Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Yleistä Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi laajentamalla työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia alipalkkauksen valvonnassa. Esityksessä ehdotetaan, että kirjallinen kehotus ja velvoittava hallintopäätös voitaisiin antaa asiassa

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Suomen Kuntaliitolta lausuntoa esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti lapsilisälakia ja toimeentulotuesta annettua lakia. Kyseessä on lapsiperheiden ostovoiman lisäämiseen tähtäävä lakiluonnos, jossa joulukuun 2022 lapsilisä ehdotetaan

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hyvin laajasta romanikielen elvytysohjelmasta. Kuntaliitto keskittyy lausunnossa osa-alueisiin, jotka koskettavat ensisijaisesti kuntaa, kasvatus- ja koulutusjärjestelmän tehtäviä ja mahdollisuuksia edistää romanikielen elvytystä. Kuntaliitto pitää

Yleiset kommentit vaikutuksesta rakennusvalvontatyöhön Rakennusvalvonnat eivät jatkossa enää hyväksyisi suunnittelijoita ja työnjohtajia hankekohtaisesti. Suunnittelijoille ja työnjohtajille tulisi velvollisuus osoittaa pätevyytensä rakentamislain ja sen perusteella annettujen säännösten mukaisiin

Lausunto ja yleiset kommentit demokratiapolitiikan tilasta, suunnasta ja seurannasta Kuntaliitto toteaa, että on erittäin kannatettavaa kiinnittää huomiota suomalaisen demokratian toimivuuteen. Yhdymme periaatepäätösluonnoksessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan demokratiaa, päätöksentekoa ja

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettua lakia. Laissa määriteltäisiin vähimmäisvelvoitteet, joita hyvinvointialueiden tulee noudattaa. Hyvinvointialueiden velvoitetasot olisi porrastettu kolmeen eri luokkaan