Kuuleminen eduskunnan hallintovaliokunnassa 27.2.2014 (HE 214/2013 vp), Dnro 843/90/2014, Marko Nurmikolu

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

​Esitys sisältää paljon kuntien viranomaisiin ja kuntien omistamiin yhtiöihin liittyviä normeja ja velvoitteita. Olemme olleet kiinteästi mukana lakiesitystä laadittaessa. Viime vuosien lainsäädäntöhankkeet ovat monimutkaistaneet kuntien ympäristöviranomaisten toimintakenttää edelleen. Velvoittavien säädösten luonne on muuttunut joustavista oikeusnormeista sitovampaan yksityiskohtaiseen normistoon. Esitys ympäristönsuojelulaiksi jatkaa osin samaa kehityslinjaa. Kuntaliitto pitää muun muassa tästä syystä tärkeänä, että lain täytäntöönpanoon kiinnitetään erityistä huomiota ja turvataan se, että viranomaisten resurssit sekä tietotaito ovat riittävän korkealla tasolla kun lakia ryhdytään soveltamaan.

Kuntaliitto kokee ongelmalliseksi sen, että toimivaltajako kunnan ja valtion lupaviranomaisen kesken on delegoitu säädettäväksi asetuksella. Kunnille ei pitäisi olla mahdollista pakolla lisätä tehtäviä valtioneuvoston asetuksella. Nykyinen toimivallanjako perustuu historialliseen toimintojen jakoon jo ennen voimassaolevan ympäristönsuojelulain säätämistä ja tämä luotu tasapaino tulisi tehtävien jaossa mahdollisuuksien mukaan säilyttää.

Lakiesitys vaatii kuntia mukautumaan lisääntyviin tietohallintotarpeisiin. Muutosten taloudelliset vaikutukset kunnille ovat vaikeasti arvioitavia. Sähköistä lupajärjestelmää tulisi kehittää myös kuntien käyttöön. Tällä hetkellä on varmistunut ainoastaan valtion lupamenettelyn sähköistäminen.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat arviolta 15.000 lupavelvollista ja rekisteröitävää toimintaa. Ympäristönsuojelulain valvonnan kehittämisellä nykyistä suunnitelmallisemmaksi pyritään tehostamaan valvontavoimavarojen käyttöä ja kohdistamaan niiden käyttöä ympäristönsuojelun kannalta oikeisiin kohteisiin. Kunnille valvontasuunnitelman ja -ohjelman tekeminen olisi uusi lakisääteinen tehtävä. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten olisi laadittava valvontasuunnitelmia ja -ohjelmia ja pidettävä ne ajan tasalla. Valvonnan maksujen käyttöönoton jälkeenkin suurin osa kuntien ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan menoista olisi edelleen katettava verotuloilla, sillä lupavelvollisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastukset muodostavat vain osan valvontaviranomaisen koko työmäärästä.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että ehdotukseen sisällytetty valvonnan maksullisuus säilyy ehdotetunlaisena ja että sitä kehitetään edelleen. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon tavoitteena on vähentää kunnan velvoitteita, tehostaa toimintaa ja tarkistaa maksuperusteita. Kuntaliitto esittää että uuden ympäristönsuojelulain velvoitteita tarkasteltaisiin rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti.

SUOMEN KUNTALIITTO

Marko Nurmikolu
Lakimies 

tags
Marko Nurmikolu

Etunimi
Marko
Sukunimi
Nurmikolu
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 771 2597
Kännykkä
+358 50 406 9494
Vastuualueet
  • ympäristönsuojelulainsäädäntö
  • jätelainsäädäntö
  • ympäristöterveydenhuolto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö