Vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laatiminen kunnissa

Kuntien ja kuntayhtymien on laadittava ja hyväksyttävä vuoden 2021 loppuun mennessä seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Tässä tapauksessa taloussuunnitelma ulottuu ainakin vuoteen 2024 saakka.

Sote-uudistuksen vaikutukset taloussuunnitteluun

Hyvinvointialueita koskevat lakiesitykset on hyväksytty 23.6.2021, ja niiden perusteella hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023. Tällöin hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät. Niitä ei enää huomioida kuntien taloussuunnitelmissa vuodesta 2023 lähtien. Vaikutuksia muutoksella toki on taloussuunnitteluun, mm. hyvinvointialueille siirtyvä lomapalkkavelka, siirtyvä irtain omaisuus sekä siirtyvien kuntayhtymien jäsenosuudet kirjataan peruspääomaa vastaan. Omaisuussiirroilla on myös vaikutusta poistojen määrään, kunnalle tuloutettava sairaanhoitopiirin peruspääoman korko poistuu, hyvinvointialueelle vuokrattavien sote- tai pelastustoimen kiinteistöjen osalta vuokratulot lisääntyvät ja siirtyvien vuokrasopimusten osalta vuokramenot pienenevät ja siirtyvien tehtävien menot ja tulot poistuvat. Kts. tarkemmin

Jos kuntayhtymän toiminta lakkaa 31.12.2022 jälkeen, ei se tee taloussuunnitelmaakaan vuodesta 2023 eteenpäin.

Talousarvio- ja suunnitelma toteuttavat kunnan strategiaa

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa, että kunnan tehtävät ja talous ovat kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista