Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 13.2.2014, dnro 523/90/2014, Jukka Hakola

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto on 4.2.2014 pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa hallituksen esityksestä laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta.

​Hallituksen esityksessä on esitettyVerohallinnon ylläpitämän verovelkarekisterin perustamista josta ilmenisi tieto siitä, että onko yrityksellä vähintään 5000 euroa sellaisia erääntyneitä ja suorittamatta olevia veroja, joista ei ole Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä. Rekisterin tietoja voitaisiin käyttää tilaajavastuulain asettamien selvitysvelvollisuuden täyttämiseen, mutta rekisterin julkisuus mahdollistaisi harmaan talouden torjunnan tehostamisen myösmuilla tavoin. Hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia on perusteltu nykyjärjestelmän ongelmilla jotka liittyvät salassapito sääntelyyn sekä tietojen luotettavuuteen.

Julkisen verovelkarekisterin perustaminen edesauttaa tilaajan selvittämisvelvoitteen täyttämistä, kun tiedot olisivat jatkossa saatavana ajantasaisemmin suoraan viranomaistaholta.

Yleisesti ottaen voidaankin todeta, että tilaajavastuulain edellyttämät ajantasaiset tiedot tulisi jatkossa olla saatavilla yhdestä viranomaistahon ylläpitämästä palvelusta. Tämä vähentäisi merkittävästi selvitysvelvollisuuteen liittyvää hallinnollista taakkaa. Se, että veroveIkarekisterissä olevia tietoja voi tämän hetken tiedon mukaan tarkastella Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kautta, on askel oikeaan suuntaan. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietosisältöä tulisikin jatkossa laajentaa edelleen myös muihin viranomaistietoihin hallinnollisen taakan vähentämiseksi.

Kuten hallituksen esityksessä on todettu, niin kunnilla ja valtiolla on veronsaajana erityinen intressi pyrkiä torjumaan harmaata taloutta ja varmistamaan, että niiden sopimuskumppanina toimivat yritykset täyttävät julkiset velvoitteensa. Esityksen mukaan verovelkatietojen julkisuus sekä Verohallinnon julkaisemien yhteisöjen julkisten verotustietojen julkaiseminen edistäisi harmaan talouden torjuntaa julkisen paineen kautta. Julkinen paine ei voi kuitenkaan olla ainoa väline jolla vaikutetaan yritysten yhteiskuntavastuuseen tai veronmaksu halukkuuteen Suomessa.

Julkisessa keskustelussa on esitetty, että kuntien tulee välttää hankintojen tekemistä yrityksiltä joilla on yhteyksiä ns. veroparatiisivaltioihin tai jotka eivät verosuunnittelusta johtuen maksa yhteisöveroja Suomeen. Tämän hetkisen lainsäädännön perusteella kunnilla ei ole mahdollisuutta sulkea tarjouskilpailusta yrityksiä pois sillä perusteella, että niillä on yhteyksiä paratiisivaltioihin. Myöskään se, että voimassaolevan verolainsäädännön mukaisen verosuunnittelun seurauksena yritys ei ole maksanut Suomessa yhteisöveroa, ei oikeuta tarjouskilpailusta pois sulkemiseen. Täten kuntien mahdollisuudet rajoittuvat siihen, että tiedot yritysten lakisääteisten yhteiskuntavelvoitteiden hoidosta on mahdollisimman helposti ja ajantasaisesti saatavilla. Julkisen verovelkarekisterin perustaminen on oikean suuntainen toimenpide ja jatkossa myös muiden viranomaistietojen saantia tulee helpottaa vastaavasti.

Veroparatiisiyhtiöihin ja ylipäätänsä aggressiiviseen verosuunnitteluun liittyvät ongelmat tulee pyrkiä ratkaisemaan ensisijaisesti verolainsäädännön kautta  kansallisella tai EU-tasolla. Kunnat voivat hankintojensa yhteydessä selvittää yritysten omistusjärjestelyitä ja Suomeen maksettujen verojen määrää, mutta tältä osin tietoja voidaan käyttää vain julkisen paineen aikaansaamiseen eikä tarjouskilpailusta poissulkemiseen.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa kyseiseen hallituksen esitykseen.

Suomen Kuntaliitto

Jukka Hakola
veroasiantuntija

tags