Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 20.3.2013, dnro 1013/90/2013, Hannele Salminen

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

​Lausuntopyyntönne 8.3.2013 Dnro OKM/11/010/2013  

Suomen Kuntaliitto antaa tällä lausunnollaan yhdellä kertaa esityksensä koko asetusluonnokseen. 

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan Hallituksen esitys 9/2013 joka sisältää ehdotuksia muutoksiksi ammattikorkeakoululakiin, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja yliopistolakiin. Lisäksi esitetään kumottavaksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta annettu laki ja eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain opettajien asemaa koskeva pykälä. 

Lausuttavana oleva esitys valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta liittyy edellä mainittuun lakiesitykseen. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että korkea-asteen opiskelupaikkoja on riittävästi ja että ammattikorkeakoulut kouluttavat aloittain ja alueittain kuntien ja alueiden työvoima- ja elinkeinotarpeisiin. Tämän vuoksi Kuntaliitto on huolissaan ammattikorkeakoulutuksen kattavuudesta tulevaisuudessa.   

Suomen Kuntaliitto esittää lausuttavana olevasta asetusluonnoksesta seuraavaa. 

Lausunnossa käsitellään ensin asetuksen 25 §, Toimiluvan hakeminen, ja siihen liittyvät perustelutekstit, joista on pyydetty lausunnot ensin. Sen jälkeen lausunnon sivulta 2 alkaen käsitellään asetuksen muut pykälät.  

Alueellisesti kattava korkeakoulutusverkosto on suomalaisen osaamisen perusta. Vain sillä turvataan osaamis- ja lahjakkuusreservien mahdollisimman tehokas käyttö ja alueilla tarvittava osaaminen. Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että uusien toimilupien myöntämisessä otetaan huomioon ammattikorkeakoulutuksen alueellinen saatavuus. 

Ammattikorkeakouluilla on koulutustehtävänsä lisäksi lailla säädettyjä aluekehitykseen ja alueen elinkeinorakenteeseen liittyviä tehtäviä.  Ammattikorkeakoulujen alueellisten tehtävien hoitamisen edellytysten turvaaminen tulee ottaa huomioon sekä toimilupia myönnettäessä että rahoitusta määrättäessä.  

Taloudellisten toimintaedellytyksien arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksiin toteuttaa kaikki lakisääteiset tehtävänsä, mukaan lukien alueelliset tehtävät ja investoinnit uuden, ammattikorkeakouluille esitetyn rahoitusmallin turvin.

Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun samaan aikaan ammattikorkeakoulu-uudistusta tehtäessä toteutetaan mittavia valtiontalouden menosäästöjä ammattikorkeakoulujen rahoituksessa. 

Toimilupatarkastelussa tulee yksittäisten ammattikorkeakoulujen toiminnallisia edellytyksiä ja koulutustarvetta selvitettäessä huolehtia erityisesti myös siitä, että ammattikorkeakouluverkosto säilyy koko maan kattavana. Samoin on huolehdittava siitä, ettei tuhota mitään hyvin toimivaa koulutusverkoston osaa,  vahvoja alueellisia innovaatiokeskittymiä tai elinkeinoelämän,  esimerkiksi kansainvälisen viennin kannalta olennaista koulutustarjontaa. 

Riskianalyysissä puolestaan ammattikorkeakoulujen olisi voitava myös ennakoida, miten reagoidaan ja koulutusta kyetään joustavasti muuttamaan sellaisissa tilanteissa, joissa alueen elinkeinorakenne yhtäkkiä arvaamatta oleellisesti muuttuu.  

Riskianalyysin tulisi painottua asioihin, joihin ammattikorkeakoulut voivat vaikuttaa.  On huomattava, että riskien arvioinnissa ei todennäköisesti voida ottaa huomioon sellaisia asioita, esim. uudesta lainsäädännöstä johtuvia uudistuksia, joihin ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät eivät voi vaikuttaa. 

Toimilupakierroksella ammattikorkeakouluverkoston kokonaistarkastelussa on nyt mainittu koulutustarpeen arviointi suhteessa alueen osaamisprofiiliin ja työnjakoon muiden oppilaitosten kanssa.

Tässä yhteydessä on myös tarpeen arvioida sitä, puuttuuko ammattikorkeakouluverkostosta tai sen koulutustarjonnasta tulevaisuuden kannalta jokin tärkeä, tarpeellinen osa tai koulutusala. 

Korkeakoulu- ja oppilaitosverkkoa koskevien rakenteellisten päätösten lähtökohtina ovat ensisijaisesti alueelliset tarpeet ja kehittämislähtökohdat.

Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että koulutustarpeen ja -rakenteen arvioinnissa otetaan huomioon myös ennakoitavissa olevat kunkin alueen elinkeinorakenteen tulevat muutokset, jotka vaikuttavat olennaisesti tulevien vuosien koulutustarpeeseen.  

Kuntaliitto painottaa, että toimilupahakemusten perusteella tehtävä kokonaisharkinta tulee tehdä myös aluetalouden ja aluekehityksen näkökulmasta ja siksi esittää, että  

asetuksen § 25 kohdaksi 5) samoin kuin perustelutekstiin lisätään, että hakijan tulee liittää hakemukseensa alueen kuntien lausunto em. harkinnan tueksi. 

Toimilupien hakemista koskevan pykälän 1 momentin 9 kohdassa edellytetään hakemuksessa selvitettävän opiskelijapalveluiden järjestäminen. 

Käsite ”opiskelijapalvelut” ei ole yksiselitteinen (vrt. opiskelijahuolto) .  Asetusmuutosta koskevassa muistiossa tulisi siitä syystä tarkentaa, mitä palveluja tässä tarkoitetaan. Asetuksella ei tule antaa uusia tehtäviä.                      

Asetusluonnoksen muista osista Kuntaliitto toteaa seuraavaa. 

3 § Ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot; 5 § Opintojen mitoitus ja laajuus 

Tutkintojen ja tutkintonimikkeiden siirtäminen asetuksen 3§:stä liitteeseen selkeyttää säädöstä. Opintojen laajuuden säätäminen samassa yhteydessä, eli liitteessä, on tarkoituksenmukaista. 

4 § Opintojen rakenne ja 7 b§ Ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteet

Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi säännöksiä, jotka sisältyvät nykyisin ammatillisesta opettajankoulutuksesta annettuun asetukseen. 

Kunta-valtio -suhteeseen ei tule sisällyttää uusia tehtäviä. Siitä syystä Kuntaliitto ei hyväksy ammatillisen opettajankoulutuksen sisällyttämistä ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen tässä vaiheessa. Tämä muutos  tulee toteuttaa vasta ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirryttyä kokonaan valtiolle.  

6 § Koulutusohjelmat 

Kuntaliitto pitää tarkoituksenmukaisena tehtyä esitystä ja kannattaa nykyisistä koulutusohjelmapäätöksistä luopumista. Tämä antaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuden yhdessä työelämän kanssa kehittää nykyistä joustavimpia, yksilöllisiäkin koulutusratkaisuja ja uusia koulutusohjelmia työelämän tarpeiden muuttuessa. Myös kelpoisuusehtoja tulee aina tarkastella suhteessa uusiin tutkintoihin. 

Esityksen vaikutukset 

Uudet toimiluvat haetaan syksyllä 2013 ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.  Toimilupien hakukierros tarvittavine selvityksineen tulee olemaan hakijoille sangen työläs ja aikataulu työmäärään nähden todella tiukka ja opiskelijoiden ja ylläpitäjien kannalta todella problemaattinen.   

Mikäli jotkin nyt toimivat ammattikorkeakoulut eivät saa pysyvää toimilupaa, se edellyttää toiminnan lakkauttamista. Vaikka on tarkoitus säätää 2 vuoden määräaikaisista toimiluvista, kiire aikataulu tuo ongelmia opiskelijoiden, henkilöstön, kiinteistöjen ja investointien kannalta. 

Useissa ammattikorkeakouluissa otetaan opiskelijoita aloittamaan opintoja myös vuoden vaihteessa, kevätlukuvuoden alussa. Kuntaliitto esittää opiskelijoiden oikeusturvan kannalta, että vuoden 2014 alun sisäänotoista luovuttaisiin poikkeuksellisen tilanteen johdosta. 

Mikäli jokin nykyinen ammattikorkeakoulu ei saa jatkossa toimilupaa, se johtaa henkilöstön irtisanomisiin YT-menettelyineen, joihin menee aikaa vähintään 8  kuukautta. 

Ammattikorkeakouluja ei voida myöskään velvoittaa esim. hankkimaan opiskelijavalintaan liittyvien muutosten edellyttämiä uusia tietojärjestelmiä ennen uusien toimilupien voimaantuloa 1.1.2014, jotta investointivelvoite ei koskisi niitä ammattikorkeakouluja, jotka eivät saa uutta toimilupaa.  

Toimilupien ja koulutustehtävien uudistamisella ja lakkauttamisilla on taloudellisia vaikutuksia, erityisesti henkilöstöön, kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä olevien eläkekertymiin ja kiinteistöihin. Kuntaliitto korostaa, että niiden vaikutukset kuntien talouteen tulee selvittää ja esittää perustelumuistiossa.  

Kuntaliitto esittää, että asetus tulee tuoda kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan käsittelyyn.

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö 

tags