Lausunto sisäministeriölle 7.11.2014, dnro 4963/90/2014, Pasi Pönkä

Hallituksen esitys uudeksi rahankeräyslaiksi

Sisäministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyisen rahankeräyslain korvaava uusi rahankeräyslaki. 

​Esityksen mukaan rahankeräyksen toimeenpano-oikeus olisi rekisteröidyllä yhteisöllä tai säätiöllä taikka julkisyhteisöllä. Rekisteröidyllä yhteisöllä tarkoitettaisiin ennen kaikkea yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriin rekisteröityä yhdistystä, osakeyhtiötä, osuuskuntaa, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä ja säätiötä sekä puoluerekisteriin merkittyä puoluetta. Myös julkisoikeudelliset yhteisöt, kuten kunta, valtio tai evankelis-luterilainen tai ortodoksinen kirkko voisivat toimeenpanna rahankeräyksiä. Julkisyhteisöjä lukuun ottamatta rekisteröityminen olisi edellytys rahankeräyksen toimeenpano-oikeudelle.

Suomen Kuntaliitto pitää tehtyä esitystä perusteltuna.

Keräystarkoituksen osalta ehdotettu laki ei enää rajoittaisi rahankeräyksillä hankittujen varojen käyttämistä pelkästään yleishyödyllisiin tarkoituksiin, vaan keräysvaroja olisi vastaisuudessa mahdollista käyttää myös esimerkiksi yksityisen edun tai liiketoiminnan edistämiseen.

Kierrätystarkoituksen laajentamista Suomen Kuntaliitto pitää perusteltuna.

Suomen Kuntaliitto pitää kannatettava myös siirtymistä kevyempään ilmoitusmenettelyyn. Hallinnollisesti rahankeräysasiat siirtyisivät poliisihallitukselta ja paikallisilta poliisilaitoksilta maistraatille. Rahankeräyksen hallinnointia varten perustettaisiin julkinen rahankeräysrekisteri. Myös tältä osin Kuntaliitto pitää hallituksen esitystä uudeksi rahankeräyslaiksi perusteltuna.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Arto Sulonen
johtaja, lakiaisat 

Pasi Pönkä
lakimies

 

Lisää aiheesta

  • Sisäministeriö
    Mediatiedote 5.11.2014 - Esitys uudeksi rahankeräyslaiksi lausunnolle
tags