Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Yleiset huomionne toimeenpanosuunnitelmasta Kuntaliitto näkemyksen mukaan suunnitelmassa on hyvin tuotu esiin erilaisia toimenpide-ehdotuksia. On tärkeää, että nämä ehdotukset toteutuvat ja esim. esityksessä esiintuomia selvityksiä aletaan työstämään. Suunnitelma sisältää eri hallinnonaloille

Kuntaliitto tukee valtioneuvoston tavoitetta covid-19 epidemiatilanteen hallitsemiseksi ja katsoo, että väestön rokotekattavuuden nosto sekä 1-, 2- että 3-rokotteiden osalta on keskeisessä osassa tämän tavoitteen saavuttamista. Rokotevälien lyhentäminen tutkimusnäyttöön perustuen on kannatettavaa

Yleistä Kuntaliitto oli edustettuna pölyttäjästrategiaehdotuksen ja toimenpidesuunnitelman tehneessä työryhmässä ja yhtyy pääosiltaan sen tuloksiin. Kuntaliiton näkemyksen mukaan Suomen kansallisen pölyttäjästrategian ja toimenpidesuunnitelman tavoitteet ovat tärkeitä ja toimenpide-ehdotukset

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Kuntaliiton lausunnon pääpaino on tässä yhteydessä henkilöliikennettä koskevissa näkökohdissa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia siten, että vuoden 2021 loppuun saakka voimassa olevia covid

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ministeriön KTJ-asetusluonnoksista. Kuntaliitolla ei ole huomauttamista maksupalveluasetuksesta. Tulonjakoasetuksen esityksen perustelujen mukaan 3 § pykälän 1 momentissa säädettävät Maanmittauslaitoksen ja kuntien väliset tulonjako-osuudet

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Vesitalousstrategia 2030:n luonnoksesta. Vesitaloudella, sen eri osa-alueineen, on tärkeä rooli vesivaroiltaan rikkaan maamme kestävän tulevaisuuden ratkaisuissa. Lausunnolla oleva asiakirja on tiivis otsikkotason kuvaus keskeisistä lähivuosina huomiota

Yleiset näkökohdat luonnoksesta Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa asetusluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta. Räjähdysaineiden ympäristönlaatunormit - lausuntonne tästä aiheesta Kuntaliitto kannattaa ehdotusta asettaa kansalliset pohjaveden ympäristönlaatunormit räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX