Kunnat hyödyntävät vain vähän valtakunnallisia linjauksia liikunnan edistämisen apuna

Kunnissa on viimeisten kahden vuoden aikana edistetty kuntalaisten liikuntaa aiempaa aktiivisemmin, selviää tuoreesta THL:n tiedonkeruusta. Kunnat kuitenkin hyödyntävät valtakunnallisia liikuntapoliittisia linjauksia melko vähän kehittämisen apuna: niitä oli käsitelty vain joka viidennessä kunnassa.

- Näitä linjausasiakirjoja, kuten Liikuntapoliittinen selonteko tai Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, on tehnyt laaja joukko alan asiantuntijoita kuntien työn tueksi. Niitä kannattaisi käyttää hyödyksi niin vuosittaisessa kuin valtuustokausittaisessakin liikuntatoiminnan johtamisessa, kannustaa opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari.

TEAviisarin tulosten, Valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteon sekä Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman hyödyntäminen kuntien liikunnasta vastaavissa johtoryhmissä 2017–2021.

Asikkalassa tavoitteena koululaisten aktiiviset iltapäivät

Monet kunnat ovat vahvistaneet matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia kuntalaisten arkiympäristöissä, kuten koulujen pihoilla, lähiliikuntapaikoilla ja kevyenliikenteen väylillä. Suunta on hyvä, mutta liikunnan edistämistyöstä löytyy myös parannettavaa. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta raportoidaan luottamushenkilöille aiempaa yleisemmin, mutta edelleen harvemmin kuin kahdessa kunnassa kolmesta. Melko harvinaisia ovat myös säännölliset tapaamiset liikuntaseurojen ja -yhdistysten sekä kuntien edustajien välillä: tämäntyyppisestä toiminnasta kertoi vain 35 % kunnista.

- Asikkalassa on tavoitteena tarjota kaikille lapsille ja nuorille maksuton harrastus, sillä pidämme tärkeänä kasvattaa kohderyhmän hyvinvointia elämysten, kokemusten, yhdenvertaisuuden, osallistumisen ja onnistumisten kautta, kertoo hyvinvointijohtaja Matti Kettunen

- Olemme päättäneet panostaa tähän samaan tapaan kuin Islannin mallissa. Tärkeimpänä keinona meillä on koulujen, yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyössä järjestämä monipuolinen toiminnallinen iltapäiväkokonaisuus, Kettunen jatkaa.

Kuntakohtaiset yhteenvedot liikunnan edistämisestä

Tiedot perustuvat joka toinen vuosi toteutettavaan tiedonkeruuseen, joka lähetetään kaikkiin Manner-Suomen kuntiin liikunnasta vastaaville viranhaltijoille. Vuonna 2020 tiedot toimitti 97 prosenttia kunnista.

Liikunnan edistämisen ja poikkihallinnollisen työ tueksi on julkaistu kuntakohtaiset valmiit yhteenvedot kaikkien vastanneiden kuntien tilanteesta. Kuntakohtaisiin tietoihin voi tutustua osoitteessa www.teaviisari.fi.

Lähteet:

Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA 2020. THL. Tilastoraportti 42/2020. 27.10.2020

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (LVM 5/2018). Liikenne- ja viestintäministeriö 04.04.2018. Julkaisuja 5/2018.

OKM 2018. Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta.

Lisätietoa:

Timo Ståhl, johtava asiantuntija, THL
puh. 029 524 7128

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos, OKM
puh. 029 533 0054

Mari Ahonen-Walker, erityisasiantuntija Kuntaliitto
puh. 050 4526 433

Tagit