Kuntaliitto kartoittaa kuntien sisäilmaongelmia

Kuntaliitto lähettää maaliskuussa 2019 kaikkiin kuntiin kyselyn, jolla kartoitetaan merkittävien sisäilmaongelmien laajuutta, korjausvelkaa, kiinteistöjohtamisen, rakennuskannan ylläpidon ja sisäilmaongelmien hallinnan prosesseja kuntasektorilla. Tavoitteena on kartoittaa ongelmien nykytilanne, raivata kehittämisen esteitä ja levittää hyviä käytäntöjä sisäilmaongelmien selättämiseksi. Kysely on tarkoitus toteuttaa myös Ruotsissa.

Kyselytutkimus liittyy Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan kuuluvaan SisäNyt-hankkeeseen, jota Kuntaliitto toteuttaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen kanssa.

Kysely lähetetään kuntien toimitiloista vastaaville henkilöille. Kuntaliitto kannustaa kaikkia vastaamaan kyselyyn, jotta saamme mahdollisimman realistisen kuvan nykytilanteesta, korjausvelan määrästä ja muista kehittämisen esteistä. Tavoitteena on löytää kansallisesti toimenpiteitä, joilla saavutetaan terveet tilat kymmenen vuoden kuluttua. Vastaamalla voit vaikuttaa! 

Sisäilmaan liitetyn oireilun nykytilanne

Juuri ilmestyneessä SisäNyt-hankkeen väliraportissa esiteltiin aikaisemmin tehtyjen sisäilmastokyselyaineiston tuloksia, jotka analysoitiin SisäNyt- hankkeessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tutkimuksen mukaan joka viides (20 %) 25–64 -vuotias nainen ja joka kymmenes (10 %) mies kokee saaneensa oireita työpaikkansa sisäilmasta viimeisen 12 kuukauden aikana.

Työterveyslaitoksen tutkimusaineiston mukaan työympäristöön liitettyjen oireiden yleisyys lisääntyi vuosina 2011–12 ja 2015–17 verrattuna aikaisempaan aineistoon 1996–99.

Kunta-alan työpaikoilla työympäristöön liittyviä oireita koettiin vuosina 2015–17 yleisemmin kuin valtion ja yksityisen alan työpaikoilla ja selvästi enemmän kuin aikaisemmassa aineistossa 1996–99. Valtion työpaikoilla 2015-17 aineistossa oli lähinnä toimistotyötä ja kunta-alalla merkittävästi hoito- ja opetustyötä. Vaikka työympäristöön liitettyjä oireita raportoivien määrä lisääntyi seuranta-aikana, sisäilmasta jatkuvaa olosuhdehaittaa kokevien määrä ei suurentunut merkittävästi koko aineistossa. Opetustyössä raportoitiin yleisemmin meluhaittoja kuin muissa töissä.

Olosuhdevalvontaa tehdään koko ajan

Päiväkoteihin ja peruskouluihin tehdään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaista olosuhdevalvontaa riskiperusteisesti noin kerran kolmessa vuodessa. Nämä säännölliset tarkastukset pyritään toteuttamaan yhdessä terveystarkastajan, kouluterveydenhuollon, rehtorin, toimitiloista vastaavan tahon ja muiden toimijoiden kanssa tarkastuksista annetun ohjeen mukaisesti. Epäiltäessä terveys- tai olosuhdehaittaa, terveydensuojeluviranomainen tekee kohteisiin tarkastuksia terveyshaitan selvittämiseksi. Painopiste on suunnitelmallisessa valvonnassa. Viranomaisten tietojärjestelmien perusteella vuonna 2017 päiväkoteihin tehtiin noin 1100 ja kouluihin noin 700 suunnitelmallista tarkastuskäyntiä.

Kuntaliiton kyselytutkimuksella tullaan selvittämään ja raportoimaan:

  • Sisäilmaongelmien laajuutta ja niiden hallinnan prosesseja kunnissa
  • miten julkisten kiinteistöjen (koulut, päiväkodit) kuntoa selvitetään, minkälaisin menetelmin ja miten usein
  • mitä eroja tai yhtäläisyyksiä on havaittavissa työpaikkojen sisäilmaongelmiin puuttumisessa sen mukaan omistaako rakennukset yksityinen, valtio tai kunta

 

SisäNyt-hanke Kuntaliiton sivuilla

SisäNyt-hanke Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolla

Terveet tilat 2028 -ohjelma valtioneuvoston kanslian sivustolla

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos : Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

 

 

Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö