Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista. Yleistä Suomessa on laajasti hyväksytty tavoite jo kolmen hallituksen aikana, että vuonna 2030 vähintään puolet nuorten aikuisten

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua energiatehokkuusdirektiivin (EED) johdosta laaditun U-kirjelmän (U 48/2021 vp; 23.9.2021) täydentämisestä ja täsmentämisestä (10.6.2022). Yleisiä huomioita 55-valmiuspaketista Kuntaliitto kannattaa kunnianhimoista ja kustannustehokasta energia- ja

Suomen Kuntaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta.Suomen Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan 6§:n kirjastoverkon yhteistyöhön ja yleistä kirjastoista annetun lain 11§:n

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle kokoaa ansiokkaasti yhteen tilannekuvaa yhdenvertaisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä ja haasteista. Kertomuksessa tarkastellaan

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Samalla on tarkoitus kumota voimassa oleva

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä museoiden ja esittävän taiteen yksikköhinnat sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen opiskelijaviikkojen, opiskelijavuorokausien, opiskelijapäivien ja

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle kokoaa ansiokkaasti yhteen tilannekuvaa yhdenvertaisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä ja haasteista. Kertomuksessa tarkastellaan

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut 1.1 Onko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä palveluita koskevan pykälän (sosiaalihuoltolain 2 a §, terveydenhuoltolain 8 a §) sisältö tarkoituksenmukainen? Ei pääosin Perustele tarvittaessa kantasi: Yleisesti ottaen muotoilun tulisi olla

Lausuntonne AVI-käsittelylain pykäluonnoksesta, uusi 2 a ja 2 b ja niiden perustelut Perustelumuistion mukaan 2 a ja 2 b pykälässä tarkoitettu, käsittelyjärjestystä koskevaa etusijaa sovellettaisiin aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluviin ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla käsiteltäviin

Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Kuntaliitolta kirjallista lausuntoa koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2022). Asiantuntijoita pyydetään keskittymään lausunnoissaan HE:n oppilaita ja opiskelijoita sekä

Kuulemisen aiheena on vuoden 2022 toisen lisätalousarvion opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokka, erityisesti lasten ja nuorten tukipaketti ja sen riittävyys mm. koronasta aiheutuneen oppimisvajeen paikkaamiseen sekä mitä toimia tarvittaisiin ukrainalaisten lasten saamiseksi varhaiskasvatuksen

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Euroopan komission 14.7.2021 antaman ehdotuksen (COM (2021) 568 final) ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta (U 61/2021 vp) koskevaa jatkokirjelmää. Päästökaupan laajentamisen vaikutukset ymmärrettävä paremmin Ehdotetun sosiaalirahaston