Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen kuntien uudistamisen tueksi

Kuntien toiminnan uudistaminen

Kunnat ja maakunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä meneillään olevien hallinnon uudistusten vuoksi. Tulevat vuodet edellyttävät vahvaa muutoksen hallintaa. Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen ovat keinoja toiminnan uudistamiseen näissä muutoksissa.

Uudistaminen

Ennakointi on toimijoiden yhdessä tekemää tulevaisuustyötä. Sen tarkoituksena on tuottaa näkemyksiä ja tietoa lyhyeltä, keskipitkältä ja pitkältä aikaväliltä päätöksenteon ja kehittämisen tueksi. Se on prosessi, joka joukkoistaa ja osallistaa sekä parhaimmillaan käynnistää toimintaa. Tietoa tulevaisuudesta voidaan hankkia erilaisten ennakoivien merkkien, kuten heikkojen signaalien, muutosajureiden, trendien, megatrendien, skenaarioiden ja tulevaisuuskuvien avulla.

Innovaatio on uusi käyttöönotettu idea, joka tuottaa käyttäjälleen lisäarvoa. Innovaatioita voidaan luokitella esimerkiksi tuote- ja palveluinnovaatioihin, prosessi-innovaatioihin ja koko palvelujärjestelmän kattaviin systeemisiin innovaatioihin. Innovaatioiden avulla voidaan hakea uusia ratkaisuja ilkeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan erityispiirteitä ovat käyttäjälähtöisyys, avoimuus, verkostomaisuus ja sosiaaliset innovaatiot.

Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä kansalaislähtöisiä toimintatapoja hyödyntäen.

Kehittämisessä on kyse olemassa olevan parantamisesta tai kokonaan uuden luomisesta. Kehittäminen voidaan jäsentää kahdella tavalla: perinteiseen suunnitelmalliseen kehittämiseen ja kokeilevaan kehittämiseen. Suunnitelmallinen kehittäminen on usein tehokkain kehittämistapa inkrementaalisille uudistuksille (esim. vanhojen tuotteiden, prosessien tai palveluiden parantaminen), koska ideaan liittyvä epävarmuus voidaan poistaa huolellisella etukäteissuunnitellulla. Sitä vastoin asioissa, joissa vaaditaan uuden ymmärryksen luomista käyttötarpeista tai ratkaisuista, kannattaa usein hyödyntää kokeilevaa kehittämistä. 

Kuntalaiset keskiöön - sähköisessä työkalupakissa esitellään lyhyesti erilaisia kuntalaisia osallistavia menetelmiä ja työkaluja julkisten palvelujen kehittämiseen ja päätöksen tekoon. Osa menetelmistä sopii niin ennakointiin, innovointiin, kokeiluihin kuin kehittämiseenkin.

InnoSI - Innovative Social Investment

Hanke pyrkii löytämään innovatiivisia lähestymistapoja sosiaalisiin investointeihin ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistumiseen.

lateral-image-right

Cosie

CoSIE Co-creation of Service Innovation in Europe - hankkeen yhdeksässä pilotissa kehitetään julkisen sektorin palvelujen yhteiskehittämisen menetelmää eri maissa eri kohderyhmissä ja eri menetelmin.

lateral-image-left

Tulevaisuusfoorumi

Kunnan tulevaisuus on monin tavoin avoin ja sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa.

lateral-image-right

Kokeilut

Kokeilut ovat nopea keino löytää innovatiivisia ratkaisuja kuntien ja palvelujen kehittämiseen.

lateral-image-left
Innokylän verkkopalvelu

Innokylä

Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä. Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen.

lateral-image-right
tags
Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovaatioasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Vastuualueet
  • ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta
Tiina Rinne

Tiina Rinne

Kehittämisasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
+358 9 771 2505, +358 50 643 92
Vastuualueet
  • Kuntaliiton kehitystoiminta
  • kuntakehitystoiminnan koordinointi
  • projektijohtaminen ja projektisalkunhallinta