Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 19.8.2014, dnro 2975/90/2014, Minna Antila

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista koskeva hallituksen esitysluonnos

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle (30.6.2014) oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta.  

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettaisiin siten, että perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen opetuksen järjestäjien opetuksessa olevat oppilaat siirtyisivät kunnan järjestämien opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin. Esitysluonnoksen mukaan uudistus lisäisi oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuutta kun kaikki olisivat kunnallisten psykologi- ja kuraattoripalveluiden piirissä opetuksen tai koulutuksen järjestäjästä riippumatta.  

Esitysluonnoksen arvion mukaan yksityisten koulujen ja valtion koulujen kuraattoreiden ja psykologien palkkakustannukset ovat vuosittain noin 2 798 400 euroa. Esitysluonnoksessa todetaan, että kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 50 prosenttia mainittujen tehtävien laskennallisista kustannuksista. Edelleen hallituksen esitysluonnoksessa mainitaan, että koska psykologipalvelujen järjestäminen yksityisissä ja valtionkouluissa oleville oppilaille olisi uusi ja laajeneva tehtävä, olisi valtionosuus kokonaiskustannuksista puolet eli 1 399 214 euroa.  

Kuntaliitto toteaa, että vallitsevassa tilanteessa esitys lisää kuntien kustannuksia lähes 1,4 milj. euroa. Lisäksi Kuntaliitto edellyttää, että vaikutusarvioinnissa huomioidaan henkilöstökustannusten ohella myös muut hallinnolliset ja ko. palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, esim. tila-, laite- ja koulutuskustannukset.  

Esitysluonnos koskee myös esiopetuksen oppilaita. Esitysluonnoksen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on huomioitu yksityisten ja valtion kouluissa olevat oppilaat.  

Kuntaliitto toteaa, että siltä osin jos yksityiset ja valtio järjestävät esiopetusta myös päiväkodeissa, esitysluonnoksen vaikutusarviointi on puutteellinen ja edellyttää, että vaikutusarviointia tältä osin täydennetään.  

Pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaan uusien ja nykyisten tehtävien ja velvoitteiden lisäämistä ja laajentamista kunnille rajoitetaan ja niille osoitetaan valtionrahoitusta yli puolet todellisista kustannuksista. Lisäksi hallitus on jo rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevassa päätöksessä linjannut, että uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta pidättäydytään ilman, että samalla päätetään vastaavan suuruisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta. Linjausta noudatetaan kehyspäätökseen 2014-2017 nähden uusiin hankkeisiin. Linjauksen mukaan myös kehykseen jo sisältyviä hankkeita arvioidaan kriittisesti.  

Kuntaliitto vaatii, että mikäli perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen opetuksen järjestäjien opetuksessa olevien oppilaiden oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestäminen siirretään kuntien vastuulle, tulee tämä uusi ja laajeneva velvoite kompensoida kunnille täysimääräisesti.  

Lakimuutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2015. 

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että esitetyllä muutoksella on erityisesti kuntien ja opetuksen järjestäjien henkilöstöhallintoon ja talousarvion valmisteluun liittyviin vaikutuksia. Esimerkiksi kunnissa tulevan vuoden talousarvion valmistelu on jo pitkällä elo-syyskuun aikana. Kuntaliitto katsoo, että esitetty aikataulu on kuntien ja opetuksen järjestäjien kannalta kohtuuton. Esityksen voimaantulon ajankohtaa tulee siirtää vuodella. 

Kuntaliitto toteaa, että esitysluonnos tulee viedä kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan käsiteltäväksi. 

SUOMEN KUNTALIITTO  

Marja Lahtinen
vt. johtaja, opetus ja kulttuuri            

Minna Antila
lakimies, opetus ja kulttuuri 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.