Lausunto Opetushallitukselle 3.6.2014, dnro 2273/90/2014, Maarit Kallio-Savela

Lausunto Opetushallituksen toimialaan kuuluvista muista ammatillisen koulutuksen määräyksistä

​Opetushallitus on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa Opetushallituksen toimialaan kuuluvista muista määräyksistä.  

Hallitus on 20.3.2014 antanut eduskunnalle esityksen laeiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 12/2014). Hallituksen esityksen mukaan ammatillisten perustutkintojen perusteet (52 kpl) ja muut määräykset annetaan erillisinä määräyksinä, jotka on otettava käyttöön 1.8.2015 alkaen. 

Kuntaliitto pitää hyvänä, että ammatillisten perustutkintojen tutkintojen perusteet ja muut määräykset annetaan erillisinä määräyksinä.   

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 

Kuntaliitto huomauttaa, että antaessaan nyt lausunnolla olevia muita määräyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee Opetushallituksen pitäytyä tarkasti toimivaltansa rajoissa.  

Kuntaliitto muistuttaa myös, että kunnille voidaan antaa tehtäviä vain säätämällä siitä lailla. 

Näin ollen Opetushallituksen lausunnolla olevaa asiakirjaa muut määräykset ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tarkastella tästä näkökulmasta. Asiakirjasta tulee poistaa kaikki ne kohdat, jotka eivät ole Opetushallituksen toimivallan mukaisia. 

Kuntaliitto katsoo, että ennen annettavaa yksittäistä määräystä tulisi olla täsmällinen viittaus kyseiseen lakipykälään, jonka valtuuttamana Opetushallitus antaa kyseisen määräyskohdan. 

Kuntaliitto katsoo että, mikäli asiakirjassa käytetään lainauksia laeista, asetuksista tai muista säädöksistä ko. lainaus tulee tehdä sanatarkasti. Lainauksessa täytyy näkyä viitetiedot sinne, mistä lainaus on otettu.  

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet 

Kuntaliitto esittää, että luvun 3 alussa olevat johdantokappaleet tulisi poistaa ja tarvittavat määräykset kirjoitettaisiin kunkin Opetushallitusta koskevan valtuutussäännöksen alle. Opiskeluhuoltosuunnitelmaa koskeva määräystä selkeyttäisi huomattavasti, jos se jäsenneltäisiin oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:m 2 momentin luettelon mukaisin otsikoin. 

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 

Hallituksen esityksessä (HE 12/2014) Opetushallitukselle esitetään toimivaltaa määrätä kodin ja oppilaitoksen yhteistyön keskeisistä periaatteista. Opetushallituksen toimivaltaan ei kuulu antaa yksityiskohtaisia määräyksiä miten koulutuksen jäljestäjä yhteistyön toteuttaa eikä siitä ketkä sen toteuttavat.  

Kuntaliitto vaatii, että Opetushallituksen tulee pitäytyä toimivaltansa rajoissa ja määräyksistä tulee poistaa muut kohdat. 

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (1998/630) 34 a § ei ole annettu Opetushallitukselle toimivaltaa määrätä koulutuksen järjestäjää määräämään opetussuunnitelmassaan miten ammatillisen koulutuksen järjestäjä ilmoittaa opiskelijan huoltajalle huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta ja kurinpitorangaistuksesta. Opetushallituksella ei myöskään ole vastaavaa toimivaltaa liittyen huoltajien ja opiskelijoiden kuulemiseen opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättämisestä ja ennen opiskelijan oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta erottamisesta.  

Kuntaliitto vaatii edellä esitettyjä kohtia poistettavaksi. 

Opiskeluhuolto 

Opiskelijahuoltoa koskevassa osiossa on säädöksissä lainauksia oppilas- ja opiskelijahuoltolaista. Lisäksi osiossa on runsaasti kohtia, joista Opetushallituksella ei ole toimivaltaa antaa määräyksiä koulutuksen järjestäjille. 

Kuntaliitto katsoo, että säädöslainaukset tulee tehdä täsmällisinä ja niissä tulee näkyä viite säädökseen, josta lainaus on otettu. 

Kuntaliitto vaatii, että koko osio on tarkastettava. Opetushallituksen tulee antaa määräyksiä vain niistä asioista, joihin sillä on toimivalta. 

Joitakin esimerkkejä yksityiskohtaisista huomioista: 

Kuntaliitto kiinnittää huomiota seuraaviin yksityiskohtiin. Nämä huomiot eivät ole kuitenkaan kaiken kattavat. Kuntaliitto katsoo, että Opetushallituksen on tarkastettava antamansa määräykset aiemmin esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 

1.    Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa peruskoulutuksessa 

1.1.  Tutkintotodistus
· viittaus erityisiin opiskelujärjestelyihin silloin, kun jokin tutkinnon osa jää suorittamatta
Tämä kohta pitäisi kirjoittaa selkeämmin.  

1.2.  Todistus suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä
Alussa on epätäsmällinen lakilainaus. Pitäisi olla täsmällinen lainaus ja lakiviittaus. 

”Koulutuksen järjestäjän tulee opiskelijan pyynnöstä antaa todistuksen lisäksi kirjallinen selvitys siitä, että opiskelija on keskeyttänyt opintonsa tai eronnut oppilaitoksesta.”

Onko tähän lakisääteinen peruste, jos on niin viite säädökseen.
Pitäisi selkeyttää mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan kirjallisella selvityksellä. 

1.5. Todistuksen liitteet
”Lisäksi tieto siitä, mitä suorituksia koulutuksen kokonaan suorittamisesta annettavan todistuksen saaminen opiskelijalta edellyttää.”
    Mikä on tämän kohdan merkitys?
    Entä suhde aikaan; kauanko tieto siitä mitä suorituksia pitäisi tehdä on voimassa kun tutkinnot ja tutkinnon perusteet muuttuvat ajan saatossa. 

Kuntaliitto edellyttää ammatillisten perustutkintojen uudistamisen myötä tulevien kustannusten huomioimista ja korvaamista kunnille täysimääräisesti. Tämänkin vuoksi on erityisen tärkeää arvioida muutoksesta aiheutuvat kustannukset huolella. Valtioneuvoston säädösvaikutusten arvioinnista antamien ohjeiden (2007:6) mukaan säädösehdotuksista tulee tehdä mm. taloudellisten vaikutusten arviot, ja ne tulee tehdä soveltuvin osin myös lakeja alemmanasteisten säädösten, mm. perustuslain 80 §:ssä tarkoitetuista muista oikeussäännöistä.  

Kuntaliitto kiinnittää huomiota myös siihen, että tutkintojen perusteiden uudistus voi vai­kuttaa myös opettajien saatavuuteen, sekä osaamisen kehit­tämiseen ja työoloihin. Valtakunnallisten tutkintojen perusteiden on ol­tava riittävän väljät, jotta niitä on varaa muokata paikallisiin ja alueellisiin tarpei­siin.  

SUOMEN KUNTALIITTO               

Marja Lahtinen  
vt. johtaja, opetus ja kulttuuri           

Maarit Kallio-Savela
erityisasiantuntija 

tags