Lausunto ympäristöministeriölle 17.9.2021 (807/03.01.00/2021) Tommi Maasilta

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamiseksi

Näettekö tarvetta ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin kehittämiseksi, huomioiden mitä esityksen jaksossa Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset (5.1.1) todetaan?

Toiminnanharjoittajaa velvoittavan säännöksen lisääminen 1 momenttiin on mahdollinen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kannalta, sillä lupa- ja valvontaviranomainen on sama. Ensisijaisesti toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja alan tekniikan kehittymisestä, eikä etenkään kunnan lupa- tai valvontaviranomainen pysty aina seuraamaan kaikkien ympäristöluvanvaraisten toimialojen kehitystä. 

Näkemyksenne ympäristönsuojelulain 89 §:n 2 momentin 2 kohtaan ehdotetusta muutoksesta

Lisäys, jonka mukaan jo toiminta joka voi aiheuttaa laissa kiellettyjä seurauksia täsmentää lain soveltamista ja yhtenäistää pykälän ympäristönsuojelulain muihin kohtiin, joten se on kannatettava.

Haitankärsijän tai rekisteröidyn yhdistyksen aloiteoikeus saattaa lisätä viranomaisten työmäärää.

Näkemyksenne ympäristönsuojelulain 89 §:ään ehdotetusta uudesta 3 momentista koskien vakuuslupamääräyksen muuttamista

Muutos on tarpeellinen sen selkeyttämiseksi, että koko lupaa ei tarvitse avata vakuuden muutoksen vuoksi. Kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilla yleistä etua valvovina viranomaisina on aloiteoikeus vakuutta koskevaan muutokseen. 

Esityksessä on epäselvää, onko esimerkiksi ELY-keskuksella aloiteoikeus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvomien lupien vakuuksiin. Asiaa tulee selkeyttää. 

Lain perusteluissa oli mainittu terveydenhuoltoviranomainen, millä todennäköisesti tarkoitettiin terveydensuojeluviranomaista. Perusteluissa tulisi avata, millä perusteilla terveydensuojeluviranomaisella olisi aloiteoikeus.

Näkemyksenne ympäristönsuojelulain 89 §:ään ehdotetusta uudesta 4 momentista koskien selvitysten hankkimista aloitemenettelyn tueksi

Momentti on tarpeellinen, sillä lupaviranomaisella tulee olla riittävät keinot selvityksen saamiseksi.

Näkemyksenne ympäristönsuojelulain 89 §:ään ehdotetusta uudesta 5 momentista koskien päätösluonnoksesta kuulemista

Päätösluonnoksesta kuuleminen luvan muuttamisen yhteydessä lisää lupaviranomaisen työtä ja käsittelyaikaa, eli myös aiheuttaa lisäkustannuksia viranomaisille. Kuulemisen tulee olla lupaviranomaiselle vapaaehtoista, kuten asia on esityksessä ilmaistu. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pystyy toimimaan esityksen mukaisissa asioissa myös ilman virallisia kuulemismenettelyjä hyvässä yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa, eikä Kuntaliitto näe säännöstä tarpeellisena. 

Muut kehittämisajatuksenne ympäristönsuojelulain 89 §:ään liittyen

Muutokset ovat kokonaisuutena kannatettavia ja selventävät sekä yhtenäistävät lain soveltamista.

Näkemyksenne jätteenkäsittelyn vakuutta koskevan soveltamisalan täsmentämistä koskevasta ympäristönsuojelulain säännöksestä 59 §:n (1 momentissa)

Täsmennys on tarpeellinen. On hyvä, että vakuutta voidaan vaatia myös muilta kuin pääasiallisilta jätteenkäsittelijöiltä.

Näkemyksenne ympäristönsuojelulain 59 §:n 2 momentiksi ehdotetusta säännöksestä

Kuntaliiton näkemyksen mukaan selvennys on tarpeellinen.

Näkemyksenne ympäristönsuojelulain 60 §:n 1 momenttiin ehdotetusta muutoksesta

Täsmennys selkeyttää säädöksen tulkintaa ja on kannatettava.

Näkemyksenne ympäristönsuojelulain 61 §:ää ehdotetuista muutoksista

Pykälä täsmentää vakuusmenettelyä, vaikka onkin melko vaikeaselkoinen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kannalta ja voi aiheuttaa tulkintojen kirjavuutta eri viranomaisilla. Määräaikainen vakuuden määrän arviointi lisää myös valvontaviranomaisen työmäärää. 

On kuitenkin hyvä asia, että toimija voi ilmoittaa esimerkiksi vuosiraportin yhteydessä jätteen määrän ja vakuuden suhteen siihen, sillä valvontaviranomainen valvonnan resurssien vähyyden vuoksi ei aina pysty havaitsemaan jätteen määrien kasvua.

Näkemyksenne ympäristönsuojelulakiin ehdotetusta uudesta 61 a §:stä. Onko realisointimenettelyä koskeva säännös mielestänne tarpeellinen?

Menettelyä koskeva säännös selkeyttää lupaviranomaisen tulkintaa ja on hyödyllinen ainakin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Näkemyksenne liha-luujauhon polttamista koskevista säännösehdotuksista ympäristönsuojelulakiin (107, 221 c–221 e §)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulisi ehdotetun 221 f §:n muutoksen mukaan antaa asiantuntija-apua myös liha-luujauhon polttoainekäyttöön liittyvässä valvonnassa sivutuotevalvonnasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseessä on kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle annettava uusi tehtävä. 

Kuntaliitto muistuttaa, että siltä osin kuin säännökset tuovat kunnille uusia tehtäviä, tulee kuntia koskevaa rahoitusperiaatetta noudattaa.

Asiantuntija-avun antaminen ei ole mahdollista ilman kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen riittävää osaamista liha-luujauhon polttamiseen liittyvistä kysymyksistä, joten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen muutoksen mahdollisesti tullessa voimaan tarvitsee myös koulutusta asiasta, mikä tulee rahoittaa valtion toimesta. 

Ympäristönsuojelulain 205 §:ään tulisikin lisätä mahdollisuus, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun toiselle viranomaiselle antamastaan virka-avusta, jos se aiheuttaa vähäistä suurempia kustannuksia. On myös mahdollista, että virka-apua saava sivutuotelain mukainen valvontaviranomainen kuuluu hyvinvointialueen organisaatioon. 

Näkemyksenne ympäristönsuojelulain 200 §:ään ehdotettavasta muutoksesta

Ei huomautettavaa.

Voitte kirjoittaa kommenttinne esityksestä muilta osin

Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa:

Lakimuutos on yleisesti tarpeellinen ja selkeyttää vakuussääntelyä ja lupamääräysten muuttamista. Kuntanäkökulmasta keskeistä on kuitenkin sovellettavan lainsäädännön selkeys, ja tämäkin lakiesitys on melko vaikeaselkoinen, joten myös tulkinnat kunnissa voivat olla moninaisia.

Kuntaliitto muistuttaa, että siltä osin kuin säännökset tuovat kunnille uusia tehtäviä, tulee kuntia koskevaa rahoitusperiaatetta noudattaa.

Kysymykset ympäristönsuojeluviranomaisille

Vastaavatko ehdotetut säännökset näihin ongelmiin?

Kyllä

Miten arvioitte ehdotettujen säännösten vaikuttavan työmääräänne?

On tarpeellinen selkeytys, että myös ennen 1.9.2014 annetut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset päätökset voidaan julkaista verkossa siten, että päätös sisältää myös toiminnanharjoittajan nimen ja sijaintipaikan. Säännös ei ole velvoittava julkaisemisen suhteen, mikä on tärkeää.

Lakimuutosten voimaantulo lisää alkuvaiheessa työmäärää asiaan perehtymisen vuoksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kannalta muutosesitys ei ole kovin selkeä, ja ympäristönsuojeluviranomainen tarvitsee koulutusta asiasta. 

Työmäärä voi lisääntyä etenkin kunnissa missä tullaan polttamaan liha-luujauhoa.

Esityksessä on lähdetty siitä, että ehdotetut säännökset eivät edellyttäisi olemassa oleviin tietojärjestelmiin erityisiä muutoksia. Vastaako arvio käsitystänne?

-

Liittyykö ehdotettujen säännösten soveltamiseen tulkinnallisia epäselvyyksiä?

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Maasilta Tommi
ympäristöpäällikkö