Anu Wikman-Immonen & Kirsi Lamberg

Kotoutumislaki uudistuu – kuntien palvelut keskeisiä

Hallituksen esitys kotoutumislain kokonaisuudistuksesta on annettu eduskunnalle 6.10.2022. Uudistuksessa kunnan vastuu kotoutumisen edistämisestä kasvaa: kunta vastaa sekä työttömien työnhakijoiden että työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden kotoutumisen edistämisestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. 

Kokonaisuudistus etenee samanaikaisesti TE-palvelu-uudistuksen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää eri toimijoiden vastuita sekä muun muassa tehostaa ja nopeuttaa maahan muuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä.  

Kotoutumisen kokonaisvastuun kunnille siirto onnistuu, kun huolehditaan monialaisesta toiminnasta, toimijoiden välisestä yhteistyöstä sekä toimivasta tiedonvaihdosta. Tarvitaan lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon kuntien erilaiset olosuhteet ja maahanmuuttajien tarpeet. On syytä välttää kovin yksityiskohtaista sääntelyä, jottei synny toimintaa rajoittavaa sääntelyä. Kunnat ovat erilaisia, joten lainsäädännön tulee jättää niille riittävästi harkintavaltaa. 

Kuntien yhteistyövelvoite työnhakijoiden kotoutumisen edistämisessä ja työllisyyden hoidossa on uutta. On huolehdittava, ettei työvoimapalveluista annetun lakiesityksen sisältämä sääntely työllisyyspalvelujen järjestämisessä (työvoimapohja vähintään 20 000 henkilöä) kavenna kotouttamispalveluiden järjestämistapoja. 

Kokonaisuudistuksessa kuntien tehtävät laajenevat ja kunnat saavat aivan uusia tehtäviä. Kuntien velvollisuudeksi tulee muun muassa järjestää laajemmin ohjaus- ja neuvopalveluita sekä kotoutumisen alkuvaiheen kotoutumisohjelma-palvelukokonaisuus ja siihen sisältyvä monikielinen yhteiskuntaorientaatio. 

Uusien tehtävien järjestäminen ja niiden rahoitus on huomioitu lakiesityksessä. Silti resurssien riittävyyttä on tärkeää seurata. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että uudistuksen jälkeen kunnille maksetaan kustannusten korvauksia kotoutumisen edistämisestä valtionosuusjärjestelmän ja laskennallisten korvausten kautta. Vieraskielisyyskerroin kohdistaa rahoitusta kuntiin, joissa maahanmuuttajia on paljon. 

Mielestämme kotoutumisen edistäminen ja työllisyyden hoito liittyvät kiinteästi yhteen, ja kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtäminen kunnille on loogista. Onnistunut siirto riippuu palveluiden riittävästä resursoinnista sekä työllisyyspalveluiden organisointia koskevista päätöksistä. 

KEHA-keskus aloittaa uuden kotoutumisen valtakunnallisen tietovarannon ja asiakastietojärjestelmän kehittämistä Kotoutumisen tehostamiseksi ja tiedolla johtamisen tueksi. Kunnilla olisi velvollisuus käyttää tätä KotoDigi-palvelua. Valtakunnallisen järjestelmän käytön siirtymäaika olisi kaksi vuotta. Kunnissa sen tulisi olla käytössä viimeistään vuoden 2027 alusta.  

Pidämme tärkeänä, että kunnat voivat osallistua tietojärjestelmien kehittämiseen. Kotoutumisen nopeuttamisessa on keskeistä, että kunnat saavat tarvitsemansa tiedon eri viranomaisilta sujuvasti. Tarvitaan esimerkiksi sujuva yhteys työllisyyspalveluiden TE-Digi-asiakastietojärjestelmään. 

Kotoutumislakia uudistetaan jo ennen kokonaisuudistusta 

Voimassa olevaan kotoutumislakiin tulee jo vuonna 2023 muita tarpeellisia muutoksia. Lainsäädännön monet muutokset vaikuttavat kuntien kotoutumista edistäviin palveluihin eri vaiheissa.  

Vuoden 2023 alussa tulee voimaan hyvinvointialueuudistukseen liittyvä kotoutumislain muutos. Hyvinvointialue vastaisi alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten ja nuorten tuesta ja asumisen järjestämisestä esimerkiksi perheryhmäkodeissa. 

Lakimuutoksella varmistetaan kustannusten korvaaminen sekä kunnille että hyvinvointialueelle. Yhdyspinta hyvinvointialueen kanssa on tärkeää, sillä kotoutumislain mukaiset alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma tulee jatkossa tehdä monialaisessa yhteistyössä.  

1.3.2023 alkaen tilapäistä suojelua saavilla ukrainalaisilla on mahdollisuus saada kotikunta kotikuntalain mukaan vuoden oleskelun jälkeen.  Kotikunnan saamisedellytyksiin ei ole esitetty lainsäädäntömuutoksia, vaan asiassa sovelletaan voimassa olevaa kotikuntalakia. 

Kotoutumislakiin esitetyn muutoksen myötä kunnilla on mahdollisuus saada laskennalliset korvaukset tilapäisen suojelun perusteella kotikunnan saaneiden kuntaan muuttaneiden osalta. Tämä muutos selkeyttää kotoutumislain ja vastaanottolain välistä suhdetta. 

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @AnuWikman

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirsi Lamberg on lakimies Kuntaliitossa.

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.