Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2030

Hyvinvointia jokaiselle – sivistys kantaa

Kuntalaisten hyvinvoinnille sivistyspalveluilla on suuri merkitys. Menestyvässä ja hyvinvoivassa sivistyskunnassa kuntalaiset ovat aktiivisia oman hyvinvointinsa rakentajia. Kuntalainen kokee olevansa tärkeä osa yhteisöä. Hänet otetaan mukaan toimintaan ja tarjotaan puitteet hyvän elämän rakentamiselle muiden ihmisten kanssa eri elämäntilanteissa.

Arjen palveluissa ihminen kohdataan, häntä autetaan ja vahvistetaan tekemään itsenäisesti itseään koskevia ratkaisuja. Pulmat havaitaan varhaisessa vaiheessa ja tuodaan apua ennen ongelmien kärjistymistä. Hyvinvoinnin edistäminen onnistuneesti edellyttää, että kaikilla toimialoilla on ymmärrystä ihmisen tarpeista sekä eri toimialojen keskinäisen yhteistyön tärkeydestä.

Saavutettavia, hyvinvoinnille tärkeitä sivistyspalveluja kuten liikunta ja kulttuuri on tarjolla eri-ikäisille ja kuntalaiset löytävät ne helposti. Tavoitteellista ja toimivaa yhteistyötä yli hallintorajojen tehdään paikallisesti ja alueellisesti muiden toimijoiden kanssa.  

Kuntaliiton sivistyspoliittiset tavoitteet

Kasvatus- ja koulutusjärjestelmän keskeisenä tehtävänä on yhteiskunnan tukemana edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tukea perheitä näiden kasvatustehtävässä.

Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat erilaisista toimintamuodoista mahdollistaen lasten osallistumisen varhaiskasvatukseen joustavasti huomioiden perheiden erilaiset elämäntilanteet. 

Koulun roolia hyvinvoinnin edistämisessä vahvistetaan kehittämällä kouluyhteisön hyvinvointia tukevia toimintamalleja sekä koulupäivän yhteydessä toteutettavaa vapaa-ajantoimintaa.

Yksilöllistä ja yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kehitetään siten, että se tukee yhdenvertaisesti lapsia ja nuoria oppimisen polun eri vaiheissa tai eri oppilasryhmien erilaisia tarpeita. Kunta voi järjestää opiskeluhuollon palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Vapaa-ajan toimintoja kehitetään eri ikäryhmien kiinnostuksen ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Kunnat luovat kuntalähtöisesti ja joustavasti mahdollisuuksia monimuotoisille vapaa-ajatoiminnoille. Kunnat päättävät itse palveluiden järjestämistavoista ja laajuudesta.

Nuorisotyön, liikunnan, taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia vahvistetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kuntien strategiatyössä ja eri sektorien suunnitelmissa. Näiden ohella lisätään kuntalaisten omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksia.

Erityisesti lapsi- ja perhepalveluissa kehitetään vaikuttavia toimintamalleja ja monialaisia palveluketjuja sivistyspalveluiden ja kunnan muiden toimialojen sekä muiden toimijoiden välisillä yhdyspinnoilla huomioon ottaen myös digiaaliset sovellukset ja sisällöt.

Kuntaliitto toimii

Kuntaliitto kehittää yhdessä kuntien kanssa uudenlaisia toimintatapoja laadukkaiden sivistyspalveluiden järjestämiseksi.

Kuntaliitto edistää hoidon, kasvatuksen ja opetuksen (educare) yhtenäisyyttä kehitettäessä varhaiskasvatuspalveluita.

Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että kunnilla säilyy opiskeluhuollosssa liikkumavara tehdä paikallisesti sopivia ratkaisuja.

Kuntaliitto selvittää vapaa-ajantoiminnan edistämisen eri tapoja ja mahdollisuuksia.

Kuntaliitto on mukana kehittämässä sivistyspalveluiden valtakunnallisia tiedonkeruita ja hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita. Tilastointi- ja tiedonkeruussa kerran kerättyjä tietoja tulee voida hyödyntää keskitetymmin nykyistä paremmin.  

Kuntaliitto tukee toimia, joilla poistetaan esteitä sähköisten palvelujen ja sisältöjen hyödyntämisessä kuntien yhteistyönä saavutettavuuden edistämiseksi.

Kuntaliitto välittää tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleista sekä sivistyspalveluiden hyvinvointivaikutuksista.

Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että monialaisten palveluketjujen ja yhdyspintojen tiellä ei ole rakenteellisia esteitä.  

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme