Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 7.11.2017, dnro 824/03/2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliiton asiantuntijalausuntoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta 1.1.2018 lukien.

Kuntaliitto pitää kuntatalouden vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä tärkeänä, mutta pitää huolestuttavana varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja kulttuuritoimeen kohdistuvia valtion rahoituksen pitkäaikaisia vähentämistoimenpiteitä. Sivistyspalvelut ovat keskeisiä kunnallisia palveluita. Valtion rahoitusta on vähennetty valtionapurahoitusta leikkaamalla, keskimääräistä yksikköhintaa alentamalla, pysyvin säästötoimenpitein, valtionosuusrahoituksen indeksikorotusjäädytyksin, valtionosuusprosenttia alentamalla sekä kilpailukykysopimuksen toimeenpanon perusteella.

Kuntien ja koulutuksen järjestäjien vastuu opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoittamisesta on suuri.  Vaarana on, että rahoitusvastuuta siirretään erilaisilla valtion rahoitusleikkauksilla edelleen kunnille ja koulutuksen järjestäjille.

Esimerkiksi esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksiin kohdistuvan säästön vuosittainen kasvu nakertaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa esi- ja perusopetuksen täydentävää rahoitusta. Vuonna 2018 indeksikorotusta vastaavaa säästöä esitetään nostettavaksi 38,84 eurolla 236,07 euroon kuluvaan vuoteen nähden. Samanaikaisesti myös kotikuntakorvauksen perusosaa esitetään alennettavaksi Valtiovarainministeriön vuoden 2018 valtion talousarvioesityksessä 55 euroa asukasta kohti eli 6 518,55 euroon/asukas. Alla on esitetty muutosten yhteisvaikutus, 117 euron vähennys, perusopetuksen lisäopetuksessa olevan oppilaan rahoitukseen.

Esimerkkinä lisäopetuksen rahoitus

   
 

2017

2018

Muutos

Kotikuntakorvauksen perusosa

6573,54

   6518,55

  - 54,99

Säästö

-197,23

  - 236,07

  - 38,84

Yhteensä

6376,31

  6282,48

  -93,83

Lisäopetuksen kerroin

1,26

  1,26

   0

Oppilasmäärä

1

   1

   0

Rahoitus

8034,15

   7915,92

  - 118,23

Kilpailukykysopimus 2017-2019:
rahoitukseen huomioidaan 98,97%

7951,40

   7834,39

  - 117,01

Säästövaikutus esityksessä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitukseen on 1,7 miljoonaa euroa, kun keskimääräinen yksikköhintarahoituksen vähennys on 1 091,22 euroa. Kunnan omarahoitusosuuden säästö on lisäksi noin 2,5 miljoonaa euroa. Lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintarahoitusta esitetään valtion talousarvioehdotuksessa alennettavaksi noin 75 eurolla opiskelijaa kohti vuonna 2018. Yksikköhinnan taso on huolestuttavan alhainen ja samanaikaisesti tavoitteena on uudistaa lukiokoulutusta. Jo tällä hetkellä kunnat joutuvat kompensoimaan valtion rahoitusvajetta lukiokoulutuksen järjestämiseksi.

Taiteen perusopetukseen, taidelaitoksiin sekä vapaaseen sivistystyöhön kohdistuu esityksen mukaan vastaavasti pysyväisluonteiset säästötoimenpiteet vuonna 2018.

Esityksessä todetaan, että koulutuspalveluissa on jo nyt jouduttu sopeuttamaan toimintaa. Lisäksi todetaan, että säästöpäätösten vaikutuksia esitykseen sisältyvien eri tehtävien toimintaedellytyksiin on vaikea arvioida. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että vuodesta 2012 alkaen toteutettujen ja vuoteen 2019 asti esitettyjen rahoituksen leikkausten vaikutukset arvioidaan ja tarkastellaan rahoituksen riittävyyttä opetus- ja kulttuuritoimen tehtävien hoitamiseen.
 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                                 Päivi Väisänen-Haapanen
johtaja, opetus ja kulttuuri                 erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme