Valiokuntakuuleminen 28.9.2017, Kalevi Luoma, Dnro 706/03/2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 86/2017 vp)

Energiatodistuksesta annettua lakia on tarpeen muuttaa, koska Euroopan komission mukaan poikkeusluettelo todistuksesta vapautetuista on laajempi kuin direktiivissä. Kattavuutta on tarkoitus parantaa lisäämällä todistusvelvoitteen (energiatodistuksesta annetun lain 50/2013 3 §) piiriin yli 50 m2:n kasvihuoneet ja väestönsuojat.

Lakimuutoksessa tehtäisiin lisäksi eräitä tarvittavia terminologisia muutoksia em. lain 3, 5 ja 9-12 §. Muutoksista keskeisin on ”tyypillisen käytön” muuttaminen ”vakioiduksi käytöksi” rakennuksen laskennallisen kulutuksen määrittelyssä.

Energiatodistuksen tietojärjestelmää koskevan lain muuttaminen samassa yhteydessä on tarpeen terminologisten muutosten takia.

Pakollisen energiatodistuksen piirissä ovat jo nyt kaikki yli 50 m2:n uudisrakennukset ja elinkeinotoimintaan käytettävät loma-asunnot sekä vanhat rakennukset niiden myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Luettelo todistusvelvoitteesta vapautetuista on edelleen hyvin perusteltavissa. Loma-asuntojen sekä vähäisessä käytössä olevien ns. kakkosasuntojen määrä vapautuksen kohteena saattaa olla syynä komission huomautukseen.

Lakiehdotuksen mukaan energiatodistusta koskevan lain 3 §:n todistuksesta vapautettujen rakennustyyppien osalta käytettäisiin osittaista viittausta maankäyttö- ja rakennuslain 117 g §:een. Asiasisällön osalta tämä ns. viittaustekniikka on hyväksyttävissä. Lain luettavuuden ja selkeyden kannalta menettely tuntuu kuitenkin hankalalta.

Väestönsuojien lisääminen energiatodistusvelvoitteen piiriin ei sinänsä ole ongelmallista. Todistus tarvittaisiin uusien, erillisten suojien rakentamisen yhteydessä. Näiden rakentaminen, myynti ja vuokraus olisivat kuitenkin ilmeisesti harvinaisia.

Kasvihuoneiden sisällyttäminen energiatodistusvelvoitteen piiriin (poistamalla se vapautettujen luettelosta) vaikuttaa ristiriitaiselta, varsinkin kun sitä vertaa lain yksityiskohtaisiin perusteluihin.

Kasvihuoneet ovat verrattavissa lähinnä teollisuusrakennuksiin. Kyse on toiminnasta, joissa on taattava toiminnalle tyypilliset sisäolosuhteet, kuten valo, lämpö, kosteus ja hiilidioksiditaso. Olosuhteita on voitava muuttaa kulloinkin viljeltävien kasvien mukaan. Tällä on olennainen merkitys energiantarpeeseen.

Teollisuusrakennukset on joka tapauksessa vapautettu energiatodistusvelvoitteista. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivikään ei nimenomaisesti edellytä kasvihuoneiden sisällyttämistä todistusvelvollisuuteen. Lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, ettei kasvihuoneilta tultaisi edellyttämään energiatodistusta.

Todistusvelvoitteesta on vapautettu sellaiset loma-asunnot, joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen. Tässä yhteydessä ei muutettaisi nykyistä säädöstä.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (4 art 2 kohdan d alakohta) antaa kuitenkin mahdollisuuden olla vaatimatta todistusta rakennukselta, joka on vuosittain alle 4 kuukautta käytössä tai rajoitetun ajan ja energiankäytöltään enintään 25 % arvioidusta vuotuisesta kulutuksesta. Nämä edellytykset täyttyvät meillä tyypillisten loma-asuntojen kohdalla.

Ehdotettujen lakiesitysten antamiselle ei ole estettä.

Kalevi Luoma
energiainsinööri

tags