Hätäasetus uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi tuli voimaan 30.12.2022

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, maakaasun toimitusten merkittävä väheneminen Venäjältä Euroopan unionin jäsenvaltioihin sekä kaasutoimitusten käyttämistä aseena ovat johtaneet energian hintojen jyrkkään nousuun Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Energiamarkkinoiden kärjistynyt tilanne on vaarantanut unionin taloutta sekä uhannut vakavasti toimitusvarmuutta.

Euroopan unioni näkee uusiutuvan energian mahdollisuutena torjua Venäjän harjoittamaa energian käyttöä aseena. Uusiutuva energian avulla voidaan vahvistaa unionin toimitusvarmuutta, vähentää markkinoiden epävakautta ja alentaa energian hintoja.

Asetus on todettu kiireelliseksi, ja se on tullut voimaan seuraavana päivänä siitä, kun se julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Asetuksen voimassaoloaika on rajoitettu 18 kuukauteen. Komissio voi kuitenkin tarvittaessa ehdottaa asetuksen voimassaolon jatkamista.

Asetuksessa on asetettu määräaikoja, joihin mennessä viranomaisen tulee käsitellä hankkeen edellyttämä lupahakemus. Käsittelyajan laskenta alkaa siitä, kun hakemus on jätetty täydellisesti lupaviranomaiselle, ja päättyy siihen, kun lupapäätös on tehty. Asetuksessa on eräitä poikkeuksia koskien YVA-menettelyä.

Asetuksen neljännen artiklan mukaan aurinkokeräinlaitteiden lupakäsittely ei saa ylittää kolmea kuukautta. Jos hakemus koskee enintään 50 kWh:n aurinkokeräinlaitteen asennusta, lupapäätös tulee tehdä kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä tai lupa katsotaan myönnetyksi sillä edellytyksellä, ettei aurinkoenergialaitteen kapasiteetti ylitä jakeluverkkoliitännän olemassa olevaa kapasiteettia.

Asetuksen viidennessä artiklassa käsitellään uusiutuvan energian tuotantolaitosten päivittämistä.

Uusiutuvan energian hankkeiden päivittämistä koskeva lupamenettely ei saa ylittää kuuden kuukauden enimmäismääräaikaa, ympäristövaikutusten arviointi mukaan luettuna, jos sitä vaaditaan asiaa koskevassa lainsäädännössä.

Asetuksen seitsemännen artiklan mukaan sähköteholtaan alle 50 MW:n lämpöpumppujen asentamista koskeva lupamenettely ei saa ylittää yhtä kuukautta. Maalämpöpumppujen osalta luvan käsittelyaika ei saa ylittää kolmea kuukautta.

Kaikki lupapäätökset tulee julkaista voimassa olevien velvoitteiden mukaisesti. Suomessa rakennusvalvontaviranomaisen päätökset julkaistaan julkipanomenettelyllä.

Tässä vaiheessa on epäselvää, rajataanko Suomessa asetuksen ulkopuolelle sellaisia alueita, joihin liittyy kulttuuriperintöön tai rakennussuojeluun liittyviä arvoja.

Lue lisää:

Neuvoston asetus (EU) 2022/2577 kehyksestä uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote, jossa luvataan kansallista ohjeistusta tammikuun 2023 aikana

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!