osoittaa asiakirjoista kohdat, jotka se katsoo olevan liikesalaisuuden piirissä. Tarvittaessa tuottajaa voisi kehottaa perustella kantansa.

Tags